Właściwości formularza

W tym oknie dialogowym można określić m.in. źródło danych i zdarzenia związane z całym formularzem.

Aby wykonać tę operację...

Rozwiń menu kontekstowe wybranego elementu formularza i wybierz Formularz

Ikona

Formularz


W niektórych rozwijanych polach kombi w oknie dialogowym Właściwości możliwe jest wielowierszowe wprowadzanie danych. Dotyczy to wszystkich pól, w których można wprowadzać instrukcje SQL, jak również właściwości pól tekstowych i etykiet. Pola te można otwierać i na otwartych listach wprowadzać tekst. Obsługiwane są następujące klawisze skrótów:

Klucze

Efekty

+strzałka w dół

Otwiera pole kombi

+strzałka w górę

Zamyka pole kombi

Shift+Enter

Wstawia nową linię.

Strzałka w górę

Ustawia kursor w poprzednim wierszu.

Strzałka w dół

Ustawia kursor w następnym wierszu.

Enter

Zamyka bieżące pole wprowadzania i ustawia kursor w następnym polu.


Podobnie jak w przypadku pól list lub kombi, listę można otworzyć lub zamknąć, klikając strzałkę z prawej strony pola. Jednak tutaj dane można wprowadzać w otwartej liście lub górnym polu tekstowym. Wyjątkiem są właściwości mające postać listy, na przykład właściwość Pozycje listy, którą można ustawić dla pól formantów Pole listy i Pole kombi. W przypadku takich właściwości pozycje można edytować tylko wtedy, gdy pole jest otwarte.

Ogólne

Dane

Na zakładce Dane są zdefiniowane własności formularza odwołujące się do bazy danych powiązanej z formularzem.

Zdarzenia

Za pomocą zakładki Zdarzeniapewnym zdarzeniom dotyczącym formularza można przypisać makra.