Kolejność aktywacji

W oknie dialogowym Kolejność aktywacji można zmienić kolejność uzyskiwania fokusu przez pola formantów w wyniku naciskania przez użytkownika klawisza Tab.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz pasek projektu formularza i kliknij

Ikona

Kolejność aktywacji


Jeśli do dokumentu wstawiono formanty, program LibreOffice automatycznie określa, w jakiej kolejności ma następować przechodzenie z jednego formantu na kolejny w przypadku naciskania klawisza Tab. Każdy nowy formant jest umieszczany na końcu tej serii. Za pomocą okna dialogowego Kolejność aktywacji można indywidualnie dostosować kolejność w serii.

Indeks formantu można również określić za pomocą jego okna właściwości, wpisując żądaną wartość w polu Kolejność okna dialogowego Właściwości.

Dostęp do przycisku opcji za pomocą klawisza Tab można uzyskać tylko wtedy, gdy przycisk ten jest zaznaczony. W przypadku grupy przycisków opcji, w której żaden przycisk nie jest wybrany, za pomocą klawiatury nie może uzyskać dostępu do tej grupy ani żadnego z jej przycisków.

Formanty

Wyświetla wszystkie formanty znajdujące się w formularzu. Formanty są uaktywniane za pomocą klawisza Tab w kolejności od góry do dołu. Aby określić żądaną kolejność pozycji, wybierz formant z listy Formanty.

Przesuń w górę

Kliknięcie przycisku Przesuń w górę powoduje przesunięcie wybranego formantu o jedną pozycję w górę w kolejności aktywacji.

Przesuń w dół

Kliknięcie przycisku Przesuń w dół powoduje przesunięcie wybranego formantu o jedną pozycję w dół w kolejności aktywacji.

Sortuj automatycznie

Kliknięcie przycisku Sortuj automatycznie powoduje automatyczne posortowanie formantów według ich pozycji w dokumencie.