Skróty klawaturowe bazy danych

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiaturowych dostępnych w bazach danych.

Działają również ogólne skróty klawiaturowe programu LibreOffice.

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


Skróty klawaturowe baz danych

W projekcie kwerendy

Skróty klawiaturowe

Wynik

F6

Przeskakuje pomiędzy obszarami projektu kwerendy.

Delete

Usuwa tabelę z projektu kwerendy.

Tab

Zaznacza linię połączenia.

Shift+F10

Otwiera menu kontekstowe.

F4

Podgląd

F5

Wykonuje kwerendę

F7

Dodaje tabelę lub kwerendę


Okno właściwości formantu

Skróty klawiaturowe

Wynik

+strzałka w dół

Otwiera pole kombi.

+strzałka w górę

Zamyka pole kombi.

Shift+Enter

Wstawia nową linię.

Strzałka w górę

Ustawia kursor w poprzedniej linii.

Strzałka w dół

Ustawia kursor w następnej linii.

Enter

Zamyka bieżące pole wprowadzania i ustawia kursor w następnym polu.

+F6

Ustawia fokus na pierwszym formancie (nie działa w trybie projektu). Jest nim formant wymieniony jako pierwszy w Nawigatorze formularza.


Skróty klawiaturowe używane przy tworzeniu okien dialogowych Basic

Skróty klawiaturowe

Wynik

+PgUp

Przeskakuje pomiędzy zakładkami.

+PgDn

Przeskakuje pomiędzy zakładkami.

F6

Przeskakuje pomiędzy oknami.

Tab

Zaznaczanie formantów.

Shift+Tab

Zaznaczanie formantów w przeciwnej kolejności.

+Enter

Wstawia zaznaczony formant.

Klawisz strzałki

+strzałki

Przesuwa zaznaczony format w krokach co 1 mm w wybranym kierunku. W trybie edycji punktów zmienia rozmiar zaznaczonego formantu.

+Tab

W trybie edycji punktów przeskakuje do następnego uchwytu.

Shift++Tab

W trybie edycji punktów przeskakuje do poprzedniego uchwytu.

Esc

Opuszcza bieżące zaznaczenie.


Zaznaczanie wierszy i kolumn w tabeli Bazy danych (otwierane przez + Shift + F4 keys)

Skrót klawiaturowy

Wynik

Spacja

Włącza lub wyłącza tryb zaznaczania wierszy (o ile wiersz nie jest w trybie edycji).

+Spacja

Przełącza zaznaczenie wiersza

Shift+Spacja

Zaznacza bieżącą kolumnę

+Page Up

Przesuwa wskaźnik do pierwszego wiersza

+Page Down

Przesuwa wskaźnik do ostatniego wiersza