Projekt tabeli

W oknie Projekt tabeli można definiować nowe tabele lub edytować strukturę tabel.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij ikonę Tabele w oknie pliku bazy danych. Wybierz Wstaw - Projekt tabeli lub Edycja - Edycja


Bazy danych - przegląd

Projekt tabeli

W tym oknie jest dostępny oddzielny pasek menu. Można tam znaleźć następujące nowe polecenie: Projekt indeksu

Obszar definicji tabeli

W tym miejscu można zdefiniować strukturę tabeli.

Nazwa pola

Określa nazwę pola danych. Należy pamiętać o ograniczeniach narzucanych przez bazę danych, takich jak długość nazwy, dozwolone znaki specjalne oraz spacje.

Typ pola

Określa typ pola.

Opis

Określa opcjonalny opis.

Dla nagłówków wierszy menu kontekstowe zawiera następujące polecenia:

Wytnij

Wycina zaznaczone wiersze i umieszcza je w schowku.

Kopiuj

Kopiuje zaznaczony wiersz do schowka.

Wklej

Wkleja zawartość schowka.

Usuń

Usuwa zaznaczone wiersze

Wstaw wiersze

Wstawia pusty wiersz przed wierszem zaznaczonym jeśli tabela nie była dotąd zapisana. W przeciwnym przypadku wstawia pusty wiersz na końcu tabeli.

Klucz główny

Jeśli przy tym poleceniu znajduje się znak zaznaczenia, pole danych w tym wierszu pełni rolę klucza głównego. Kliknięcie polecenia powoduje odpowiednio włączenie lub wyłączenie takiej interpretacji pola danych. Polecenie jest widoczne tylko w przypadku, gdy źródło danych obsługuje klucze główne.

Właściwości pola

Definiuje właściwości wybranego pola.

Długość

Określa długość pola danych.

Miejsca dziesiętne

Określa liczbę miejsc po przecinku dla pól numerycznych lub dziesiętnych.

Wartość domyślna

Określa wartość domyślną, jaka ma być wstawiana do nowych rekordów.

Format

Wyświetla kod formatu, który można wybrać za pomocą przycisku ... .

...

Ten przycisk otwiera okno Format pola.

Obszar pomocy

Zawiera tekst pomocy.