Kreator konwersji euro

Konwertuje kwoty walutowe znalezione w LibreOffice Dokumenty Calc oraz w polach i tabelach dokumentów LibreOffice Writer na euro.

Konwertowane są tylko zamknięte pliki. Możliwe jest jednak korzystanie z konwertera euro w otwartym dokumencie LibreOffice Calc. W takim przypadku otwierane jest oddzielne okno dialogowe. Okno to zostało opisane na końcu tej części Pomocy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory - Konwerter euro


Ikona ostrzeżenia

Konwertowane są tylko waluty krajów należących do Europejskiej Unii Monetarnej.


Zakres

Jeden dokument LibreOffice Calc

Konwertuje jeden plik LibreOffice Calc. Aby przekonwertować pola i tabele programu LibreOffice Writer, najpierw zaznacz pole wyboru Konwertuj również pola i tabele w dokumentach tekstowych.

Cały katalog

Konwertuje wszystkie dokumenty i szablony LibreOffice Calc oraz LibreOffice Writer w wybranym katalogu.

Waluty

Określa walutę, która ma zostać przekonwertowana na euro.

Katalog / dokument źródłowy

Określa katalog lub nazwę dokumentu do przekonwertowania.

...

Otwiera okno dialogowe umożliwiające wybranie katalogu lub dokumentu.

Łącznie z podkatalogami

Określa, czy mają być również przetwarzane wszystkie podkatalogi wybranego katalogu.

Konwertuj również pola i tabele w dokumentach tekstowych

Konwertuje kwoty pieniężne znalezione w polach i tabelach dokumentów LibreOffice Writer.

Ikona ostrzeżenia

Wartości w dokumentach tekstowych znajdujące się poza polami lub tabelami nie podlegają konwersji.


Znieś tymczasowo ochronę arkusza bez uprzedniego potwierdzenia

Wyłącza ochronę arkusza na czas konwersji. Po konwersji ochrona jest przywracana. Jeśli arkusz jest chroniony hasłem, wyświetlane jest okno dialogowe wprowadzania hasła.

Katalog docelowy

Określa folder i ścieżkę, w których mają zostać zapisane przekonwertowane pliki.

...

Otwiera okno dialogowe, w którym można wybrać katalog do zapisania przekonwertowanych plików.

Anuluj

Zamyka Konwerter euro.

Pomoc

Wyświetla pomoc dotyczącą tego okna dialogowego.

Konwertuj

Uruchamia konwersję.

Podczas konwersji wyświetlane jest okno z informacjami o postępie.

Wstecz

Powraca do pierwszej strony konwertera euro.

Jeśli bieżący dokument jest dokumentem lub szablonem LibreOffice Calc, Konwerter Euro można wywołać, klikając odpowiednią ikonę na pasku narzędzi. Domyślnie ta ikona jest ukryta. Aby wyświetlić ikonę Konwertera Euro, kliknij strzałkę znajdującą się na końcu paska narzędzi, wybierz polecenie Widoczne przyciski i uaktywnij ikonę Konwerter Euro.

Ikona

Konwerter Euro

W oknie dialogowym Konwerter Euro są dostępne następujące funkcje:

Cały dokument

Konwertuje cały dokument.

Waluty

Określa walutę, która ma zostać przekonwertowana na euro.

Wybór

Jeśli nie zaznaczono pola wyboru Cały dokument, należy zaznaczyć komórki, które mają zostać przekonwertowane. Wybierz opcję, a następnie kliknij odpowiednie pozycje w polu Szablony / Zakresy walutowe. W dokumencie wybrany zakres jest widoczny jako taki. Aby przeprowadzić konwersję, kliknij przycisk Konwertuj.

Style komórki

Konwertowane są wszystkie komórki o określonym stylu.

Komórki walutowe w bieżącym arkuszu

Konwertowane są wszystkie komórki w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym.

Komórki walutowe w całym dokumencie

Konwertowane są wszystkie komórki w aktywnym dokumencie.

Zaznaczony zakres

Konwertowane są wszystkie komórki walutowe w zakresie zaznaczonym przed uruchomieniem konwertera. Aby komórki mogły zostać rozpoznane jako zakres, wszystkie muszą mieć ten sam format.

Szablony / Zakresy walutowe

Wyświetla listę zakresów do konwertowania.