Edycja

Menu Edycja w oknie bazy danych.

Kopiuj

Kopiuje zaznaczony obiekt do schowka.

Wklej

Wstawia element ze schowka. W razie konieczności można wstawiać formularze i raporty (w tym podfoldery) z jednego pliku bazy danych do innego.

Wklej specjalnie

Wstawia element ze schowka. W razie konieczności można wstawiać formularze i raporty (w tym podfoldery) z jednego pliku bazy danych do innego.

Edycja

Otwiera okno, w którym można dokonać edycji zaznaczonej tabeli, kwerendy, formularza lub raportu.

Usuń

Usuwa zaznaczoną tabelę, kwerendę, formularz lub raport.

Zmień nazwę

Zmienia nazwę zaznaczonego obiektu. W zależności od bazy danych mogą istnieć ograniczenia dotyczące nazw, znaków lub długości nazw.

Otwórz

Otwiera wybrany obiekt w ostatnio zapisanym stanie.

Utwórz jako widok

Konwertuje wybraną kwerendę na widok. Oryginalna kwerenda pozostaje w pliku bazy danych, a w serwerze bazy danych zostaje wygenerowany dodatkowy widok. Aby dodać widok do bazy danych, wymagany jest dostęp z prawem do zapisu.

Ikona notatki

W większości baz danych filtrowanie lub sortowanie tabel na potrzeby wyświetlenia rekordów w komputerze użytkownika jest realizowane za pomocą kwerend. Widoki działają tak jak kwerendy, ale są realizowane po stronie serwera. Jeśli baza danych została zaimplementowana na serwerze obsługującym widoki, za ich pomocą można filtrować rekordy na serwerze, co pozwala skrócić czas wyświetlania danych.


Kreator formularza

Uruchamia Kreator formularza dla wybranej tabeli, kwerendy lub widoku.

Kreator raportu

Uruchamia Kreator raportu dla wybranej tabeli, kwerendy lub widoku.

Zaznacz wszystko

Wybiera wszystkie pozycje, w tym podfoldery, w dolnej części okna bazy danych.

Baza danych

Otwiera podmenu.

Właściwości

Otwiera okno dialogowe Właściwości bazy danych.

Typ połączenia

Otwiera Kreator typu połączenia.

Właściwości zaawansowane

Otwiera okno dialogowe Zaawansowane właściwości.