Narzędzia

Menu Narzędzia w oknie bazy danych.

Relacje

Otwiera widok Projekt relacji i sprawdza, czy baza danych obsługuje relacje.

Administracja użytkownikami

Otwiera okno dialogowe Administracja użytkownikami (o ile baza danych obsługuje tę funkcję).

Filtr tabeli

Otwiera okno dialogowe Filtr tabeli, gdzie można określić, które tabele bazy danych mają być widoczne, a które ukryte.

Tabele do filtrowania można wybrać z listy Filtr.

Wybranie tabeli znajdującej się najwyżej w hierarchii powoduje zaznaczenie wszystkich tabel tej hierarchii.

Wybranie tabeli znajdującej się niżej w hierarchii nie powoduje wybrania tabel znajdujących się wyżej.

SQL

Otwiera okno dialogowe SQL, gdzie można wprowadzić instrukcje SQL.