Kwerendy

Kwerenda jest specjalnym widokiem tabeli. Kwerendy mogą wyświetlać określone rekordy lub tylko określone pola tabeli oraz - jeżeli jest to wymagane - mogą również sortować rekordy. Kwerenda może dotyczyć jednej lub więcej tabel - jeżeli są one połączone wspólnym polem.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij ikonę Kwerendy w oknie pliku bazy danych


Kwerend używa się by znaleźć rekordy zawierające określone dane. Wszystkie kwerendy dla danej bazy danych są wyświetlone w spisie Kwerendy. Ponieważ znajdują się tutaj wszystkie kwerendy dla danej bazy danych spis ten nazywany jest również "kontenerem kwerend".

Drukowanie kwerendy

Aby wydrukować kwerendę lub tabelę:

  1. Otwórz dokument tekstowy (lub arkusz kalkulacyjny - jeżeli sposób drukowania tego typu dokumentu bardziej Ci odpowiada).

  2. Otwórz bazę danych tak, by widzieć nazwę tabeli lub kwerendy.

  3. Przeciągnij nazwę do otwartego dokumentu. Otworzy się okno dialogowe Wstaw kolumny bazy danych.

  4. Zdecyduj które kolumny (czyli pola danych) chcesz dołączyć. Możesz również użyć przycisku Autoformatowanie i wybrać odpowiednie typy formatowania. Zamknij okno dialogowe.

    Kwerenda lub tabela zostanie wstawiona do dokumentu.

  5. Wydrukuj dokument wybierając Plik - Drukuj.

Ikona wskazówki

Możesz także otworzyć widok źródła danych (Ctrl + Shift + F4), wybrać całą tabelę bazy danych w widoku źródła danych (kliknij w lewym górnym rogu tabeli), a następnie przeciągnąć zaznaczenie do dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego.


Sortowanie i filtrowanie danych

Pozwala na sortowanie lub filtrowanie danych zawartych w tabeli.

Projekt kwerendy

Przy pomocy Projektu kwerendy możesz utworzyć lub zmodyfikować kwerendę lub widok.

Pasek projektu kwerendy

Do sterowania wyświetlaniem danych podczas tworzenia lub edycji kwerendy SQL służy pasek Projekt kwerendy.

Kwerendy dotyczące wielu tabel

Wynik kwerendy może zawierać dane pochodzące z wielu tabel, jeżeli są one powiązane ze sobą poprzez odpowiednie pola.

Formułowanie kryteriów kwerendy

Tutaj można sprawdzić, jakie operatory i polecenia można wykorzystać podczas formułowania warunków filtra w kwerendzie.

Wykonywanie funkcji

Na danych tabeli można wykonać obliczenia, a wyniki zapisać jako wynik wykonania kwerendy.