Ogólne

Definiuje ogólne opcje dotyczące rysunku lub prezentacji.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument prezentacji i wybierz polecenie – LibreOffice Impress/LibreOffice Draw – Ogólne.


Obiekty tekstowe

Zezwalaj na szybką edycję

Określa, czy kliknięcie obiektu tekstowego powoduje natychmiastowe przełączenie do trybu edycji tekstu.

Zaznaczanie tylko w obszarze tekstu

Określa, czy kliknięcie tekstu ma powodować zaznaczenie ramki tekstowej.

W partiach ramki tekstowej niewypełnionych tekstem można wybrać obiekt znajdujący się za ramką tekstową.

Nowy dokument (tylko prezentacje)

Rozpocznij z wyborem szablonu

Specifies whether to activate the Select a Template window when opening a presentation with File - New - Presentation.

Ustawienia

Użyj pamięci podręcznej dla tła

Specifies whether to use the cache for displaying objects on the master slide. This speeds up the display. Unmark the Use background cache option if you want to display changing contents on the master slide.

Kopiuj przy przenoszeniu

Jeśli włączony, kopia jest tworzona podczas jednoczesnego przesunięcia obiektu i naciśnięcia klawisza . To samo zachowanie dotyczy rotacji i zmiany rozmiaru obiektu. Oryginalny obiekt pozostanie w swojej pozycji i rozmiarze.

Zawsze możliwe przenoszenie obiektów

Określa, że obiekty można przenosić za pomocą narzędzia Obróć. Jeśli opcja Zawsze możliwe przenoszenie obiektów nie jest zaznaczona, za pomocą narzędzia Obróć można tylko obracać obiekt.

Nie zniekształcaj obiektów na krzywej (tylko rysunki)

Utrzymuje względne odległości między punktami Béziera i w płaskich obiektach rysunkowych podczas zniekształcania obiektu.

Jednostka miary

Określa jednostkę miary stosowaną w prezentacjach.

Tabulatory

Definiuje odstępy między tabulatorami.

Prezentacja (tylko w prezentacjach)

Włącz zdalną kontrolę

Dopóki Impress jest uruchomiony określa, czy chcesz włączyć zdalne sterowanie przez Bluetooth. Odznacz Włącz zdalne sterowanie by wyłączyć zdalne sterowanie.

Enable Presenter Console

Specifies that you want to enable the Presenter Console during slideshows.

Skala (tylko w rysunkach)

Skala rysunku

Określa skalę stosowaną na linijkach.

Zgodność (ustawienia specyficzne dla dokumentu)

Ustawienia określone w tym obszarze dotyczą tylko bieżącego dokumentu.

Do sformatowania tekstu użyj jednostek drukarki

Określa, że podczas drukowania i formatowania dokumentu na ekranie są stosowane jednostki drukarki. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, na potrzeby wyświetlania na ekranie i drukowania jest stosowany układ niezależny od drukarki.

Ikona notatki

Jeśli tę opcję wybrano dla bieżącego dokumentu, a następnie dokument zapisano np. w starszym formacie binarnym, ta opcja zostaje zignorowana. Późniejsze otwarcie pliku ze starszego formatu spowoduje ustawienie tej opcji na wartość domyślną.


Dodaj odstępy między akapitami i tabelami

Określa, że program LibreOffice Impress oblicza odstępy między akapitami dokładnie tak, jak to robi program Microsoft PowerPoint.

Obliczając łączny odstęp między akapitami, program Microsoft PowerPoint dodaje odstępy na dole akapitu do odstępów na górze kolejnego akapitu. LibreOffice Impress uwzględnia tylko większy z tych dwóch odstępów.