Ogólne skróty klawiaturowe w LibreOffice

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


Używanie skrótów klawiaturowych

Znaczna część funkcji dostępnych w aplikacji może zostać wywołana za pomocą skrótów klawiaturowych. Na przykład skrót klawiaturowy wyświetlony jest obok polecenia Otwórz w menu Plik. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do tej funkcji, korzystając ze skrótu klawiaturowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz , a następnie naciśnij klawisz O. Po wyświetleniu okna dialogowego zwolnij oba klawisze.

Podczas pracy z aplikacją praktycznie każdą operację możesz wykonać używając myszki lub klawiatury.

Użycie skrótów klawiaturowych w oknach dialogowych

W każdym oknie dialogowym wyróżniony jest zawsze jeden element - zazwyczaj wyróżniony złamaną ramką. Element ten, który może być zarówno przyciskiem, polem wyboru, polem wejściowym na liście lub polem zaznaczenia, powinien być wyróżniony. Jeśli punktem centralnym jest przycisk, naciśnięcie klawisza Enter spowoduje jego uruchomienie, tak samo jak kliknięcie. Pole wyboru jest przełączane z użyciem klawisza spacji. Jeśli wyróżnionym elementem jest pole wyboru, użycie strzałek przełącza między poszczególnymi opcjami. Użycie klawisza Tab, powoduje przenoszenie wyróżnienia z jednego elementu lub obszaru, na następny. Efekt odwrotny uzyskamy naciskając klawisze Shift+Tab.

Naciśnięcie ESC zamyka okno dialogowe bez zapisania zmian.

Skróty klawiaturowe podczas operacji myszką

Jeżeli korzystasz z techniki przeciągnij i upuść, zaznaczasz przy użyciu klawisza myszy lub klikasz obiekty i nazwy, możesz skorzystać z przycisków Shift, , a od czasu do czasu także , aby uzyskać dostęp do dodatkowej funkcjonalności. Zmodyfikowane funkcje, dostępne po naciśnięciu i przytrzymaniu tych klawiszy podczas operacji przeciągania i upuszczania, oznaczone są przez zmieniający się kursor myszy. Podczas zaznaczania plików lub innych obiektów klawisze modyfikujące mogą rozszerzyć zaznaczenie. Ich funkcje opisane są w odpowiednich miejscach.

Pola wprowadzania tekstu - informacje praktyczne

 1. Dostępne jest menu kontekstowe zawierające najczęściej wykorzystywane polecenia.

 2. Użyj skrótu klawiaturowego +Shift+S, aby otworzyć okno dialogowe Znaki specjalne w celu wstawienia jednego lub więcej znaków specjalnych.

 3. Użyj kombinacji klawiszy +A, aby zaznaczyć cały tekst. Użyj klawisza prawej lub lewej strzałki, aby usunąć zaznaczenie.

 4. Kliknij dwukrotnie słowo aby je zaznaczyć.

 5. Potrójne kliknięcie w polu wprowadzania tekstu zaznacza cały tekst. Potrójne kliknięcie tekstu w dokumencie tekstowym zaznacza bieżące zdanie.

 6. Użyj kombinacji klawiszy +Del, aby usunąć wszystko od pozycji kursora do końca wyrazu.

 7. Korzystanie z klawiszy i klawiszy strzałek w lewo i prawo umożliwia przeskakiwanie kursorem pomiędzy całymi wyrazami. Dodatkowo naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Shift spowoduje zaznaczanie wyrazu po wyrazie.

 8. Klawisz INSRT służy do przełączania się pomiędzy trybem wprowadzania tekstu i nadpisywania.

 9. Wewnątrz i na zewnątrz pól tekstowych można korzystać z funkcji przeciągania i upuszczania.

 10. Skrót klawiaturowy +Z jest wykorzystywany do cofania zmian jedna po drugiej - tekst będzie miał wówczas postać taką, jaką miał przed zastosowaniem pierwszej zmiany.

 1. LibreOffice zawiera funkcję Autouzupełnianie, która aktywuje się w przypadku określonych tekstów i list rozwijanych. Wpisanie na przykład łańcucha w polu adresu URL sprawi, że funkcja Autouzupełniania spowoduje wyświetlenie pierwszego pliku lub pierwszego katalogu odnalezionego , który będzie się rozpoczynać od litery "a".

 2. Używając klawisza strzałki w dół, można przejść do innych plików i katalogów. Naciskając klawisz strzałki w prawo w polu URL można także wyświetlić istniejący podkatalog. Funkcję autouzupełniania można szybko włączyć, naciskając klawisz End po wprowadzeniu części adresu URL. Po znalezieniu żądanego programu, dokumentu lub katalogu należy nacisnąć klawisz Enter.

Przerywania działania makr

Aby zatrzymać uruchomione makro, należy nacisnąć +Shift+Q.

Lista ogólnych skrótów klawiaturowych w LibreOffice

Skróty klawiaturowe są wyświetlane po prawej stronie odpowiednich poleceń w różnych menu.

Skróty klawiszowe do kontroli okien dialogowych

Skróty klawiaturowe

Efekt

klawisz Enter

Aktywuje zaznaczony przycisk w oknie dialogowym

Esc

Przerywa działanie lub zamyka okno dialogowe. W pomocy LibreOffice przechodzi jeden poziom wyżej.

Spacja

Przełącza aktywne pole wyboru w oknie dialogowym.

Klawisze strzałek

Zmienia aktywne pole formantu w obszarze opcji okna dialogowego.

Tab

Przenosi fokus na następną sekcję lub element w oknie dialogowym.

Shift+Tab

Przenosi fokus na poprzednią sekcję lub element w oknie dialogowym.

+strzałka w dół

Otwiera listę pola formantu wybranego w oknie dialogowym. Te skróty klawiaturowe dotyczą nie tylko pól kombi, ale także przycisków ikon uaktywniających menu podręczne. Aby zamknąć otwartą listę, naciśnij klawisz Escape.


Skróty klawiaturowe do kontrolowania dokumentów i okien

Skrót klawiaturowy

Efekt

+O

Otwiera dokument.

+S

Zapisuje bieżący dokument.

+N

Tworzy nowy dokument.

+Shift+N

Otwiera okno dialogowe Szablony.

+P

Drukuje dokument.

+F

Aktywuje pasek narzędzi Znajdź.

+H

Otwiera okno Znajdź i zamień.

+Shift+F

Szuka ostatnio poszukiwanej frazy.

+Shift+R

Odświeża widok dokumentu.

+Shift+I

Włącza lub wyłącza kursor zaznaczenia w dokumentach tylko do odczytu lub w Pomocy.

W Pomocy LibreOffice: przeskakuje na stronę główną.

Shift+F2

Włącza rozszerzone wskazówki dla zaznaczonego polecenia, ikony lub formantu.

F6

Przenosi fokus na następne podokno (na przykład dokument/widok źródła danych)

Shift+F6

Przenosi fokus na poprzednie podokno.

F10

Otwiera pierwsze menu (menu Plik)

Shift+F10

Otwiera menu kontekstowe.

+F4 lub +F4

Zamyka bieżący dokument (zamyka LibreOffice kiedy zamykany jest ostatni otwarty dokument)

+Q

Zamyka aplikację.


Skróty klawiaturowe do edycji i formatowania dokumentów

Skróty klawiaturowe

Efekt

+Tab

Jeśli kursor znajduje się na początku główki, wstawiany jest tabulator.

Enter (jeżeli jest zaznaczony obiekt OLE)

Aktywuje zaznaczony obiekt OLE.

Enter (jeżeli zaznaczony jest obiekt rysunkowy lub tekstowy)

Aktywuje tryb wprowadzania tekstu.

+X

Wycina zaznaczone elementy.

+C

Kopiuje zaznaczone elementy.

+V

Wkleja zawartość schowka.

+Shift+V

Wkleja niesformatowany tekst ze schowka. Tekst zostanie wklejony z zastosowaniem formatu, który jest wprowadzony w miejscu wklejania.

+Shift+V

Otwiera okno Wklej specjalnie.

+A

Zaznacza wszystko.

+Z

Cofa ostatnią operację.

Ponawia ostatnia operację.

+Shift+Y

Powtarza ostatnie polecenie.

+I

Dla zaznaczonego obszaru jest ustawiany atrybut kursywa. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, to słowo jest formatowane kursywą.

+B

Dla zaznaczonego obszaru jest ustawiany atrybut pogrubienie. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, to słowo jest formatowane przez pogrubienie.

+U

Dla zaznaczonego obszaru jest ustawiany atrybut podkreślenie. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, to słowo jest formatowane przez podkreślenie.

Usuwa formatowanie z zaznaczonego tekstu lub obiektu (tak jak użycie Format - Formatowanie domyślne)


Skróty klawiaturowe w Galerii

Skrót klawiaturowy

Wynik

Tab

Przechodzi pomiędzy obszarami.

Shift+Tab

Przechodzi pomiędzy obszarami (wstecz)


Skróty klawiaturowe w obszarze Nowy motyw w Galerii:

Skrót klawiaturowy

Wynik

Strzałka w górę

Przenosi zaznaczony obszar w górę.

Strzałka w dół

Przenosi zaznaczony obszar w dół.

+Enter

Otwiera okno Właściwości.

Shift+F10

Otwiera menu kontekstowe.

+U

Odświeża zaznaczony motyw.

+R

Otwiera okno Wpisz tytuł.

+D

Usuwa zaznaczony motyw.

Insert

Wstawia nowy motyw


Skróty klawiaturowe w obszarze podglądu Galerii:

Skrót klawiaturowy

Wynik

Home

Przeskakuje do pierwszego elementu.

End

Przeskakuje do ostatniego elementu.

Strzałka w lewo

Zaznacza następny element galerii z lewej strony.

Strzałka w prawo

Zaznacza następny element galerii z prawej strony.

Strzałka w górę

Zaznacza następny element galerii powyżej.

Strzałka w dół

Zaznacza następny element galerii poniżej.

PageUp

Przewija o jeden ekran w górę.

PageDown

Przewija o jeden ekran w dół.

+Shift+Insert

Wstawia zaznaczony element do bieżącego dokumentu jako łącze.

+I

Wstawia kopię zaznaczonego elementu do bieżącego dokumentu.

+T

Otwiera okno Wpisz tytuł.

+P

Przełącza między widokami motywu i obiektu.

Spacja

Przełącza między widokami motywu i obiektu.

Enter

Przełącza między widokami motywu i obiektu.

Krok wstecz (tylko w widoku obiektu)

Ponownie włącza główny przegląd.


Zaznaczanie wierszy i kolumn w tabeli Bazy danych (otwierane przez + Shift + F4 keys)

Skrót klawiaturowy

Wynik

Spacja

Włącza lub wyłącza tryb zaznaczania wierszy (o ile wiersz nie jest w trybie edycji).

+Spacja

Przełącza zaznaczenie wiersza

Shift+Spacja

Zaznacza bieżącą kolumnę

+Page Up

Przesuwa wskaźnik do pierwszego wiersza

+Page Down

Przesuwa wskaźnik do ostatniego wiersza


Skróty klawiaturowe dla obiektów rysunkowych

Skrót klawiaturowy

Wynik

Za pomocą klawisza F6 zaznacz pasek narzędzi. Za pomocą klawiszy strzałki w dół i strzałki w prawo zaznacz ikonę żądanego paska narzędzi, po czym naciśnij kombinację klawiszy +Enter

Wstawia obiekt rysunkowy.

Zaznacz dokument za pomocą klawiszy +F6, po czym naciśnij klawisz Tab

Zaznacza obiekt rysunkowy.

Tab

Zaznacza następny obiekt rysunkowy.

Shift+Tab

Zaznacza poprzedni obiekt rysunkowy.

+Home

Zaznacza pierwszy obiekt rysunkowy.

+End

Zaznacza ostatni obiekt rysunkowy.

Esc

Kończy zaznaczenie obiektów rysunkowych.

Esc (w trybie zaznaczania uchwytów)

Opuszcza tryb zaznaczania uchwytów i powraca do trybu zaznaczania obiektów.

Strzałka w górę/dół/lewo/prawo

Przesuwa zaznaczony punkt (funkcja przyciągania do siatki jest tymczasowo wyłączona, punkty końcowe przyciągają się wzajemnie).

+strzałka w górę/w dół/w lewo/w prawo

Przesuwa zaznaczony obiekt rysunkowy o jeden piksel (w trybie zaznaczania)

Zmienia rozmiar obiektu rysunkowego (w trybie zaznaczania uchwytów)

Obraca obiekt rysunowy (w trybie obracania)

Otwiera okno właściwości obiektu rysunkowego.

Aktywuje tryb zaznaczania punktów dla wybranego obiektu rysunkowego.

Spacja

Zaznacza punkt obiektu rysunkowego (w trybie zaznaczania punktów) / Anuluje zaznaczenie.

Zaznaczony punkt miga co sekundę.

Shift+Spacja

Zaznacza kolejny punkt w trybie zaznaczania punktów.

+Tab

Zaznacza następny punkt obiektu rysunkowego (tryb zaznaczania punktów)

W trybie obracania można zaznaczyć również punkt centralny.

+Shift+Tab

Zaznacza poprzedni punkt obiektu rysunkowego (tryb zaznaczania punktów)

+Enter

Nowy obiekt rysunowy posiada domyślny rozmiar i jest umieszczany na środku bieżącego widoku.

+Enter na ikonie Zaznaczenie

Aktywuje pierwszy obiekt rysunkowy w dokumencie.

Esc

Opuść tryb zaznaczania punktów. Zaznaczony zostaje obiekt rysunkowy.

Edycja punktów obiektu rysunkowego (w trybie edycji punktów)

Dowolny klawisz alfanumeryczny

Jeśli wybrano obiekt rysunkowy, powoduje przejście do trybu edycji i umieszczenie kursora na końcu tekstu w obiekcie rysunkowym. Wstawiany jest znak drukowalny.

Klawisz w czasie tworzenia lub skalowania obiektu graficznego

Położenie środka obiektu jest stałe.

Naciśnięcie klawisza Shift podczas tworzenia lub skalowania obiektu graficznego

Stosunek szerokości obiektu do jego długości jest stały.