Dodaj tabele

W oknie dialogowym Dodaj tabele wybierz tabele wymagane do realizacji bieżącego zadania. W przypadku tworzenia kwerendy lub nowej prezentacji tabeli wybierz tę tabelę, do której ma się odwoływać kwerenda lub prezentacja tabeli. W przypadku pracy z relacyjnymi bazami danych należy wybrać tabele, między którymi mają zostać utworzone relacje.

Wstawione tabele są wyświetlane wraz z listą pól zawartych w tabeli w oddzielnym oknie w oknach projektu kwerendy lub relacyjnej bazy. Istnieje możliwość określenia rozmiaru i kolejności tego okna.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij ikonę Tabele w oknie pliku bazy danych. Wybierz Wstaw - Projekt tabeli lub Edycja - Edycja


Tabela

Nazwa tabeli

Wyświetla wszystkie dostępne tabele. Aby wstawić tabelę, należy wybrać ją z listy i kliknąć przycisk Dodaj. Można także kliknąć dwukrotnie nazwę tabeli, co spowoduje wyświetlenie okna zawierającego pola tabeli w górnej części okna projektu kwerendy lub bazy relacyjnej.

Dodaj

Wstawia aktualnie zaznaczoną tabelę.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe Dodaj tabele.