Zdarzenia

Za pomocą zakładki Zdarzeniapewnym zdarzeniom dotyczącym formularza można przypisać makra.

Aby wykonać tę operację...

Rozwiń menu kontekstowe wybranego elementu formularza i wybierz Formularz - zakładka Zdarzenia

Otwórz pasek narzędzi Formanty lub pasek projektu formularza i kliknij ikonę Formularz - zakładka Zdarzenia


Aby powiązać zdarzenie z makrem, najpierw należy napisać makro zawierające wszystkie polecenia, które mają być wykonane z chwilą wystąpienia zdarzenia. Następnie makro należy przypisać do odpowiedniego zdarzenia, klikając przycisk ... znajdujący się obok tego zdarzenia. Zostanie otwarte okno dialogowe Przypisz makro, gdzie można wybrać makro.

Następujące akcje można konfigurować indywidualnie, tzn. zastosować w nich własne okna dialogowe:

  1. wyświetlanie komunikatu o błędzie,

  1. potwierdzanie usunięcia (rekordów danych),

  1. tworzenie kwerend dotyczących parametrów,

  1. sprawdzanie wprowadzonych danych przed zapisaniem rekordu.

Na przykład podczas usuwania rekordu może być wyświetlane żądanie potwierdzenia usunięcia np. z pytaniem "Czy na pewno usunąć dane klienta xyz?".

Ikona notatki

Zdarzeń, które są wyświetlane w oknie dialogowym Zdarzenia, nie można bezpośrednio edytować. Można usunąć zdarzenie z listy, naciskając klawisz Del.


Poniżej wymieniono i opisano wszystkie zdarzenia dotyczące formularza, z którymi można powiązać makra:

Po operacji na rekordzie

Zdarzenie Po operacji na rekordzie ma miejsce bezpośrednio po zmianie bieżącego rekordu.

Po zmianie rekordu

Zdarzenie Po zmianie rekordu ma miejsce bezpośrednio po zmianie bieżącego wskaźnika rekordu.

Podczas ponownego ładowania

Zdarzenie Podczas ponownego ładowania ma miejsce bezpośrednio po ponownym załadowaniu formularza. Zawartość formularza została już odświeżona.

Podczas rozładowania

Zdarzenie Podczas rozładowania ma miejsce bezpośrednio po rozładowaniu formularza, tzn. oddzieleniu go od źródła danych.

Podczas ładowania

Zdarzenie Podczas ładowania ma miejsce bezpośrednio po załadowaniu formularza.

Potwierdź usunięcie

Zdarzenie Potwierdź usunięcie ma miejsce z chwilą usunięcia danych z formularza. Powiązane makro może na przykład żądać potwierdzenia przez wyświetlenie odpowiedniego okna dialogowego.

Przed aktualizacją

Zdarzenie "Przed aktualizacją" ma miejsce przed zapisaniem zawartości formantu zmienionej przez użytkownika do źródła danych. Powiązane makro może na przykład uniemożliwić taki zapis przez zwrócenie wartości FAŁSZ.

Po aktualizacji

Zdarzenie "Po aktualizacji" ma miejsce po zapisaniu zawartości formantu zmienionej przez użytkownika do źródła danych.

Przed zresetowaniem

Zdarzenie Przed zresetowaniem ma miejsce przed zresetowaniem formularza. Powiązane makro może na przykład uniemożliwić resetowanie przez zwrócenie wartości FAŁSZ.

Formularz jest resetowany, gdy spełniony zostaje jeden z następujących warunków:

  1. Użytkownik naciska przycisk (HTML) zdefiniowany jako przycisk resetowania.

  2. W formularzu tworzony jest nowy, pusty rekord powiązany ze źródłem danych. Na przykład w ostatnim rekordzie został naciśnięty przycisk Następny rekord.

Po resetowaniu

Zdarzenie Po resetowaniu ma miejsce po zresetowaniu formularza.

Przed operacją na rekordzie

Zdarzenie Przed operacją na rekordzie ma miejsce przed zmianą bieżącego rekordu. Powiązane makro może na przykład żądać potwierdzenia przez wyświetlenie odpowiedniego okna dialogowego.

Przed ponownym załadowaniem

Zdarzenie Przed ponownym załadowaniem ma miejsce przed ponownym załadowaniem formularza. Zawartość formularza nie została jeszcze odświeżona.

Przed przesłaniem

Zdarzenie Przed przesłaniem ma miejsce przed przesłaniem danych formularza.

Przed rozładowaniem

Zdarzenie Przed rozładowaniem ma miejsce przed rozładowaniem formularza, tzn. przed oddzieleniem go od źródła danych.

Przed zmianą rekordu

Zdarzenie Po zmianie rekordu ma miejsce przed zmianą bieżącego wskaźnika rekordu. Powiązane makro może na przykład uniemożliwić wykonanie tej akcji przez zwrócenie wartości FAŁSZ.

Wypełnij parametry

Zdarzenie Wypełnij parametry występuje, gdy formularz do załadowania zawiera parametry, które muszą zostać wypełnione. Na przykład źródło danych formularza może być następującą instrukcją SQL:

SELECT * FROM adres WHERE nazwa=:nazwa

:nazwa oznacza parametr, który musi zostać wypełniony podczas ładowania. W razie możliwości parametr jest wypełniany automatycznie na podstawie formularza nadrzędnego. Jeśli wypełnienie parametru nie jest możliwe, wywołane zostaje to zdarzenie, a parametr może zostać wypełniony przez wykonanie powiązanego makra.

Wystąpił błąd

Zdarzenie Wystąpił błąd występuje, gdy podczas uzyskiwania dostępu do źródła danych wystąpił błąd. Dotyczy to formularzy, pól list oraz pól kombi.