Kreator pola kombi/pola listy

W przypadku wstawienia do dokumentu pola kombi lub pola listy automatycznie uruchamiany jest kreator. Kreator umożliwia określenie w sposób interaktywny prezentowanych informacji.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz pasek narzędzi Formanty, kliknij ikonę Pole kombi lub Pole listy i przeciągnij myszą, aby wygenerować pole. Formularz musi być połączony z bazą danych.


Ikona notatki

Aby wyłączyć automatyczne uruchamianie kreatora, można użyć ikony Włącz/wyłącz kreatorów.


Kreatorzy pól kombi i list różnią się ostatnią czynnością wykonywaną przez użytkownika. Wynika to z natury tych pól formantów:

Pola list

W przypadku pola listy użytkownik wybiera jedną pozycję z listy. Pozycje te są zapisane w tabeli bazy danych i nie można ich zmodyfikować za pomocą pola listy.

Zazwyczaj tabela bazy danych zawierająca widoczne pozycje listy w formularzu nie jest tą samą tabelą, na której jest oparty formularz. Pola list w formularzu działają na zasadzie odwołań, tzn. odwołania do widocznych pozycji listy są umieszczone w tabeli formularza (tabela wartości), a także wprowadzane jako takie do tabeli wartości z chwilą wybrania przez użytkownika pozycji z listy i zapisania formularza. Przez wartości odwołań w polach list mogą być wyświetlane dane z tabeli powiązanej z bieżącą tabelą formularza. Dlatego za pomocą Kreatora pola listy można powiązać dwie tabele bazy danych w taki sposób, aby w polu formantu wyświetlana była szczegółowa lista z wartościami z pola danych znajdującego się w innej tabeli bazy niż ta, do której odwołuje się formularz.

W innych tabelach wymagane pole jest przeszukiwane przez podanie jego nazwy (ControlSource); na tej podstawie są wypełniane odpowiednie pola. W przypadku nieznalezienia nazwy pola lista pozostaje pusta. Kiedy pola listy zawierają powiązane kolumny, jest wykorzystywana pierwsza kolumna drugiej tabeli; kwerenda nie jest prezentowana.

Na przykład jeśli tabela artykułów zawiera numer dostawcy, w polu listy może znaleźć się łącze o nazwie "Numer dostawcy", które powoduje wyświetlenie odpowiedniej nazwy dostawcy z tabeli dostawców. Kreator pyta o wszystkie ustawienia wymagane do utworzenia takiego łącza na stronie Połączenia pól.

Pola kombi

W przypadku pola kombi użytkownik może wybrać jedną pozycję z listy lub wprowadzić tekst samodzielnie. Pozycje na liście pochodzą z dowolnej tabeli bazy danych. Pozycje wybierane lub wprowadzane przez użytkownika w celu zapisania mogą zostać zapisane tylko w formularzu lub w bazie danych. W przypadku zapisu w bazie danych są one umieszczane w tej tabeli bazy, na której jest oparty formularz.

W polach kombi mogą być wyświetlane dane z dowolnej tabeli. Nie jest wymagane bezpośrednie powiązanie między bieżącą tabelą formularza a tabelą, której wartości mają być wyświetlane w polu kombi (tabeli listy). Pola kombi nie obsługują odwołań. W przypadku wprowadzenia lub wybrania, a następnie zapisania wartości przez użytkownika, w tabeli formularza jest wprowadzana faktycznie widoczna wartość. Ponieważ nie ma powiązania między tabelą formularza a tabelą listy, nie występuje tutaj tabela Połączenie pól.

W przypadku pola listy użytkownik wybiera pozycje z listy i są one zapisywane w tabeli listy. W przypadku pola kombi można wprowadzić dodatkowy tekst. Zostaje on umieszczony w bieżącej tabeli bazy danych formularza (tabela wartości) i może tam być przechowywany. Działanie tej funkcji jest definiowane na ostatniej stronie Kreatora pola kombi noszącej nazwę Przetwarzanie danych. W kreatorze pola listy nie ma takiej strony. W tym miejscu można określić, czy i gdzie w wartościach tabeli ma zostać zapisany wprowadzony tekst.

Kreator elementu tabeli / pola listy / pola kombi: Dane

Wybierz źródło danych i tabelę, której odpowiada pole formularza. W przypadku wstawienia pola formularza do dokumentu, który jest już powiązany ze źródłem danych, ta strona przestaje być widoczna.

Kreator pola kombi/pola listy: Wybór tabeli

Określa tabelę (spośród dostępnych tabeli bazy danych) zawierającą pole danych, którego zawartość ma być wyświetlane jako pozycja listy.

Kreator pola kombi/pola listy: Wybór Pól

Wybierz pole danych wskazane w tabeli na poprzedniej stronie; zawartość tego pola będzie wyświetlana w polu listy lub polu kombi.

Kreator pola listy: Połączenie pól

Określa pola, przez które tabele wartości są połączone z tabelami list.

Kreator pola kombi: Pole bazy danych

W przypadku pól kombi można zapisać wartość pola w bazie danych lub wyświetlić ją w formularzu.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Wstecz

Wyświetl w oknie dialogowym elementy zaznaczone w poprzednim kroku. Bieżące ustawienia pozostaną niezmienione. Ten przycisk może zostać użyty na stronie drugiej i następnych stronach.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.