Kreator elementu tabeli

W przypadku wstawienia formantu tabeli do dokumentu automatycznie uruchamiany jest Kreator elementu tabeli. Umożliwia on interaktywne zdefiniowanie informacji, które mają być wyświetlane w formancie tabeli.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz pasek narzędzi Formanty, kliknij ikonę Więcej formantów, kliknij ikonę Formant tabeli i przeciągnij myszą, aby utworzyć pole.


Ikona notatki

Aby wyłączyć automatyczne uruchamianie kreatora, można użyć ikony Włącz/wyłącz kreatorów.


Kreator elementu tabeli / pola listy / pola kombi: Dane

Wybierz źródło danych i tabelę, której odpowiada pole formularza. W przypadku wstawienia pola formularza do dokumentu, który jest już powiązany ze źródłem danych, ta strona przestaje być widoczna.

Kreator elementu tabeli: Wybór Pól

Określa, które pola mają być wyświetlane w polu formantu tabeli.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Wstecz

Wyświetl w oknie dialogowym elementy zaznaczone w poprzednim kroku. Bieżące ustawienia pozostaną niezmienione. Ten przycisk może zostać użyty na stronie drugiej i następnych stronach.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.