Edycja hiperłączy

Jeśli, trzymając naciśnięty klawisz , klikniesz hiperłącze umieszczone w dokumencie programu Writer, zostanie otwarta przeglądarka internetowa i wyświetlona żądana strona. Jeżeli nie korzystasz z myszy, umieść kursor wewnątrz hiperłącza za pomocą klawiszy Shift + F10 i otwórz menu kontekstowe, po czym wybierz polecenie Otwórz hiperłącze.

Aby zmienić tekst hiperłącza, należy wykonać następujące czynności

Jeśli hiperłącze zostanie opuszczone przez umieszczenie kursora w innym miejscu, zostanie zmieniony tylko widoczny tekst.

Po opuszczeniu hiperłącza przez wprowadzenie znaku spacji bezpośrednio po ostatnim znaku funkcja Autokorekty, jeśli została włączona, zmieni docelowy adres URL na taki sam, jak widoczny tekst.

Aby zmienić adres URL hiperłącza, należy wykonać następujące czynności

Zmiana atrybutu wszystkich hiperłączy

  1. Otwiera okno Style.

  2. Kliknij ikonę Style znaków.

  3. Kliknij prawym klawiszem myszki styl akapitu "Łącze internetowe" lub "Odwiedzone łącze internetowe" i wybierz polecenie Modyfikuj.

  4. W oknie dialogowym określ nowe atrybuty i kliknij przycisk OK.

Edycja przycisku-hiperłącza

Jeżeli hiperłącze jest przyciskiem, kliknij jego obramowanie, aby go zaznaczyć, lub kliknij przycisk, trzymając naciśnięty klawisz . Z poziomu menu kontekstowego otwórz okno dialogowe Właściwości. Tekst etykiety możesz edytować w polu "Podpis", a adres - w polu "URL".

Łącza względne i bezwzględne