Języki

Definiuje domyślne języki dokumentów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie – Ustawienia językowe – Języki.


Ikona ostrzeżenia

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.


Język

Interfejsu użytkownika

Wybierz język interfejsu użytkownika - np. menu, okien dialogowych, plików pomocy. Należy zainstalować przynajmniej jeden dodatkowy pakiet językowy lub wielojęzyczną wersję LibreOffice.

Ustawienie "Domyślny" powoduje wybranie języka interfejsu użytkownika systemu operacyjnego. Jeśli język LibreOffice nie jest dostępny w ramach instalacji programu LibreOffice, za domyślny przyjmowany jest język instalacji.

Ustawienia lokalne

Określa ustawienia lokalne dla kraju. Te ustawienia mają wpływ na format liczb, waluty oraz jednostki miar.

Opcja "Domyślnie" powoduje wybranie ustawienia regionalnego zastosowanego w systemie operacyjnym.

Zmiana wprowadzona w tym polu obowiązuje natychmiast. Jednak niektóre formaty użyte domyślnie zmieniają się dopiero po ponownym załadowaniu dokumentu.

Klawisz separatora dziesiętnego - Tak samo jak w ustawieniach lokalnych

Określa, że ma być stosowany klawisz separatora dziesiętnego taki, jak w systemie operacyjnym (klawisz na klawiaturze numerycznej).

Jeśli to pole wyboru jest aktywne, znak widoczny po opcji "Tak samo jak w ustawieniach lokalnych" jest wstawiany z chwilą naciśnięcia odpowiedniego przycisku klawiatury numerycznej. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, wstawiany jest znak generowany przez sterownik klawiatury.

Waluta domyślna

Określa domyślną klawiaturę stosowaną w formacie waluty i polach waluty. Zmiana ustawienia lokalnego powoduje automatyczną zmianę domyślnej waluty.

Domyślny wpis dotyczy formatu waluty przypisanego do wybranego ustawienia lokalnego.

Zmiana w polu Waluta domyślna jest przekazywana do wszystkich otwartych dokumentów i powoduje wprowadzenie odpowiednich zmian w oknach dialogowych i ikonach określających format waluty w tych dokumentach.

Akceptowane wzorce dat

Określa akceptowane wzorce dat dla bieżącej lokalizacji. Wartość komórki arkusza programu Calc i tabeli programu Writer musi odpowiadać wzorcom dat, zanim zostanie uznana za poprawną datę. Domyślne wzorce dat są tworzone automatycznie, ale można dodać nowe lub modyfikować istniejące w polu edycji.

Dodatkowo do akceptowanych wzorców dat określonych tutaj, każda lokalizacja akceptuje daty w ISO 8601 wzór Y-M-D, a od LibreOffice 3.5, wprowadzony został również format YYYY-MM-DD.

Syntax: Y means year, M means month, and D means day, regardless of localization.

Domyślny język dokumentów

Określa języki sprawdzania pisowni, wyrazów bliskoznacznych i dzielenia wyrazów.

Wybieranie języka dokumentu

Ikona ostrzeżenia

Język sprawdzania pisowni dla wybranego języka jest uwzględniany tylko wtedy, jeśli w pakiecie zainstalowano odpowiedni moduł języka. Jeśli sprawdzanie pisowni jest aktywne dla tego języka, jego nazwa jest poprzedzona znakiem haczyka


Zachodnie

Określa język sprawdzania pisowni tekstu zapisanego alfabetem zachodnim.

Azjatyckie

Określa język sprawdzania pisowni tekstu zapisanego alfabetem azjatyckim.

Skrypty złożone

Określa język sprawdzania pisowni złożonego układu tekstu.

Tylko dla bieżącego dokumentu

Określa, że ustawienia języków domyślnych obowiązują tylko dla bieżącego dokumentu.

Rozszerzone wsparcie dla innych języków

Pokazuje elementu interfejsu dla piszących w języku wschodnioazjatyckim

Włącza obsługę języków azjatyckich. Teraz można zmienić odpowiednie ustawienia języka azjatyckiego w LibreOffice.

Aby można było pisać tekst w języku chińskim, japońskim lub koreańskim, należy włączyć obsługę tych języków w interfejsie użytkownika.

Pokazuje elementy interfejsu dla piszących w języku dwukierunkowym

Włącza obsługę złożonego układu tekstu. Teraz można zmienić odpowiednie ustawienia złożonego układu tekstu w LibreOffice.

Języki o złożonym układzie tekstu

Ignoruje wprowadzony język systemowy

Wskazuje, czy zmiany wprowadzonego języka systemowego/klawiatury będą ignorowane. Jeśli będą ignorowane, nowy tekst będzie wpisywany, zgodnie z językiem dokumentu lub bieżącego akapitu, nie według bieżącego języka systemowego.

Ikona ostrzeżenia

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.