Projekt indeksu

W oknie dialogowym Projekt indeksu można dokonać edycji indeksów bieżącej tabeli.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij ikonę Tabele w oknie pliku bazy danych. Wybierz Wstaw - Projekt tabeli lub Edycja - Edycja


Projekt tabeli

Lista indeksów

Wyświetla dostępne indeksy. Z listy wybierz indeks do edycji. Informacje dotyczące wskazanego indeksu są wyświetlane w oknie dialogowym.

Nowy indeks

Tworzy nowy indeks.

Usuń bieżący indeks

Usuwa bieżący indeks.

Zmień nazwę bieżącego indeksu

Zmienia nazwę bieżącego indeksu.

Zapisz bieżący indeks

Zapisuje bieżący indeks w źródle danych.

Resetuj bieżący indeks

Resetuje bieżący indeks, przywracając ustawienia takie, jak po otwarciu okna dialogowego.

Szczegóły indeksu

Jeśli po zmianie parametrów bieżącego indeksu zostanie wybrany inny indeks, wartości poprzedniego zostają natychmiast zapisane w źródle danych. Opuszczenie okna dialogowego lub wybranie innego indeksu jest możliwe tylko w przypadku, gdy zmiana została potwierdzona przez źródło danych. Zmianę można cofnąć, klikając ikonę Resetuj bieżący indeks.

Unikatowy

Określa, czy w bieżącym indeksie mogą się znaleźć tylko unikatowe wartości. Zaznaczenie opcji Unikatowy uniemożliwia wprowadzenie w tym polu danych dwóch takich samych wartości, co spowodowałoby zaburzenie spójności danych.

Pola

W obszarze Pola jest wyświetlana lista pól bieżącej tabeli. Można także wybrać wiele pól. Aby usunąć pole z listy wybranych, wybierz pustą pozycję na początku listy.

Pole indeksu

Wyświetla pola listy w bieżącej tabeli. Można wybrać więcej niż jedno pole.

Porządek sortowania

Określa porządek sortowania.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe.