Otwieranie dokumentów

Otwieranie istniejącego dokumentu

  1. Wykonaj jedną z czynności:

    Wybierz polecenie Plik - Otwórz

Wybierz polecenie Plik - Otwórz plik zdalny

Wykonaj długie kliknięcie w ikonę Otwórz na standardowym pasku narzędzi i wybierz opcję Otwórz plik zdalny z dołu listy.

  1. Wybierz plik, który chcesz otworzyć, i kliknij przycisk Otwórz.

Ograniczanie wyświetlanych typów plików

Aby ograniczyć wyświetlanie plików w oknie Otwórz tylko do określonych typów, należy wybrać typ pliku na liście Typ pliku. Aby wyświetlić wszystkie pliki, należy wybrać pozycję Wszystkie pliki.

Pozycja kursora

Ogólnie wszystkie dokumenty są otwierane z kursorem na początku dokumetu.

Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy autor dokumentu programu Writer zapisze i ponownie otworzy dokument: Kursor będzie się znajdować w tym samym miejscu, w którym znajdował się w momencie zapisywania dokumentu. Mechanizm ten działa tylko wówczas, gdy nazwa autora została wprowadzona za pomocą polecenia – LibreOffice – Dane użytkownika.

  1. Aby ustawić kursor w ostatnim zapisanym miejscu, naciśnij Shift + F5.

Otwieranie pustego dokumentu

Kliknij ikonę Nowy umieszczoną na pasku narzędzi Standardowy lub wybierz polecenie Plik - Nowy. Spowoduje to otwarcie dokumentu określonego typu.

Kliknięcie strzałki obok ikony Nowy powoduje otwarcie podmenu, z którego można wybrać inny typ dokumentu.

Okna dialogowe systemu plików lub okna dialogowe pakietu LibreOffice

W przypadku większości systemów operacyjnych możesz określić, czy chcesz korzystać z okien dialogowych systemu plików, czy też z okien dialogowych pakietu LibreOffice.

Okna dialogowe pakietu LibreOffice obsługują pobieranie i wczytywanie plików za pomocą bezpiecznych połączeń przy użyciu protokołu https.

Otwieranie plików z serwera sieciowego

W polu Nazwa pliku okna dialogowego Otwieranie możesz wpisać adres URL. Adres URL musi rozpoczynać się od ciągu file:/// lub ftp:// lub http://.

Jeżeli korzystasz z okna dialogowego pakietu LibreOffice, możesz stosować prefiks https:// używany przy bezpiecznych połączeniach. Możesz także zapisywać dokument na serwerze.