Znajdź rekord

Określonych wartości w formularzach lub tabelach baz danych można poszukiwać w polach danych, polach list i polach wyboru.

Aby wykonać tę operację...

Ikona Znajdź rekord na pasku danych tabeli i pasku projektu formularza

Ikona

Znajdź rekord


Podczas przeszukiwania tabeli przeszukiwane są pola danych bieżącej tabeli. Podczas przeszukiwania formularza przeszukiwane są pola danych tabeli powiązanej z formularzem.

Ikona wskazówki

Opisane tutaj wyszukiwanie jest wykonywane przez program LibreOffice. W razie konieczności przeszukania bazy z użyciem serwera SQL należy skorzystać z ikony Filtry oparte na formularzu na pasku formularza.


Funkcja wyszukiwania jest również dostępna dla formantów tabeli. W przypadku wywołania funkcji wyszukiwania z formantu tabeli można przeszukać każdą kolumnę formantu tabeli odpowiadającą kolumnie bazy danych w powiązanej tabeli bazy danych.

Szukaj

Określa typ wyszukiwania.

Tekst:

Umożliwia wprowadzenie szukanej frazy w polu lub wybranie jej z listy. Tekst pod kursorem jest automatycznie kopiowany do pola kombi Tekst. Podczas przeszukiwania formularza nie jest możliwe uwzględnienie tabulatorów ani podziałów wiersza.

Poszukiwane frazy są zapisywane i pozostają w pamięci do zamknięcia dokumentu z tabelą lub formularzem. W przypadku wykonywania kolejnego wyszukiwania poprzednią poszukiwaną frazę wystarczy wybrać z pola kombi.

Pole jest puste

Określa, że podczas poszukiwania uwzględniane są pola nie zawierające danych.

Pole nie jest puste

Określa, że podczas poszukiwania uwzględniane są pola zawierające dane.

Przeszukiwany obszar

Określa pola, które mają być przeszukiwane.

Formularz

Określa logiczny formularz, który ma zostać przeszukany.

Ikona notatki

Pole kombi Formularz jest widoczne tylko wtedy, gdy bieżący dokument zawiera więcej niż jeden logiczny formularz. Nie jest widoczne podczas przeszukiwania tabel lub wykonywania kwerend.


Dokument formularza może zawierać wiele formularzy logicznych. Mowa tutaj o indywidualnych komponentach formularzy, z których każdy jest powiązany z tabelą.

Pole kombi Formularz zawiera nazwy wszystkich formularzy logicznych, dla których istnieją formanty.

Wszystkie pola

Przeszukuje wszystkie pola. W przypadku przeszukiwania tabeli uwzględniane są wszystkie pola tabeli. W przypadku przeszukiwania formularza uwzględniane są wszystkie pola formularza logicznego (wskazanego w polu Formularz). W przypadku przeszukiwania tabeli uwzględniane są wszystkie kolumny powiązane z prawidłowym polem tabeli bazy danych.

Pola bieżącego formularza logicznego nie muszą być takie same, jak pola dokumentu formularza. Jeśli dokument formularza zawiera pola związane z wieloma źródłami danych (tj. wiele formularzy logicznych) opcja Wszystkie pola powoduje wyszukanie tylko pól powiązanych ze źródłami danych w dokumencie formularza.

Pojedyncze pole

Przeszukuje określone pole danych.

Ustawienia

Definiuje ustawienia wyszukiwania.

Pozycja

Określa relację między szukaną frazą a zawartością pola. Dostępne są następujące opcje:

w dowolnym miejscu pola

Zwraca wszystkie pola zawierające szukaną frazę w dowolnym miejscu.

na początku pola

Zwraca wszystkie pola zawierające szukaną frazę na początku pola.

na końcu pola

Zwraca wszystkie pola zawierające szukaną frazę na końcu pola.

całe pole

Zwraca wszystkie pola zawierające szukaną frazę w taki sposób, że pasuje ona do całej zawartości pola.


Ikona notatki

Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli pole wyboru Wyrażenie symbolu wieloznacznego jest zaznaczone.


Zastosuj formatowanie pola

Określa, że podczas przeszukiwania bieżącego dokumentu są uwzględniane wszystkie formaty pól. Formatami pól są wszystkie widoczne formaty utworzone w następujący sposób:

  1. w trybie projektowania tabeli z uwzględnieniem właściwości pól,

  2. w widoku źródła danych z uwzględnieniem formatowania kolumn,

  3. w formularzach z uwzględnieniem właściwości formantów.

Jeśli pole Zastosuj formatowanie pola jest zaznaczone, widok źródła danych tabeli lub formularza jest przeszukiwany z uwzględnieniem określonego formatowania. W przeciwnym razie baza danych jest przeszukiwana z uwzględnieniem formatowania zapisanego w tej bazie.

Przykład:

Pole danych jest zapisane w bazie danych w formacie "DD.MM.RR" (np. 17.02.65). W widoku źródła danych format tej pozycji został zmieniony na "DD MMM RRRR" (17 lut 1965). W tym przykładzie rekord zawierający zapis Luty 17 zostaje znaleziony tylko wtedy, gdy opcja Zastosuj formatowanie pola jest włączona:

Zastosuj formatowanie pola

Kryteria wyszukiwania

włączone

Zwracana jest wartość "Lut", a nie "2".

wyłączone

Zwracana jest wartość "2", a nie "Lut".


Zaleca się wyszukiwanie z uwzględnieniem formatowania pól.

W poniższych przykładach przedstawiono potencjalne problemy związane z wyszukiwaniem bez uwzględnienia formatowania pól. Problemy te zależą od wykorzystywanej bazy danych i występują tylko w przypadku niektórych wewnętrznych sposobów domyślnego formatowania:

Wyniki przeszukiwania

Powód

"5" zwraca czas w postaci "14:00:00"

Pola czasu nie są zdefiniowane w bazach dBASE i muszą być symulowane. Do wewnętrznego przedstawienia godziny "14:00:00" wymagana jest wartość 5.

"00:00:00" zwraca wszystkie rekordy standardowego pola danych

Baza danych wewnętrznie przechowuje wartość daty w postaci połączonego pola data/czas.

Mimo ustawienia wartości całe pole w opcji Pozycja, wyszukiwanie wartości "45,79" nie powoduje znalezienia tej wartości.

Widok nie odpowiada wewnętrznemu formatowi zapisywania danych. Na przykład jeśli w bazie danych wartość 45,789 jest zapisana w polu typu Liczba/Double, a wyświetlana w formacie z dwoma miejscami po przecinku, wartość "45,79" zostanie zwrócona tylko przy wyszukiwaniu z uwzględnieniem formatowania pól.


W tym przypadku standardowe formatowanie oznacza wewnętrzne formatowanie danych. Formatowanie takie nie zawsze jest widoczne dla użytkownika, zwłaszcza jeśli służy do symulowania typów danych (np. pól czasu w bazach dBASE). Wewnętrzne formatowanie zależy od wykorzystywanej bazy danych i użytych w niej typów danych. Jeśli wyszukiwanie ma uwzględniać tylko dane w widocznej postaci, należy je przeprowadzić z uwzględnieniem formatowania pól. Dotyczy to pól typu Data, Czas, Data/Czas oraz Liczba/Double.

Wyszukiwanie z wyłączoną opcją Zastosuj formatowanie pola jest właściwe dla większych baz danych bez problemów z formatowaniem, ponieważ jest wykonywane szybciej.

Przeszukiwanie pól wyboru przy włączonej opcji Zastosuj formatowanie pola zwraca wartość "1" dla zaznaczonych pól wyboru, "0" dla pól niezaznaczonych i ciąg pusty dla pól niezdefiniowanych (w przypadku pól obsługujących trzy stany). Przeszukiwanie pól wyboru przy wyłączonej opcji Zastosuj formatowanie pola powoduje zwrócenie wartości PRAWDA lub FAŁSZ w odpowiednim języku.

Użycie opcji Zastosuj formatowanie pola przy przeszukiwaniu pól list powoduje znalezienie tekstu widocznego w polach list. Wyłączenie opcji Zastosuj formatowanie pola powoduje, że znajdowana jest zawartość odpowiednia do standardowego formatowania pola.

Uwzględniaj wielkość liter

Określa, czy podczas wyszukiwania uwzględniane jest rozróżnienie wielkich i małych liter.

Szukaj wstecz

Określa, że przeszukiwanie będzie wykonywane w kierunku odwrotnym, od rekordu ostatniego do pierwszego.

Od góry / Od dołu

Powoduje ponowne uruchomienie wyszukiwania. Szukanie naprzód jest ponownie uruchamiane od pierwszego rekordu. Szukanie wstecz jest ponownie uruchamiane od ostatniego rekordu.

Wyrażenie symbolu wieloznacznego

Dostępne są następujące symbole wieloznaczne:

Symbole wieloznaczne

Znaczenie

Przykład

?

dokładnie jeden dowolny znak

"?alec" zwraca "malec"

"p?ra" zwraca na przykład "para" i "pora"

*

0 lub więcej dowolnych znaków

"*-*" zwraca "czerwono-niebieska" i "polsko-angielski"

"K*ski" zwraca wszystkie pozycje rozpoczynające się od "K" i kończące na "ski", na przykład "Kowalski", "Koterski", "Kaniowski"


W razie konieczności wyszukania znaków ? lub * jako takich, należy poprzedzić je odwróconą kreską ukośną: "\?" lub "\*". Taki zapis jest jednak wymagany tylko w przypadku włączenia opcji Wyrażenie symbolu jednoznacznego. Kiedy opcja ta jest wyłączona, symbole wieloznaczne są interpretowane jak zwykłe znaki.

Wyrażenie regularne

Wyszukuje z użyciem wyrażeń regularnych. Wyrażenia regularne obsługiwane w tym miejscu są również obsługiwane w oknie dialogowym LibreOffice Znajdź i zamień.

Wyszukiwanie z użyciem wyrażeń regularnych daje większe możliwości niż z użyciem symboli wieloznacznych. Podczas wyszukiwania z użyciem wyrażeń regularnych następujące znaki odpowiadają tym stosowanym w wyszukiwaniach z użyciem symboli wieloznacznych:

Wyszukiwanie z użyciem symboli wieloznacznych

Wyszukiwanie z użyciem wyrażeń regularnych

?

.

*

.*


Szukaj podobnych

Umożliwia znalezienie wyrażeń, które są zbliżone do tekstu w polu Znajdź. Aby określić kryteria podobieństwa, należy zaznaczyć to pole i kliknąć przycisk Podobieństwa.

Rozróżniaj szerokość znaków (tylko przy włączonej obsłudze języków azjatyckich)

Powoduje, że znaki o połowie i pełnej szerokości są rozróżniane.

Brzmi jak (japoński) (tylko przy włączonej obsłudze języków azjatyckich)

Umożliwia określenie opcji wyszukiwania tekstu japońskiego w podobnej notacji. Po zaznaczeniu tego pola wyboru należy kliknąć przycisk Dźwięki i określić opcje wyszukiwania.

Określa opcje wyszukiwania powodujące znajdowanie tekstu japońskiego w podobnej notacji.

Traktuj jako równe

Określa opcje, które mają być traktowane jako równoznaczne podczas wyszukiwania.

Ignoruj

Określa znaki, które mają być ignorowane.

Stan

W wierszu Stan pokazywana jest liczba rekordów zwrócona w wyniku wyszukiwania. Kiedy przeszukiwanie dobiega do końca (lub początku) tabeli, jest automatycznie kontynuowane na drugim jej końcu.

W przypadku bardzo dużych baz danych znalezienie rekordu przez wyszukiwanie wstecz może trwać dość długo. W takim przypadku na pasku stanu jest wyświetlana informacja o tym, że trwa liczenie rekordów.

Szukaj / Anuluj

W przypadku zakończenia wyszukiwania z powodzeniem odpowiednie pole tabeli jest podświetlane. Wyszukiwanie można kontynuować, klikając ponownie przycisk Szukaj. Wyszukiwanie można anulować, klikając przycisk Anuluj.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe. Ustawienia ostatniego wyszukiwania są zapisywane do chwili zakończenia programu LibreOffice.

Jeśli otwartych jest kilka tabel lub formularzy, dla każdego dokumentu można ustawić inne opcje wyszukiwania. Po zamknięciu dokumentów zapisywane są tylko ustawienia wyszukiwania dotyczące ostatnio zamkniętego dokumentu.