Pomoc w formatowaniu

Ustawienia niektórych znaków w dokumentach HTML i tekstowych, wyświetlanych w LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument tekstowy i wybierz polecenie – LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/WebPomoc w formatowaniu.


Wyświetl

Defines which formatting marks are visible on screen. Activate the Formatting Marks icon on the Standard bar. All characters that you have selected on the Formatting Aids tab page will be displayed.

Koniec akapitu

Określa, czy mają być wyświetlane separatory akapitów. Separatory akapitów zawierają także informacje o formatowaniu akapitu.

Łączniki miękkie

Określa, czy mają być wyświetlane łączniki miękkie (nazwane również opcjonalnymi lub łącznikami dyskretnymi). Są to ukryte separatory wprowadzane wewnątrz słowa przez naciśnięcie kombinacji klawiszy Słowa zawierające łączniki miękkie są rozdzielane na końcu wiersza w miejscu wstawienia łącznika miękkiego bez względu na to, czy automatyczne dzielenie wyrazów jest włączone.

Spacje

Określa, czy każda spacja ma być wyświetlana w tekście w postaci kropki.

Spacje nierozdzielające

Definiuje wyświetlanie spacji nierozdzielających w postaci szarych pól. Spacje nierozdzielające nie są łamane na końcu wiersza. Wprowadza się je za pomocą kombinacji klawiszy .

Tabulatory

Określa, czy tabulatory mają być wyświetlane w postaci małych strzałek.

Podziały

Wyświetla wszystkie podziały wiersza wstawione za pomocą kombinacji klawiszy Shift + Enter. Wstawienie takiego podziału powoduje przejście do nowego wiersza, ale nie rozpoczęcie nowego akapitu.

Tekst ukryty

Powoduje wyświetlenie tekstu sformatowanego jako "ukryty", jeśli włączona jest opcja Widok - Znaki formatowania.

Pola: Ukryty tekst (nie dotyczy dokumentów HTML)

Wyświetla tekst ukryty jako Tekst warunkowy lub Tekst ukryty.

Pola: Ukryte akapity (nie dotyczy dokumentów HTML)

Jeśli wstawiono tekst z użyciem pola Ukryty akapit, ta opcja określa, czy ukryty akapit ma być wyświetlany. Opcja działa tak samo, jak polecenie dostępne dla otwartych dokumentów tekstowych.

Kursor bezpośredni (nie dotyczy dokumentów HTML)

Definiuje wszystkie właściwości kursora bezpośredniego.

Kursor bezpośredni

Aktywuje kursor bezpośredni. Można go także aktywować klikając ikonę Przełącz tryb kursora bezpośredniego na pasku narzędziowym, lub wybierając polecenie Edycja - Tryb kursora bezpośredniego w dokumencie tekstowym.

Wstawianie (nie dotyczy dokumentów HTML)

Określa opcje wstawiania dla kursora bezpośredniego. Kliknięcie dowolnej pozycji w dokumencie tekstowym umożliwia napisanie lub wstawienie nowego akapitu dokładnie we wskazanej pozycji. Właściwości tego akapitu zależą od wybranej opcji. Dostępne są następujące opcje:

Wyrównanie akapitu

Określa wyrównanie akapitu w przypadku użycia kursora bezpośredniego. W zależności od miejsca kliknięcia myszą akapit jest wyrównywany do lewej, do środka lub do prawej. Przed kliknięciem z kursora myszy (z wyświetlonym trójkątem) można odczytać ustawione wyrównanie.

Lewy margines akapitu

W przypadku korzystania z kursora bezpośredniego pozycja lewego wcięcia akapitu w poziomie zależy od miejsca, w którym kliknięto myszą. Akapit jest wyrównany do lewej strony.

Tabulatory

W przypadku korzystania z kursora bezpośredniego do nowego akapitu jest dodawanych tyle akapitów, ile potrzeba do osiągnięcia klikniętej pozycji.

Tabulatory i spacje

W przypadku korzystania z kursora bezpośredniego w nowym akapicie wstawiana jest odpowiednia liczba tabulatorów i spacji wymaganych do osiągnięcia klikniętej pozycji.

Ikona notatki

Wszystkie opcje wstawiania zależą od bieżącego akapitu wygenerowanego z użyciem kursora bezpośredniego.


Chronione obszary - Włącz kursor

Określa, że kursor można ustawić w obszarze chronionym, ale nie można tam wprowadzać żadnych zmian.