Więcej formantów

Pasek narzędzi Więcej formantów jest wyświetlany po kliknięciu ikony Więcej formantów na pasku narzędzi Formanty.

Przycisk pokrętła

Ikona

Tworzy przycisk pokrętła.

Po dodaniu przycisku pokrętła do arkusza kalkulacyjnego Calc za pomocą karty Dane można utworzyć dwukierunkowe powiązanie między tym przyciskiem a komórką. W efekcie zmiana zawartości komórki powoduje uaktualnienie zawartości przycisku pokrętła. Zmiana wartości przycisku pokrętła powoduje natomiast uaktualnienie zawartości komórki.

Pasek przewijania

Ikona

Tworzy pasek przewijania.

Możesz określić następujące właściwości paska przewijania:

Nazwa elementu interfejsu użytkownika

Semantyka

Min. wartość przewijania

Określa minimalną wysokość lub minimalną szerokość paska przewijania.

Maks. wartość przewijania

Określa maksymalną wysokość lub maksymalną szerokość paska przewijania.

Domyślna wartość przewijania

Określa domyślną wysokość lub domyślną szerokość paska przewijania.

Orientacja

Określa orientację paska przewijania (pionowa lub poziomą).

Minimalna zmiana

Określa minimalną wartość, o jaką można przesunąć pasek przewijania, na przykład klikając strzałkę.

Duża zmiana

Określa wartość, o jaką przesuwa się pasek przewijania wykonujący duży skok, na przykład w wyniku kliknięcia między przyciskiem przewijania a strzałką przewijania.

Opóźnienie

Określa opóźnienie w milisekundach między zdarzeniami wyzwalanymi przez pasek przewijania. Na przykład opóźnienie występujące po kliknięciu przycisku strzałki paska przewijania i przytrzymaniu przycisku myszy.

Kolor symboli

Określa kolor strzałek paska przewijania.

Widoczny rozmiar

Określa rozmiar przycisku przewijania w "jednostkach wartości". Na przykład wartość ("Maks. wartość przewijania minus "Min. wartość przewijania") / 2 oznacza, że przycisk przewijania zajmuje połowę paska przewijania.

Aby pasek przewijania miał szerokość równą wysokości, w polu Widoczny rozmiar należy umieścić wartość zero.


W arkuszu kalkulacyjnym Calc za pomocą karty Dane można utworzyć dwukierunkowe powiązanie między paskiem przewijania a komórką.

Przycisk obrazkowy

Ikona

Tworzy przycisk wyświetlany w postaci elementu graficznego. Poza reprezentacją graficzną przycisk obrazkowy ma takie same właściwości, jak "zwykły" przycisk.

Formant obrazkowy

Ikona

Tworzy formant obrazkowy. Formant ten służy tylko do dodawania obrazów z bazy danych. W dokumencie formularza należy kliknąć dwukrotnie jeden z tych formantów, aby otworzyć okno dialogowe Wstaw grafikę, za pomocą którego można wstawić element graficzny. Dostępne jest także (nie w trybie projektowania) menu kontekstowe z poleceniami wstawiania i usuwania obrazu.

W formularzu mogą być wyświetlane obrazy z bazy danych; jeśli formant obrazkowy nie jest zabezpieczony przed zapisem, można także wstawiać nowe obrazy do bazy. Formant musi odwoływać się do pola bazy danych zawierającego typ "obraz". Dlatego na zakładce Dane w oknie właściwości należy wprowadzić pole danych.

Pole daty

Ikona

Tworzy pole daty. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, wartości daty mogą być pobierane z bazy.

W przypadku przypisania polu daty właściwości "Rozwijane" można otworzyć kalendarz i wybrać z niego datę, która ma się pojawić w polu. Dotyczy to także pola daty w polu Formant tabeli.

Ikona wskazówki

Pola daty można łatwo edytować za pomocą strzałek w górę i w dół. W zależności od pozycji kursora klawisze strzałek powiększają lub pomniejszają dzień, miesiąc lub rok.


Uwagi dotyczące pól daty.

Pole godziny

Ikona

Tworzy pole godziny. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, wartości godziny mogą zostać pobierane z bazy.

Ikona wskazówki

Pola godziny można łatwo edytować za pomocą strzałek w górę i w dół. W zależności od pozycji kursora klawisze strzałek powiększają lub pomniejszają godziny, minuty lub sekundy.


Wybór pliku

Ikona

Tworzy przycisk umożliwiający wybór pliku.

Pole liczbowe

Ikona

Tworzy pole numeryczne. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, wartości numeryczne mogą być pobierane z bazy.

Pole walutowe

Ikona

Tworzy pole waluty. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, zawartość pola waluty może zostać pobrana z bazy.

Pole wzorca

Ikona

Tworzy pole wzorca. Pole wzorca składa się z maski edycji i maski znaków. Maska edycji określa, jakie dane mogą zostać wprowadzone. Maska znaków określa zawartość pola wzorca w czasie ładowania formularza.

Ikona notatki

Zauważ, że pola wzorca nie są eksportowane do formatu HTML.


Pole grupy

Ikona

Tworzy ramkę wizualnie grupującą różne formanty. Do grupowania przycisków opcji w ramce służą pola grup.

Wstawienie ramki grupy do dokumentu powoduje uruchomienie Kreatora elementu grupy, za pomocą którego można łatwo utworzyć grupę opcji.

Uwaga: Po przeciągnięciu pola grupy nad istniejącymi formantami, gdy chcesz zaznaczyć ten formant, musisz najpierw otworzyć menu kontekstowe pola grupy i wybrać polecenie Rozmieść - Przesuń na spód. Następnie, naciskając klawisz , zaznacz formant.

Ikona notatki

Pola grup służą wyłącznie do osiągania efektu wizualnego. Aby funkcjonalnie pogrupować pola opcji, należy użyć definicji nazwy: we właściwości Nazwa wszystkich pól opcji należy wprowadzić tę samą nazwę.


Formant tabeli

Ikona

Tworzy formant tabeli wyświetlający tabelę bazy danych. Utworzenie nowego formantu tabeli powoduje uruchomienie Kreatora elementu tabeli.

Informacje dotyczące formantów tabeli.

Pasek nawigacji

Ikona

Tworzy pasek nawigacji.

Pasek nawigacji umożliwia przechodzenie po rekordach bazy danych lub formularzu bazy danych. Formanty tego paska nawigacji działają tak samo, jak formanty domyślnego paska nawigacji pakietu LibreOffice.