Kreator elementu grupy

Kreator elementu grupy jest uruchamiany automatycznie z chwilą wstawienia do dokumentu pola grupy.

Aby wykonać tę operację...

W trybie projektowania formularza kliknij ikonę Pole grupy na pasku narzędzi i utwórz ramkę za pomocą myszy.


Kreator elementu grupy: Dane

Określa, które pola opcji mają zostać zawarte w polu grupy.

Kreator elementu grupy: Wybór pola domyślnego

Określa pole, które ma zostać wybrane jako domyślne.

Kreator elementu grupy: Wartości pól

Przypisuje wartość odwołania każdemu polu opcji.

Kreator elementu grupy: Pole bazy danych

Ta strona jest widoczna tylko wtedy, gdy dokument jest powiązany z bazą danych. Określ, czy wartości odwołań mają być zapisane w bazie danych.

Kreator elementu grupy: Utwórz grupę opcji

Określa etykietę grupy opcji.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Wstecz

Wyświetl w oknie dialogowym elementy zaznaczone w poprzednim kroku. Bieżące ustawienia pozostaną niezmienione. Ten przycisk może zostać użyty na stronie drugiej i następnych stronach.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

Utwórz

Tworzy obiekt.