Dokument

Hiperłącza do dowolnych dokumentów lub celów w dokumentach można edytować za pomocą karty Dokument okna dialogowego Hiperłącze.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym, a następnie wybierz Dokument


Dokument

Ścieżka

Wprowadź adres URL pliku, który ma zostać otwarty po kliknięciu hiperłącza. Jeśli ramka docelowa nie zostanie określona, plik zostanie otwarty w bieżącym dokumencie lub ramce.

Otwórz plik

Opens the Open dialog, where you can select a file.

Cel w dokumencie

Cel

Specifies a target for the hyperlink into the document specified under Path.

Cel w dokumencie

Opens the Target in Document dialog.

URL

Specifies the URL, which results from the entries in Path and Target.

Dodatkowe ustawienia

Ramka

Pozwala wprowadzić nazwę ramki, w której ma być otwarty powiązany plik lub wybrać wstępnie zdefiniowaną ramkę z listy. Jeśli pole pozostanie puste, powiązany plik zostanie otwarty w bieżącym oknie przeglądarki.

Formularz

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

Zdarzenia

Otwiera okno dialogowe Przypisz makro, za pomocą którego dla zdarzeń takich jak "mysz nad obiektem" lub "załadowanie hiperłącza" można zdefiniować własny kod programu.

Tekst

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

Nazwa

Określa nazwę hiperłącza. LibreOffice wstawia w hiperłączu znacznik NAME.