Dane

Za pomocą zakładki Dane do wybranego formantu można przypisać źródło danych.

Aby wykonać tę operację...

Rozwiń menu kontekstowe wybranego elementu formularza i wybierz Formant - zakładka Dane

Otwórz pasek narzędzi Formanty lub pasek projektu formularza i kliknij ikonę Formant - zakładka Dane


Ikona notatki

W przypadku formularza z łączami do bazy danych powiązana baza danych jest definiowana we Właściwościach formularza. Odpowiednie funkcje można znaleźć na zakładce Dane.


Dostępne ustawienia na zakładce Dane zależą od formantu, których one dotyczą. Widoczne są tylko opcje dostępne dla bieżącego formantu i kontekstu. Dostępne są następujące polecenia:

Komórka połączona

Określa odwołanie do powiązanej komórki w arkuszu kalkulacyjnym. Stan lub zawartość formantu jest powiązana zawartością komórki. W następującej tabeli zestawiono formanty i odpowiadające im typy powiązań:

Pole wyboru z powiązaną komórką

Akcja

Wynik

Zaznaczenie pola wyboru

W powiązanej komórce jest wprowadzana wartość PRAWDA

Usunięcie zaznaczenia pola wyboru

W powiązanej komórce jest wprowadzana wartość FAŁSZ

Pole wyboru obsługujące trzy stany znajduje się w stanie "nieokreślony"

W powiązanej komórce jest wprowadzana wartość #NV

Wprowadzenie w powiązanej komórce liczby lub formuły zwracającej liczbę

Jeśli wprowadzono wartość PRAWDA lub wartość niezerową: Pole wyboru zostaje zaznaczone
Jeśli wprowadzono wartość FAŁSZ lub wartość zerową: Zaznaczenie pola wyboru zostaje usunięte

Wyczyszczenie powiązanej komórki lub wprowadzenie tekstu albo formuły zwracającej tekst lub błąd

Jeśli pole wyboru obsługuje trzy stany, zmienia ono stan na "nieokreślony"; w przeciwnym razie usuwane jest zaznaczenie pola wyboru.

Zaznaczenie pola. Pole Wartość odwołania zawiera tekst.

Tekst z pola Wartość odwołania jest kopiowany do komórki.

Usunięcie zaznaczenia pola. Pole Wartość odwołania zawiera tekst.

Do komórki zostanie skopiowany ciąg pusty.

Pole Wartość odwołania zawiera tekst. Wprowadzenie tego samego tekstu do komórki.

Pole wyboru zostaje zaznaczone.

Pole Wartość odwołania zawiera tekst. Wprowadzenie innego tekstu do komórki.

Zaznaczenie pola wyboru zostaje usunięte.


Przycisk opcji z powiązaną komórką

Akcja

Wynik

Zaznaczenie przycisku opcji

W powiązanej komórce jest wprowadzana wartość PRAWDA

Usunięcie zaznaczenia przycisku opcji przez zaznaczenie innego

W powiązanej komórce jest wprowadzana wartość FAŁSZ

Wprowadzenie w powiązanej komórce liczby lub formuły zwracającej liczbę

Jeśli wprowadzono wartość PRAWDA lub wartość niezerową: Przycisk opcji zostaje zaznaczony
Jeśli wprowadzono wartość FAŁSZ lub wartość zerową: Usunięcie zaznaczenia przycisku opcji

Wyczyszczenie powiązanej komórki lub wprowadzenie tekstu albo formuły zwracającej tekst lub błąd

Usunięcie zaznaczenia przycisku opcji

Kliknięcie przycisku opcji. Pole Wartość odwołania zawiera tekst.

Tekst z pola Wartość odwołania jest kopiowany do komórki.

Kliknięcie innego przycisku opcji z tej samej grupy. Pole Wartość odwołania zawiera tekst.

Do komórki zostanie skopiowany ciąg pusty.

Pole Wartość odwołania zawiera tekst. Wprowadzenie tego samego tekstu do komórki.

Zaznaczenie przycisku opcji.

Pole Wartość odwołania zawiera tekst. Wprowadzenie innego tekstu do komórki.

Usunięcie zaznaczenia przycisku opcji.


Pole tekstowe z powiązaną komórką

Akcja

Wynik

Wprowadzenie tekstu w polu tekstowym

Tekst jest kopiowany do powiązanej komórki

Wyczyszczenie pola tekstowego

Zawartość powiązanej komórki jest kasowana

Wprowadzenie tekstu lub liczby w powiązanej komórce

Tekst lub liczba jest kopiowana do pola tekstowego

Wprowadzenie formuły do powiązanej komórki

Wynik formuły jest kopiowany do pola tekstowego

Wyczyszczenie powiązanej komórki

Pole tekstowe zostaje wyczyszczone


Pola numeryczne i sformatowane z powiązaną komórką

Akcja

Wynik

Wprowadzenie liczby w polu

Liczba jest kopiowana do powiązanej komórki

Wyczyszczenie pola

W powiązanej komórce jest ustawiana wartość 0

Wprowadzenie w powiązanej komórce liczby lub formuły zwracającej liczbę

Do pola jest kopiowana liczba

Wyczyszczenie powiązanej komórki lub wprowadzenie tekstu albo formuły zwracającej tekst lub błąd

W polu jest ustawiana wartość 0


Pole listy z powiązaną komórką

Pola listy obsługują dwie metody wiązania (więcej informacji można znaleźć w części "Zawartość komórki połączonej").

 1. Powiązana zawartość: synchronizacja zawartości tekstowej wybranej pozycji pola listy z zawartością komórki.

 2. Powiązana pozycja wyboru: Pozycja jednego wybranego elementu w polu listy jest synchronizowana z wartością numeryczną w komórce.

Akcja

Wynik

Zaznaczenie jednego elementu listy

Następuje powiązanie zawartości: tekst elementu jest kopiowany do powiązanej komórki.

Następuje powiązanie wyboru: pozycja wybranego elementu jest kopiowana do powiązanej komórki. Na przykład wybranie trzeciego elementu powoduje skopiowanie liczby 3.

Zaznaczenie kilku elementów listy

W powiązanej komórce jest wprowadzana wartość #NV

Usunięcie zaznaczenia wszystkich elementów listy

Następuje powiązanie zawartości: zawartość powiązanej komórki jest kasowana

Następuje powiązanie wyboru: w powiązanej komórce jest wprowadzana wartość 0

Wprowadzenie tekstu lub liczby w powiązanej komórce

Następuje powiązanie zawartości: równoznaczny element listy jest wyszukiwany i wybierany

Następuje powiązanie wyboru: wybierany jest element listy na wskazanej pozycji (pozycja 1 oznacza pierwszy element). Jeśli takiego elementu nie znaleziono, następuje usunięcie zaznaczenia wszystkich elementów.

Wprowadzenie formuły do powiązanej komórki

Element równoznaczny z wynikiem formuły i pasujący do trybu powiązania jest wyszukiwany i wybierany

Wyczyszczenie powiązanej komórki

Usunięcie zaznaczenia wszystkich elementów w polu listy

Zmiana zawartości zakresu listy źródłowej

Elementy pola listy są uaktualniane odpowiednio do wprowadzonej zmiany. Wybór zostaje zachowany. Ta operacja może spowodować uaktualnienie powiązanej komórki.


Pole kombi z powiązaną komórką

Akcja

Wynik

Wprowadzenie tekstu do pola edycji w polu kombi lub wybranie pozycji z listy rozwijanej

Tekst jest kopiowany do powiązanej komórki

Wyczyszczenie pola edycji w polu kombi

Zawartość powiązanej komórki jest kasowana

Wprowadzenie tekstu lub liczby w powiązanej komórce

Tekst lub liczba jest kopiowana do pola edycji w polu kombi

Wprowadzenie formuły do powiązanej komórki

Wynik formuły jest kopiowany do pola edycji w polu kombi

Wyczyszczenie powiązanej komórki

Następuje wyczyszczenie pola edycji w polu kombi

Zmiana zawartości zakresu listy źródłowej

Elementy listy rozwijanej są uaktualniane odpowiednio do wprowadzonej zmiany. Obszar edycji pola kombi oraz powiązana komórka nie ulegają zmianie.


Pole danych

W przypadku formularzy bazy danych formanty można wiązać z polami danych.

Istnieje kilka możliwości:

 1. Pierwszy przypadek: w formularzu jest tylko jedna tabela.

  W Polu danych należy określić pole tabeli źródła danych, którego zawartość ma być wyświetlana.

 2. Drugi przypadek: formant należy do podformularza tworzonego w wyniku wykonania kwerendy SQL.

  W Polu danych należy określić pole instrukcji SQL, którego zawartość ma być wyświetlana.

 1. Trzeci przypadek: pola kombi

  W przypadku pól kombi pole tabeli źródła danych, w którym mają być zapisywane wartości wprowadzone lub wybrane przez użytkownika, określane jest w opcji Pole danych. Wartości wyświetlone na liście w polu kombi wynikają z wykonania instrukcji SQL wprowadzonej w polu Zawartość listy.

 2. Czwarty przypadek: pola listy

  Tabela źródła danych nie zawiera danych do wyświetlenia, lecz tabelę powiązaną z tabelą źródła danych przez wspólne pole danych.

  Jeśli pole listy ma zawierać dane z tabeli powiązanej z bieżącą tabelą źródła danych, w polu Pole danych należy określić pole tabeli źródła danych, do której odwołuje się zawartość pola listy. Ewentualnie można określić pole bazy danych, od którego zależy wyświetlanie danych w tym formularzu. Jeśli obie tabele mogą być powiązane przez wspólne pole danych, powiązanie jest realizowane przez to pole danych. Zazwyczaj jest to pole danych zawierające unikatowe numery identyfikacyjne. Pole danych, którego zawartość jest wyświetlana w formularzu, jest określone w wyniku wykonania instrukcji SQL zdefiniowanej w polu Zawartość listy.

Pola listy obsługują odwołania. Można je zaimplementować w postaci powiązanych tabel i instrukcji SQL (czwarty przypadek) lub przez listy wartości:

Odwołania przez powiązane tabele (instrukcje SQL)

Jeśli pole listy ma zawierać dane z tabeli bazy danych powiązanej przez wspólne pole danych z tabelą, na której oparty jest formularz, pole wiążące tabeli formularza jest określone w opcji Pole danych.

Łącze jest tworzone przez wykonanie instrukcji SQL Select, która - w przypadku wybrania opcji "SQL" lub "Natywny SQL" - jest zdefiniowana w części Typ zawartości listy pola Zawartość listy. Przykład: tabela "Zamówienia" jest powiązana z bieżącym formantem formularza, a w bazie danych tabela "Klienci" jest powiązana z tabelą "Zamówienia". Możliwe jest zdefiniowanie następującej instrukcji SQL:

SELECT NazwaKlienta, NrKlienta FROM Klienci,

gdzie "NazwaKlienta" jest polem danych z powiązanej tabeli "Klienci", "NrKlienta" jest polem tabeli "Klienci" powiązanym z polem tabeli formularza "Zamówienia" określonym w opcji Pole danych.

Odwołania przez listy wartości

W przypadku pól listy można stosować listy wartości. Listy wartości zawierają wartości odwołań. Formant w formularzu nie wyświetla bezpośrednio zawartości pola bazy danych, lecz wartości przypisane na liście wartości.

W przypadku pracy z wartościami odwołań na liście wartości zawartość pola danych wskazanego w opcji Pole danych formularza nie jest widoczna; widoczne są natomiast przypisane wartości. W przypadku wybrania na zakładce Dane w części Typ zawartości listy opcji "Lista wartości" i przypisania wartości odwołania pozycjom listy widocznym w formularzu w opcji Pozycje listy (karta Ogólne) wartości odwołania są porównywane z zawartością danego pola danych. Jeśli wartość odwołania jest taka, jak zawartość pola danych, w formularzu wyświetlane są skojarzone pozycje listy.

Powiązane pole

Ikona notatki

W przypadku usunięcia zawartości komórki Powiązane pole w przeglądarce właściwości dane są wyświetlane i wymieniane na podstawie pierwszego pola zestawu wyników.


Ta właściwość pól listy określa, które pole danych powiązanej tabeli jest wyświetlane w formularzu.

Jeśli pole listy w formularzu ma za zadanie wyświetlać zawartość tabeli powiązanej z tabelą formularza, wtedy w polu Typ zawartości listy należy określić, czy wyświetlana zawartość jest budowana na podstawie instrukcji SQL, czy wartości z (powiązanej) tabeli. Właściwość Powiązane pole umożliwia określenie, z którym polem danych kwerendy lub tabeli jest powiązane pole listy.

Ikona notatki

Właściwość Powiązane pole jest dostępna tylko w przypadku formularzy korzystających z wielu tabel. Jeśli formularz jest oparty tylko na jednej tabeli, pole wyświetlane w formularzu jest określane bezpośrednio w opcji Pole danych. Jednak jeśli pole listy ma zawierać dane z tabeli powiązanej z bieżącą tabelą przez wspólne pole danych, powiązane pole danych jest definiowane w opcji Powiązane pole.


W przypadku wybrania wartości "SQL" w opcji Typ zawartości listy wartość indeksu jest uzyskiwana z instrukcji SQL. Przykład: jeśli instrukcja SQL w polu Zawartość listy ma zawartość "SELECT Pole1, Pole2 FROM nazwa_tabeli", należy postępować jak określono w następującej tabeli:

Powiązane pole

Powiązanie

-1

Indeks zaznaczonego wpisu jest powiązany z polem określonym w opcji Pole danych.

{pusty} lub 0

Pole bazy danych "Pole1" jest powiązane z polem określonym w opcji Pole danych.

1

Pole bazy danych "Pole2" jest powiązane z polem określonym w opcji Pole danych.


W przypadku wybrania wartości "Tabela" w opcji Typ zawartości listy wartość indeksu jest uzyskiwana ze struktury tabeli. Przykład: Jeśli w polu Zawartość listy wybrano tabelę bazy danych, należy postępować jak określono w następującej tabeli:

Powiązane pole

Powiązanie

-1

Indeks zaznaczonego wpisu jest powiązany z polem określonym w opcji Pole danych.

{pusty} lub 0

Pierwsza kolumna tabeli jest powiązana z polem określonym w opcji Pole danych.

1

Druga kolumna tabeli jest powiązana z polem określonym w opcji Pole danych.

2

Trzecia kolumna tabeli jest powiązana z polem określonym w opcji Pole danych.


Propozycja filtru

Podczas projektowania formularza dla każdego pola tekstowego można ustawić właściwość "Propozycja filtru". Można to zrobić za pomocą zakładki Dane odpowiedniego okna dialogowego Właściwości. Wtedy przy następujących później wyszukiwaniach w trybie filtru można dokonać wyboru spośród wszystkich informacji zawartych w tych polach. Zawartość pola można wtedy wybrać za pomocą funkcji autouzupełniania. Funkcja ta wymaga jednak do działania większej ilości pamięci i czasu, zwłaszcza w przypadku dużych baz danych, dlatego należy z niej korzystać rozważnie.

Pusty ciąg znaków jest NULL

Określa, w jaki sposób powinno zostać obsłużone puste wejście łańcuchowe. Jeżeli została wybrana opcja Tak, łańcuch wejściowy o zerowej długości będzie traktowany jak wartość NULL (wartość pusta). Jeżeli została wybrana opcja Nie, dowolne wejście będzie traktowane w sposób dosłowny, bez przeprowadzania żadnej konwersji.

Pustym łańcuchem jest łańcuch o zerowej długości (""). Zazwyczaj wartość NULL nie jest tożsama z pustym łańcuchem. Mówiąc ogólnie, termin NULL jest używany w celu oznaczenia wartości niezdefiniowanej, wartości nieznanej lub "stanu, kiedy wartość nie została jeszcze wprowadzona."

Systemy baz danych różnią się między sobą, w związku z tym obsługa wartości NULL może być różna. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji bazy danych, z której korzystasz.

Typ zawartości listy

Określa dane, które mają się znaleźć na listach w polach list i kombi.

W przypadku opcji "Lista wartości" w formancie wyświetlane są wszystkie pozycje wprowadzone w polu Lista wartości na zakładce Ogólne. W przypadku formularzy baz danych można korzystać z wartości odwołań (więcej informacji można znaleźć w części Odwołania przez listy wartości).

Jeśli zawartość formantu jest odczytywana z bazy danych, typ źródła danych można określić, stosując dodatkowe opcje. Można na przykład wybrać tabele albo kwerendy.

Wartość odwołania (wył.)

Pola wyboru i przyciski opcji w arkuszach kalkulacyjnych mogą być powiązane z komórkami w bieżącym dokumencie. Jeśli ten formant jest włączony, do komórki kopiowana jest wartość wprowadzona w polu "Wartość odwołania (wł.)". Jeśli ten formant jest wyłączony, do komórki kopiowana jest wartość z pola "Wartość odwołania (wył.)".

Wartość odwołania (wł.)

Wartość odwołania można przypisać przyciskom opcji i polom wyboru. Wartość odwołania jest przekazywana do serwera podczas wysyłania formularza internetowego. W przypadku formularza bazy danych wprowadzona tutaj wartość jest zapisywana w bazie danych przypisanej do pola formantu.

Wartości odwołania w formularzach internetowych

Wartości odwołania są przydatne przy projektowaniu formularza internetowego, gdy informacje o stanie formantu mają być przekazywane do serwera. Kliknięcie formantu przez użytkownika powoduje wysłanie do serwera odpowiedniej wartości odwołania.

Na przykład jeśli istnieją dwa pola formantów dla opcji "kobieta" i "mężczyzna" i pierwsze z nich ma przypisaną wartość odwołania 1, a drugie 2, kliknięcie pola "kobieta" przez użytkownika powoduje wysłanie do serwera wartości 1, natomiast kliknięcie pola "mężczyzna" powoduje wysłanie wartości 2.

Wartości odwołania w formularzach baz danych

W przypadku formularzy baz danych można także określić stan opcji lub pola wyboru przez wartość odwołania zapisaną w bazie danych. Na przykład jeśli istnieje zestaw trzech opcji "w trakcie realizacji", "ukończone" oraz "odesłano do rozpatrzenia" z odpowiednimi wartościami odwołań "WTR", "OK" oraz "ODR", kliknięcie jednej z opcji powoduje przekazanie do bazy danych odpowiedniej wartości.

Zakres komórek źródłowych

Określa zakres komórek zawierający pozycje pola listy lub kombi w arkuszu kalkulacyjnym. W przypadku wprowadzenia zakresu wielokolumnowego formant jest wypełniany tylko zawartością pierwszej kolumny od lewej strony.

Zawartość komórki połączonej

Wybranie trybu, w którym pole listy jest powiązane z komórką arkusza kalkulacyjnego.

 1. Powiązana zawartość: synchronizacja zawartości tekstowej wybranej pozycji pola listy z zawartością komórki. Wybranie opcji "Zaznaczony wpis"

 2. Powiązana pozycja wyboru: Pozycja jednego wybranego elementu w polu listy jest synchronizowana z wartością numeryczną w komórce. Wybranie opcji "Pozycja zaznaczonego wpisu"

Zawartość listy

W przypadku formularzy baz danych określa źródło danych dla zawartości listy w elemencie formularza. Za pomocą tego pola można zdefiniować listę wartości dla dokumentów niepowiązanych z bazą danych.

W przypadku formularzy baz danych pozycje listy lub pola kombi zależą od zawartości źródła danych. W zależności od wybranego typu w polu Zawartość listy można wybrać różne źródła danych; warunkiem jest istnienie tych obiektów w bazie danych. Do dyspozycji są wszystkie dostępne obiekty bazy danych typu określonego w polu Typ zawartości listy. Jeśli jako typ wybrano opcję "Lista wartości", w formularzach baz danych można korzystać z odwołań. Jeśli zawartość formantu zależy od wyniku instrukcji SQL, w tym miejscu jest wpisywana instrukcja SQL.

Przykłady instrukcji SQL:

W przypadku pól listy instrukcja SQL może mieć następującą postać:

SELECT pole1, pole2 FROM tabela,

Tutaj "tabela" oznacza tabelę, której dane są wyświetlane na liście formantu (tabela listy). "Pole1" oznacza pole danych, które definiuje widoczne pozycje formularza; zawartość tego pola jest wyświetlana w polu listy. "Pole2" oznacza pole tabeli listy powiązane z tabelą formularza (tabelą wartości) przez pole określone w opcji Pole danych, jeśli wybrano opcję Powiązane pole = 1.

W przypadku pól kombi instrukcja SQL może mieć następującą postać:

SELECT DISTINCT pole FROM tabela,

Tutaj "tabela" oznacza pole danych z tabeli listy "tabela", której zawartość jest wyświetlana na liście pola kombi.

Listy wartości w dokumentach HTML

W przypadku formularzy HTML listę wartości można wprowadzić w polu Zawartość listy. W polu Typ zawartości listy należy wybrać opcję "Lista wartości". Wprowadzone tutaj wartości nie są widoczne w formularzu; służą natomiast do przypisywania wartości widocznym pozycjom. Pozycje wprowadzone w polu Zawartość listy odpowiadają znacznikowi HTML <OPTION VALUE=...>.

W przypadku przesyłania danych wybranej pozycji z pola listy lub kombi uwzględniane są zarówno lista wartości wyświetlana w formularzu i wprowadzona na zakładce Ogólne w polu Pozycje listy, jak i lista wartości wprowadzona na zakładce Dane w polu Zawartość listy: Jeśli w wybranej pozycji na liście wartości (<OPTION VALUE=...>) znajduje się niepusty tekst, jest on przesyłany. W przeciwnym razie wysyłany jest tekst wyświetlany w formancie (<OPTION>).

Jeśli lista wartości ma zawierać pusty ciąg, w polu Zawartość listy w odpowiedniej pozycji należy umieścić ciąg "$$$empty$$$" (wielkość liter jest rozróżniana). Program LibreOffice interpretuje taki zapis jako pusty ciąg i umieszcza go w odpowiedniej pozycji listy.

W następującej tabeli przedstawiono połączenia między językami HTML i JavaScript oraz polem Zawartość listy pakietu LibreOffice. Przykładowe pole listy nosi nazwę "PoleListy1". W tym przypadku "Element" oznacza pozycję listy widoczną w formularzu:

Znacznik HTML

JavaScript

Pozycja na liście wartości formantu (Zawartość listy)

Przesłane dane

<OPTION>Element

Niemożliwe

""

widoczna pozycja listy ("PoleListy1=Element")

<OPTION VALUE="Value">Element

PoleListy1.options[0].value="Wartość"

"Wartość"

Wartość przypisana do pozycji listy ("PoleListy1=Wartość")

<OPTION VALUE="">Element

PoleListy1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

Pusty ciąg ("PoleListy1=")