Konstruktor raportu

Program Konstruktor raportu to narzędzie pomagające tworzyć własne raporty z bazy danych. W przeciwieństwie do Kreatora raportu, korzystanie z programu Konstruktora raportu pozwala kontrolować sposób projektowania raportu. Wygenerowany raport to dokument programu Writer, który można dodatkowo edytować.

Ikona notatki

Aby skorzystać z programu Konstruktor raportu, konieczne jest zainstalowanie komponentu Konstruktor raportu. Dodatkowo powinno być zainstalowane oprogramowanie Java Runtime Environment (JRE). Oprogramowanie to należy wybrać w ustawieniach LibreOffice.


Aby zainstalować oprogramowanie JRE

Konstruktor raportu wymaga zainstalowania oprogramowania Java Runtime Environment (JRE).

 1. Wybierz polecenie – LibreOffice – Zaawansowane.

 2. Odczekaj minutę, aż LibreOffice zbierze informacje dotyczące zainstalowanego w systemie oprogramowania Java.

  Jeśli w systemie zostanie odnaleziona wcześniejsza wersja oprogramowania JRE, odpowiedni wpis pojawi się na liście.

 3. Kliknij przycisk opcji przed pozycją włączającą tę wersję oprogramowania JRE w LibreOffice.

 4. Upewnij się, że zostało zaznaczone pole wyboru Używaj środowiska Java.

Jeśli w systemie nie zostanie odnaleziona żadna wersja oprogramowania JRE, uruchom przeglądarkę internetową i pobierz oprogramowanie ze strony http://www.java.com. Zainstaluj oprogramowanie JRE. Następnie uruchom ponownie program LibreOffice i wybierz polecenie – LibreOffice – Zaawansowane.

Otwieranie programu Konstruktor raportu

 1. Otwórz plik bazy lub utwórz nową bazę danych. Baza danych musi zawierać co najmniej jedną tabelę, z co najmniej jednym polem danych i polem klucza głównego.

 2. Kliknij ikonę Raporty w oknie Baza, a następnie wybierz opcję Utwórz raport w widoku projektu.

  Zostanie otwarte okno programu Konstruktor raportu.

Widok programu Konstruktor raportu jest podzielony na trzy części. U góry widoczne jest menu, a poniżej paski narzędzi.

Z prawej strony widoczne jest okno Właściwości, zawierające wartości właściwości aktualnie wybranego obiektu.

Lewa część okna programu Konstruktor raportu pokazuje widok Konstruktora raportu. Widok Konstruktora raportu jest początkowo podzielony na trzy sekcje, od góry do dołu:

 1. Główka strony – przeciągnij pola kontrolne z ustalonym tekstem do obszaru główki strony

 2. Szczegóły – przeciągnij i upuść pola bazy danych do obszaru Szczegóły

 3. Stopka strony – przeciągnij pola kontrolne z ustalonym tekstem do obszaru stopki strony

Aby wstawić dodatkowy obszar główka raportu i stopki raportu, wybierz polecenia Edycja – Wstaw główkę/stopkę raportu. Te obszary zawierają tekst, który jest wyświetlany na początku i na końcu całego raportu.

Kliknij ikonę „-” przed nazwą obszaru, aby zwinąć ten obszar do jednej linii w widoku Konstruktora raportu. Ikona „-” zamieni się w ikonę „+”, którą można kliknąć, aby rozwinąć obszar.

Pola bazy danych można wstawić do obszaru Szczegóły przy użyciu metody przeciągnij i upuść. Zobacz część „Wstawianie pól do raportu” zamieszczoną poniżej.

Dodatkowo można kliknąć ikonę Pole etykiety lub Pole tekstowe na pasku narzędzi, a następnie przeciągnąć prostokąt w obszarze główki strony lub stopki strony, aby zdefiniować taki sam tekst na wszystkich stronach. Tekst należy wprowadzić w polu Etykieta odpowiedniego okna Właściwości. Można również dodać grafikę, korzystając z ikony Grafika.

Połączenie raportu z tabelą bazy danych

 1. Przesuń wskaźnik myszy na okno Właściwości. Znajdują się tutaj dwie karty: Ogólne i Dane.

 2. Na karcie Dane kliknij element Zawartość, aby otworzyć pole rozwijane.

 3. Wybierz tabelę, dla której ma zostać utworzony raport.

 4. Po zaznaczeniu tabeli naciśnij klawisz Tab, aby zamknąć pole Zawartość.

Zostanie automatycznie otwarte okno Dodaj pole, pokazujące wszystkie pola zaznaczonej tabeli.

Wstawianie pól do raportu

Okno Dodaj pole pomaga wstawiać wpisy tabeli do raportu. Kliknij ikonę Dodaj pole na pasku narzędzi, aby otworzyć okno Dodaj pole.

 1. Przeciągaj i upuszczaj pojedynczo nazwy pól z okna Dodaj pole do obszaru Szczegóły raportu. Umieść pola w dowolny sposób. Skorzystaj z ikon na paskach narzędzi, aby wyrównać pola.

  Nie jest możliwe nakładanie się pól. Po upuszczeniu pola tabeli w obszarze Szczegóły zostanie wstawiona etykieta oraz pole tekstowe.

 2. Istnieje także możliwość wstawienia tekstu, który ma znajdować się na każdej stronie raportu. Kliknij ikonę Etykieta pola Ikona, a następnie przeciągnij prostokąt w obszarze główki lub stopki strony. Dokonaj edycji właściwości etykiety, aby wyświetlany był żądany tekst.

Po wstawieniu pól w widoku Szczegóły raport jest gotowy do uruchomienia.

Uruchamianie raportu

 1. Kliknij na pasku narzędzi ikonę Wykonaj raport Ikona.

Zostanie otwarty dokument programu Writer, wyświetlający utworzony raport zawierający wszystkie wartości z tabeli bazy danych, które zostały wstawione.

Jeżeli zawartość bazy danych uległa zmianie, ponownie uruchom raport, aby uaktualnić raport wyników.

Edycja raportu

W pierwszej kolejności zdecyduj, czy chcesz edytować wygenerowany raport, który jest statycznym dokumentem programu Writer, czy chcesz edytować widok Konstruktora raportu, a następnie wygenerować nowy raport w oparciu o nowy projekt.

The Writer document is opened read-only. To edit the Writer document, click Edit Document on the information bar, or choose Edit - Edit Mode.

Jeżeli chcesz edytować widok Konstruktora raportu, możesz zmienić niektóre jego właściwości.

Kliknij obszar Szczegóły. Następnie w oknie Właściwości zmień dowolne właściwości, np. kolor tła.

Po zakończeniu pracy kliknij ikonę Wykonaj raport Ikona. Zostanie utworzony nowy raport.

W przypadku zamknięcia programu Konstruktora raportu zostanie wyświetlone pytanie, czy raport ma zostać zapisany. Kliknij przycisk Tak, wybierz nazwę raportu, a następnie kliknij przycisk OK.

Sortowanie raportu

Bez wykonania sortowania lub grupowania rekordy zostaną wstawione do raportu w takiej kolejności, w jakiej zostały pobrane z bazy danych.

 1. Otwórz widok Konstruktora raportu i kliknij na pasku narzędzi ikonę Sortowanie i grupowanieIkona. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Sortowanie i grupowanie.

 2. W oknie Grupy kliknij pole, które ma być pierwszym polem sortowania, i ustaw właściwość opcji Sortowanie.

 3. Uruchom raport.

Grupowanie

 1. Otwórz widok Konstruktora raportu i kliknij na pasku narzędzi ikonę Sortowanie i grupowanieIkona. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Sortowanie i grupowanie.

 2. W oknie Grupy otwórz pole listy główka grupy i wybierz opcję wyświetlania główki grupy.

 3. Aby otworzyć okno Dodaj pole, kliknij ikonę Dodaj pole Ikona.

 4. Przeciągnij i upuść pole wpisu, które ma zostać zgrupowane w sekcji główki grupy. Następnie przeciągnij i upuść pozostałe pola w sekcji Szczegóły.

 5. Uruchom raport. Raport pokazuje pogrupowane rekordy.

Jeżeli chcesz sortować i grupować elementy, otwórz widok Konstruktora raportu, a następnie otwórz okno dialogowe Sortowanie i Grupowanie. Wybierz opcję wyświetlania główki grupy dla pól, które mają zostać pogrupowane i wybierz opcję ukrywania główki grupy dla pól, które mają być sortowane. Zamknij okno Sortowanie i Grupowanie i uruchom raport.

Aktualizacja i drukowanie danych

Po wstawieniu nowych danych lub edycji danych w tabeli nowy raport będzie prezentował zaktualizowane dane.

Kliknij ikonę Raporty Ikona i dwukrotnie kliknij ostatnio zapisany raport. Zostanie utworzony nowy dokument programu Writer, zawierający nowe dane.

Aby wydrukować raport, wybierz kolejno polecenia Plik – Drukuj z poziomu dokumentu programu Writer.