Tabela

Ustawienia atrybutów tabel zawartych w dokumentach tekstowych.

Określa domyślne ustawienia dla kolumn i wierszy oraz tryb tabeli. Określa także standardowe wartości stosowane podczas przesuwania i wstawiania kolumn i wierszy. Więcej informacji można znaleźć w części .

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie – LibreOffice Writer/ LibreOffice Writer/Web – Tabela.


Domyślnie

Definiuje ustawienia domyślne wszystkich nowo tworzonych tabel tekstowych w dokumentach tekstowych.

Nagłówek

Określa, że pierwszy wiersz tabeli jest sformatowany stylem akapitu "Nagłówek tabeli".

Powtórz na każdej stronie

Określa, czy nagłówek tabeli jest przenoszony na nową stronę po podziale wiersza.

Nie dziel (nie dotyczy dokumentów HTML)

Określa, że tabela ma nie być rozdzielana znakami podziału tekstu. Ta opcja jest także dostępna w menu Tabela - Właściwości - Przepływ tekstu.

Krawędź

Określa, że komórki tabeli domyślnie mają obramowanie.

Wpisywanie do tabel

Rozpoznawanie liczb

Specifies that numbers in a text table are recognized and formatted as numbers. Table cells in LibreOffice Writer can recognize a number when it is represented in one of the number formats available in categories of Numbers, Percent, Currency, Date, Time, Scientific, Fraction and Boolean.

Rozpoznany numer jest wyświetlany z domyślnym formatem liczbowym dla komórek tabeli i ustawia format komórki na rozpoznawaną kategorię. Na przykład, jeśli liczba jest rozpoznawana jako Data, kategoria formatu komórki jest ustawiona na Data. Możesz ustawić określony format numeru komórki, na przykład data wprowadzona jako 8/3/2018 wyświetla się jako czwartek, 8 marca 2018, gdy format numeru komórki jest ustawiony na 'Piątek, 31 grudnia 1999' w oknie dialogowym Format liczb.

Ikona notatki

Recognized Date and Time numbers are converted to internal date and time serial values. Percent numbers are converted internally to their numeric values. Boolean values are converted internally to 0 or 1.


When an input cannot be recognized as a number, the number category changes to Text and the input is not changed.

Jeśli opcja Rozpoznawanie liczb nie jest zaznaczona, liczby są zapisywane w formacie tekstowym i zostają automatycznie wyrównane do lewej strony.

Rozpoznawanie formatu liczb

Jeśli opcja Rozpoznawanie formatu liczb nie jest zaznaczona, akceptowane są tylko dane w formacie ustawionym dla komórki. Wszelkie inne dane zostają przekształcone na format Tekst.

For example, if a cell contains a date value and has its cell format as date, a new input of a percent value in the cell set the cell format to Text and the percent input number is not recognized.

When Number format recognition is marked, input numbers sets the cell format to the recognized number category.

Wyrównanie

Określa, że liczby są zawsze wyrównywane do dołu i prawej strony komórki. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, liczby są zawsze wyrównywane do góry i lewej strony komórki.

Ikona notatki

Pole Wyrównanie nie ma wpływu na bezpośrednie formatowanie komórek. Jeśli zawartość komórki została wyrównana do środka bezpośrednio przez użytkownika, takie wyrównanie pozostaje bez względu na to, czy w komórce znajdzie się tekst, czy liczby.


Obsługa klawiatury

Przenieś komórki

Określa domyślne ustawienia dotyczące przenoszenia wierszy i kolumn za pomocą klawiatury.

Wiersz

Określa wartość stosowaną podczas przenoszenia wiersza.

Kolumna

Określa wartość stosowaną podczas przenoszenia kolumny.

Wstaw

Określa domyślne ustawienia dotyczące wstawiania wierszy i kolumn za pomocą klawiatury.

Wiersz

Określa domyślną wartość stosowaną podczas wstawiania wierszy.

Kolumna

Określa domyślną wartość stosowaną podczas wstawiania kolumn.

Zachowanie wierszy/kolumn

Określa względne oddziaływanie wierszy i kolumn na sąsiadujące wiersze lub kolumny oraz na całą tabelę.

Stała

Określa, że zmiany wiersza lub kolumny mają wpływ tylko na odpowiedni obszar sąsiadujący.

Stała, proporcjonalna

Określa, że zmiany wiersza lub kolumny mają wpływ na całą tabelę.

Zmienna

Określa, że zmiany wiersza lub kolumny mają wpływ na rozmiar tabeli.