Ustawianie wcięć, marginesów i kolumn

Wcięcia i marginesy bieżącego akapitu lub wszystkich zaznaczonych akapitów można definiować za pomocą myszy.

W przypadku podzielenia strony na kolumny albo umieszczenie kursora w wielokolumnowej ramce tekstowej szerokość kolumn i odstępy między nimi można zmieniać, przeciągając myszą odpowiednie oznaczenia na linijce.

W przypadku wybrania obiektu, obrazu lub obiektu rysunkowego na linijce są widoczne krawędzie obiektu. Krawędzie można przesuwać, przeciągając je myszą na linijce.

Jeśli kursor znajduje się w komórce tabeli, wcięcia zawartości komórki można zmienić, przeciągając je za pomocą myszy na linijce. Granice tabeli można przesuwać, przeciągając je na linijce albo przeciągając linie granicy.

Ikona

Te ikony oznaczają lewe wcięcie pierwszego wiersza bieżącego akapitu (trójkąt u góry) oraz lewe wcięcie innych wierszy akapitu (trójkąt u dołu).

Ikona

Ta ikona po prawej stronie linijki oznacza prawe wcięcie bieżącego akapitu.

Zadanie

Procedura

Ustawienie lewego wcięcia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy, a następnie przeciągnij lewy dolny symbol w prawą stronę

Ustawienie lewego wcięcia pierwszego wiersza

Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy, a następnie przeciągnij lewy górny symbol w prawą stronę

Ustawienie prawego wcięcia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy, a następnie przeciągnij prawy symbol w lewą stronę


Ikona wskazówki

Aby zmienić lewe wcięcie, zaczynając od drugiego wiersza akapitu, przytrzymaj naciśnięty klawiszkliknij trójkąt w lewym dolnym rogu, a następnie przeciągnij go w prawo.


Ikona notatki

Podczas przesuwania wcięcia akapitu ustawione tabulatory nie ulegają zmianie. Jeśli ustawione tabulatory znajdą się poza marginesami akapitu, nie są wyświetlane, ale wciąż pozostają ustawione.