Stosowanie podpisów cyfrowych

Uzyskiwanie certyfikatu

Certyfikat można otrzymać w Centrum Certyfikacji. Bez względu na to, czy zostanie wybrana instytucja państwowa, czy firma prywatna, najczęściej usługa jest płatna. Niektóre centra wydają certyfikaty bez opłat, np. projekt open-source CAcert, oparty o dobrze znany i niezawodny model Web of Trust i jego rosnącą popularność.

Zarządzanie certyfikatami

Podpisywanie dokumentu

  1. Wybierz Plik - Podpisy cyfrowe - Podpisy cyfrowe.

  2. Zostanie wyświetlone przypomnienie o zapisaniu dokumentu. Kliknij przycisk Tak, aby zapisać plik.

  3. Po zapisaniu pliku zostanie wyświetlone okno dialogowe Podpisy cyfrowe. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać klucz publiczny do dokumentu.

  4. Wybierz certyfikat w oknie dialogowym Wybierz certyfikat i kliknij przycisk OK.

  5. You see again the Digital Signatures dialog, where you can add more certificates if you want. Click OK to add the public key to the saved file.

A signed document shows an icon Icon in the status bar. You can double-click the icon in the status bar to view the certificate.

Wynik sprawdzania poprawności podpisu jest wyświetlany na pasku stanu i w oknie dialogowym Podpis cyfrowy. W dokumencie ODF może istnieć wiele podpisów dokumentów i makr. Jeśli występuje problem z jednym podpisem, wynik sprawdzania poprawności tego podpisu zostanie zastosowany dla wszystkich podpisów. Oznacza to, że przy dziesięciu prawidłowych podpisach i jednym nieprawidłowym w polu stanu okna dialogowego oraz na pasku stanu widoczne będzie oznaczenie o nieprawidłowym podpisie.

Podpisywanie makr w dokumencie

Makra stanowią zazwyczaj część dokumentu. Podpisanie dokumentu automatycznie oznacza także podpisanie zawartych w nim makr. Aby podpisać wyłącznie makra bez podpisywania dokumentu, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz Narzędzia - Makra - Podpis cyfrowy.

  2. Zastosuj podpis w sposób opisany powyżej w odniesieniu do dokumentów.

Po otwarciu podpisanych makr w środowisku Basic IDE na pasku stanu zostanie wyświetlona ikonaIkona. Aby wyświetlić certyfikat, można kliknąć tę ikonę dwukrotnie.