Internet

Na stronie Internet okna dialogowego Hiperłącze można edytować hiperłącza WWW lub FTP.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym, a następnie wybierz Internet

Wybierz Wstaw - Hiperłącze


Pola nazwy logowania, hasła i anonimowego użytkownika są dostępne tylko w przypadku adresów FTP.

Typ hiperłącza

Sieć Web

Creates an http hyperlink.

FTP

Creates an FTP hyperlink.

URL

Wprowadź adres URL pliku, który ma zostać otwarty po kliknięciu hiperłącza. Jeśli ramka docelowa nie zostanie określona, plik zostanie otwarty w bieżącym dokumencie lub ramce.

Nazwa logowania

Specifies your login name, if you are working with FTP addresses.

Hasło

Określa hasło, jeśli pracujesz z adresami FTP.

Użytkownik anonimowy

Allows you to log in to the FTP address as an anonymous user.

Dodatkowe ustawienia

Ramka

Pozwala wprowadzić nazwę ramki, w której ma być otwarty powiązany plik lub wybrać wstępnie zdefiniowaną ramkę z listy. Jeśli pole pozostanie puste, powiązany plik zostanie otwarty w bieżącym oknie przeglądarki.

Formularz

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

Zdarzenia

Otwiera okno dialogowe Przypisz makro, za pomocą którego dla zdarzeń takich jak "mysz nad obiektem" lub "załadowanie hiperłącza" można zdefiniować własny kod programu.

Tekst

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

Nazwa

Określa nazwę hiperłącza. LibreOffice wstawia w hiperłączu znacznik NAME.