Projekt tabeli

W tej części zamieszczono informacje o tworzeniu nowych tabel baz danych w oknie widoku projektu.

Otwórz plik bazy danych, dla której chcesz utworzyć nową tabelę. Kliknij ikonę Tabele. W celu utworzenia nowej tabeli wybierz Utwórz projekt tabeli.

W widoku projektu można utworzyć pola tabeli.

Ikona notatki

W każdym polu mogą się znaleźć tylko dane określonego typu. Na przykład w polu numerycznym nie można wprowadzać tekstu. Pola memo w formacie dBASE III są odsyłaczami do plików tekstowych zarządzanych za pomocą mechanizmów wewnętrznych; pliki te mogą pomieścić do 64 KB tekstu.


Dla każdego pola można wprowadzić opcjonalny Opis. Opis ten jest wyświetlany w postaci wskazówki w nagłówku kolumny w widoku tabeli.

Właściwości pól

Wprowadź właściwości każdego wybranego pola danych. W zależności od typu bazy danych niektóre mechanizmy wprowadzania mogą nie być dostępne.

W polu Wartość domyślna wprowadź domyślną zawartość każdego nowego rekordu. Zawartość domyślną pola można później zmienić.

Pole Wymagany jest wpis określa, czy pole może pozostać puste.

Dla wartości Długość może być dostępne pole kombi, z którego można wybrać jedną z dostępnych wartości.

Bazy danych - przegląd