Menu

W oknie bazy danych jest widoczny nowy zbiór poleceń menu. Służą one do wykonywania operacji na bieżącym pliku bazy danych.

Plik

Edycja

Widok

Wstaw

Narzędzia