Kopiowanie formatowania za pomocą narzędzia klonuj formatowanie

Narzędzie klonuj formatowanie może być używane do kopiowania formatowania zaznaczonego tekstu lub obiektu i zastosowania tegoż formatowania do innych zaznaczonych tekstów lub obiektów.

Ikona notatki

W programie Calc narzędzie klonuj formatowanie ma zastosowanie wyłącznie do formatowania komórek.


  1. Zaznacz tekst lub obiekt, którego formatowanie chcesz skopiować.

  1. Na pasku standardowym, kliknij ikonę klonuj formatowanie.

    Kursor zmieni się w słoiczek z farbą.

    Ikona wskazówki

    Jeżeli chcesz zastosować formatowanie do więcej niż jednego zaznaczenia, kliknij dwukrotnie ikonę klonuj formatowanie Ikona. Po zastosowaniu formatowania we wszystkich wybranych miejscach ponownie kliknij ikonę.


  2. Zaznacz lub kliknij tekst bądź obiekt, na który chcesz przenieść formatowanie.

Ikona wskazówki

Domyślnie tylko formatowanie znaków jest kopiowane; włączając w to formatowanie akapitów, w momencie klikania przytrzymaj klawisz . Aby skopiować tylko formatowanie akapitu, w momencie klikania przytrzymaj naciśnięte klawisze +Shift.


Formaty akapitu są formatami stosowanymi do całego akapitu. Formaty znaku są stosowane do części akapitu. Na przykład, jeśli zastosujesz format pogrubienia do całego akapitu, format pogrubiony będzie formatem akapitu. Następnie, jeśli cofniesz pogrubienie części akapitu, format pogrubiony nadal będzie formatem akapitu, ale część w której cofnięto pogrubienie ma format znaku.

W tabeli przedstawiono atrybuty formatowania które można skopiować narzędziem klonuj formatowanie:

Rodzaj zaznaczenia

Komentarz

Nic nie zaznaczone, ale kursor w środku fragmentu tekstu

Kopiuje formatowanie bieżącego akapitu oraz formatowanie czcionki - następnej litery w kierunku czytania tekstu.

Zaznaczony tekst

Kopiuje formatowanie czcionki ostatniej zaznaczonej litery i akapitu który ją zawiera.

Zaznaczona ramka

Kopiuje atrybuty ramki zdefiniowane w oknie dialogowym Format – Ramka i obiekt - Właściwości. Zawartość, rozmiar, pozycja, łącza, hiperłącza i makra przypisane do obiektu nie są kopiowane.

Zaznaczony obiekt

Powoduje kopiowanie formatowania obiektów, które jest zdefiniowane w oknie dialogowym Format – Obraz lub Format – Obiekt rysunkowy. Zawartość, rozmiar, pozycja, hiperłącza i makra przypisane do obiektu nie są kopiowane.

Zaznaczony formant formularza

Nie obsługiwane

Zaznaczony obiekt rysunkowy

Kopiuje wszystkie atrybuty formatowania. W Impress i Draw, tekst zawarty w obiekcie również jest kopiowany.

Został wybrany tekst z komórek programu Calc

Nie obsługiwane

Zaznaczone tabela lub komórki w edytorze Writer

Kopiuje formatowanie wyszczególnione na kartach Tabela, Przepływ tekstu, Krawędzie i Tło w oknie dialogowym Format – Tabela. Formatowanie akapitu i znaków jest również kopiowane.

Zaznaczone arkusze lub komórki w Calc

Kopiuje formatowanie wyszczególnione w oknie dialogowym Format – Komórki, jak również formatowanie zawartości komórki