Ogólne

Na zakładce Ogólne można zdefiniować ogólne właściwości formantu formularza. Dostępne właściwości zależą od typu formantu. Nie wszystkie następujące właściwości są dostępne w przypadku każdego formantu.

Aby wykonać tę operację...

Rozwiń menu kontekstowe wybranego elementu formularza i wybierz Formant - zakładka Ogólne

Otwórz pasek narzędzi Formanty lub pasek projektu formularza i kliknij ikonę Formant - zakładka Ogólne


Ikona notatki

W przypadku eksportowania bieżącego dokumentu formularza do formatu HTML eksportowane są domyślne wartości formantów, a nie wartości bieżące. Wartości domyślne są określane - w zależności od typu formantu - na podstawie ustawień Wartość domyślna (na przykład w polach tekstowych), Stan domyślny (pola wyboru i pola opcji) oraz Wybór domyślny (pola list).


Adres URL pomocy

Określa etykietę pliku wsadowego w postaci adresu URL wskazującą na dokument pomocy, który użytkownik może wywołać za pomocą pola formantu. Pomoc dla pola formantu można otworzyć po uaktywnieniu pola formantu i naciśnięciu klawisza F1.

Akcja

Dostępne są akcje nawigacji, za pomocą których można tworzyć własne przyciski do nawigacji po bazie danych.

W tabeli zestawiono akcje, które można przypisać przyciskom.

Akcja

Opis

Brak

Żadna akcja nie jest podejmowana.

Submit form (Prześlij formularz)

Wysyła dane wprowadzone w innych polach formantów bieżącego formularza na adres określony we Właściwościach formularza w polu URL.

Podczas eksportu do pliku PDF wprowadź adres URL w polu tekstowym "URL" właściwości danych formularza.

Reset form (Resetuj formularz)

Przywraca domyślne wartości ustawień w innych polach formantów (Stan domyślny, Wybór domyślny, Wartość domyślna).

Otwórz dokument / stronę internetową

Otwiera adres URL określony w polu URL. W polu Ramka można określić docelową ramkę.

Pierwszy rekord

Przechodzi do pierwszego rekordu bieżącego formularza.

Poprzedni rekord

Przechodzi do poprzedniego rekordu bieżącego formularza.

Następny rekord

Przechodzi do następnego rekordu bieżącego formularza.

Ostatni rekord

Przechodzi do ostatniego rekordu bieżącego formularza.

Zapisz rekord

W razie potrzeby zapisuje bieżący rekord.

Cofnij wprowadzanie danych

Wycofuje zmiany wprowadzone w bieżącym rekordzie.

Nowy rekord

Przechodzi do wiersza wstawiania bieżącego formularza.

Usuń rekord

Usuwa bieżący rekord.

Odśwież formularz

Ponownie ładuje ostatnio zapisaną wersję bieżącego formularza.


Autowypełnianie

Kiedy użytkownik rozpoczyna wpisywanie tekstu, funkcja Autowypełniania wyświetla listę wcześniej wprowadzonych pozycji.

Czas domyślny

Określa domyślny czas.

Czcionka

W przypadku pól formantów zawierających widoczny tekst lub tytuły można określić wyświetlaną czcionkę. Aby otworzyć okno dialogowe Czcionka, należy kliknąć przycisk .... Wybrana czcionka jest stosowana w nazwach pól formantów oraz do wyświetlania danych w polach formantu tabeli.

Data domyślna

Określa domyślną datę.

Do druku

Określa, czy pole formantu ma być widoczne na wydruku dokumentu.

Domyślna wartość przewijania

Określa domyślną wartość dla paska przewijania.

Duża zmiana

Określa, o ile wartość zostanie powiększona lub pomniejszona z chwilą kliknięcia przez użytkownika paska przewijania obok suwaka.

Działanie na rekordzie

Określa, czy w przypadku wybranego formantu paska nawigacyjnego czynności mają być widoczne, czy ukryte. Dostępne są następujące czynności: Zapisz rekord, Cofnij, Nowy rekord, Usuń rekord, Odśwież.

Etykieta

Właściwość "Etykieta" określa etykietę pola formantu wyświetlaną w formularzu. Ta właściwość określa widoczną etykietę lub nagłówek kolumny pola danych w formularzach formantu tabeli.

Domyślną etykietą nowego formantu jest opis wstępnie umieszczony w polu Nazwa. Etykieta składa się z nazwy pola formantu i liczby całkowitej formantu (np. PrzyciskPolecenia1). Za pomocą właściwości Tytuł formantowi można przypisać inny opis, odzwierciedlający jego funkcję. Domyślny wpis można zmienić na etykietę, która będzie dobrze zrozumiała dla użytkownika.

Aby utworzyć tytuł składający się z wielu wierszy, za pomocą przycisku strzałki otwórz pole kombi. Znak podziału wiersza możesz wstawić, naciskając klawisze Shift++Enter.

Ikona notatki

Właściwość Tytuł służy wyłącznie do definiowania etykiety elementu formularza widocznej dla użytkownika. Podczas pracy z makrami należy pamiętać, że odwołania do formantu są zawsze wykonywane przez właściwość Nazwa.


Filtrowanie / Sortowanie

Określa, czy w przypadku wybranego formantu paska nawigacyjnego elementy filtrowania i sortowania mają być widoczne, czy ukryte. Dostępne są następujące elementy filtrowania i sortowania: Sortuj rosnąco, Sortuj malejąco, Sortuj, Filtr automatyczny, Filtr domyślny, Zastosuj filtr, Wyczyść filtr i sortowanie.

Format daty

Za pomocą pól daty można określić wymagany format oznaczenia daty.

Ikona notatki

Po opuszczeniu każdego pola formatu (data, godzina, waluta, numeryczne) jest ono formatowane automatycznie bez względu na sposób wprowadzenia danych.


Format godziny

Możliwe jest określenie formatu wyświetlania godziny.

Formatowanie

Określa kod formatu formantu. Aby wybrać kod formantu, należy kliknąć przycisk ....

Grafika

Przycisk obrazkowy ma właściwość Grafika. We właściwości Grafika określa się ścieżkę i nazwę pliku graficznego, który ma być wyświetlany na przycisku. Wybranie pliku graficznego za pomocą przycisku ... powoduje automatyczne umieszczenie ścieżki i nazwy pliku w tym polu tekstowym.

Kolejność aktywacji

Właściwość Kolejność aktywacji określa kolejność, w jakiej formanty przyjmują fokus w formularzu po naciśnięciu klawisza Tab. Jeśli formularz zawiera wiele formantów, naciśnięcie klawisza Tab powoduje przeniesienie fokusu do następnego formantu. Określając indeks w opcji Kolejność aktywacji, można zdefiniować kolejność przenoszenia fokusu na poszczególne formanty.

Ikona notatki

Właściwość Kolejność aktywacji jest niedostępna w przypadku ukrytych formantów. W razie konieczności tę właściwość można także ustawić dla przycisków i formantów obrazkowych; formanty takie można wtedy wybierać klawiszem Tab.


Podczas tworzenia formularza polom formantów są automatycznie przypisywane wartości indeksu. Każde kolejne pole otrzymuje wartość indeksu zwiększoną o 1. Zmiana wartości indeksu powoduje automatyczną zmianę wartości pozostałych indeksów. Wartości takie są przypisywane także elementom, których nie można uaktywnić (Tabulator = Nie). Jednak w sekwencji naciśnięć klawisza Tab te pola są pomijane.

W oknie dialogowym Kolejność aktywacji można również łatwo określić wartości indeksów innych formantów.

Kolor krawędzi

Określa kolor ramki formantów, w których właściwość "Ramka" ustawiono na wartość "płaska".

Kolor symboli

Określa kolor symboli na formantach, na przykład strzałek na pasku przewijania.

Kolor tła

Kolor tła można określić w przypadku większości pól formantów. Kliknięcie opcji Kolor tła powoduje otwarcie listy umożliwiającej wybranie koloru. Opcja "Standard" oznacza zastosowanie ustawienia systemowego. Jeśli żądanego koloru nie ma na liście, można kliknąć przycisk ... i zdefiniować kolor w oknie dialogowym Kolor.

Krawędź

W przypadku pól formantów z krawędziami za pomocą właściwości Krawędź można określić sposób prezentacji tych krawędzi. Do wyboru są opcje "Bez ramki", "Przestrzenna" oraz "Płaska".

Krok

Przedziały można określać w przyciskach pokręteł dla wartości numerycznych i walutowych. Do zwiększania lub zmniejszania wartości służą strzałki w przycisku pokrętła.

Kółko myszy

Określa, czy wartość ma się zmieniać, gdy użytkownik kręci kółkiem myszy. Nigdy: wartość nie zmienia się. Gdy ustawiony fokus: (wartość domyślna) wartość zmienia się, gdy formant ma fokus, kółko wskazuje na formant i jest przekręcane. Zawsze: wartość zmienia się, gdy kółko wskazuje na formant i jest przekręcane, niezależnie od tego, który formant ma fokus.

Liczba wierszy

W polach kombi z właściwością Lista rozwijana można określić, ile wierszy listy rozwijanej ma być wyświetlane. W przypadku pól formantów bez opcji Lista rozwijana wiersze są wyświetlane odpowiednio do wielkości pola formantu i rozmiaru czcionki.

Linie tekstu kończą się znakiem

W przypadku pól tekstowych można wybrać kod końca wiersza, który zostanie zastosowany podczas zapisywania tekstu w kolumnie bazy danych.

Maks. czas

Określa godzinę, w stosunku do której użytkownik nie może podać godziny późniejszej.

Maks. długość tekstu

W przypadku pól tekstowych i kombi można zdefiniować maksymalną, dozwoloną do wpisania liczbę znaków. Jeśli ta właściwość pola formantu jest niezdefiniowana, obowiązuje domyślne ustawienie zero.

Długości tekstu nie należy określać w tym miejscu, jeśli formant jest powiązany z bazą danych, a długość tekstu ma być określana na podstawie definicji pola w bazie. Ustawienia są pobierane z bazy danych tylko wtedy, gdy ta właściwość formantu pozostaje niezdefiniowana (stan "Nie zdefiniowane").

Maks. wartość

W przypadku pól numerycznych i walutowych można określić maksymalną wartość, jaką użytkownik może wprowadzić.

Maks. wartość przewijania.

Określa maksymalną wartość formantu paska przewijania.

Maska edycji

Wprowadzając kod znaku w polu wzorca, można określić, jakie dane użytkownik może wprowadzić w polu wzorca.

Od długości maski edycji zależy liczba dozwolonych pozycji wprowadzania. W przypadku wprowadzenia znaków niezgodnych z maską edycji po opuszczeniu pola wprowadzone dane są odrzucane. Podczas określania maski edycji można użyć następujących znaków:

Znak

Znaczenie

L

Stała tekstowa. Tej pozycji nie można edytować. Znak jest wyświetlany w odpowiedniej pozycji pola Maska znaków.

a

Można wprowadzić znaki a-z oraz A-Z. Wersaliki nie są zamieniane na małe litery.

A

Można wprowadzić znaki A-Z. Małe litery są automatycznie zamieniane na wersaliki

c

Można wprowadzić znaki a-z, A-Z oraz 0-9. Wersaliki nie są zamieniane na małe litery.

C

Można wprowadzić znaki A-Z oraz 0-9. Małe litery są automatycznie zamieniane na wersaliki

N

Można wprowadzić tylko znaki 0-9.

x

Można wprowadzić każdy znak drukowalny.

X

Można wprowadzić każdy znak drukowalny. Małe litery są automatycznie zamieniane na wersaliki.


Na przykład dla wartości "__.__.2000" można zdefiniować maskę edycji "NNLNNLLLLL"; w wyniku zastosowania takiej maski użytkownik może wprowadzić datę tylko w postaci czterech cyfr.

Maska znaków

Maskę znaków można określić za pomocą maskowanych pól. Maska znaków zawiera wstępne wartości pola formularza i jest widoczna od razu po pobraniu formularza. Kody znaków w polu Maska edycji określają dozwolone znaki, które użytkownik może wpisać w maskowanym polu.

Ikona notatki

Długość maski znaków powinna być taka sama, jak długość maski edycji. W przeciwnym razie maska edycji jest przycinana lub wypełniana pustymi miejscami do długości maski edycji.


Miejsca po przecinku

W przypadku wartości numerycznych i walutowych możliwe jest określenie liczby wyświetlanych cyfr po przecinku.

Min. czas

Określa minimalny czas, jaki użytkownik może wprowadzić.

Min. wartość

W przypadku pól numerycznych i walutowych można określić minimalną wartość, jaką użytkownik może wstawić w tych polach.

Min. wartość przewijania.

Określa minimalną wartość formantu paska przewijania.

Minimalna zmiana

Określa, o ile wartość zostanie powiększona lub pomniejszona z chwilą kliknięcia przez użytkownika ikony strzałki na pasku przewijania.

Najpóźniejsza data

Określa datę, w stosunku do której użytkownik nie może podać daty późniejszej.

Najwcześniejsza data

Określa najwcześniejszą datę, jaką użytkownik może wprowadzić.

Nawigacja

Określa, czy w przypadku wybranego formantu paska nawigacyjnego elementy nawigacyjne mają być widoczne, czy ukryte. Dostępne są następujące elementy nawigacyjne: Pierwszy rekord, Poprzedni rekord, Następny rekord, Ostatni rekord.

Nazwa

Każde pole formantu i każdy formularz jest identyfikowany przez wartość właściwości Nazwa. Nazwa wyświetlana jest w Nawigatorze formularza; przez nazwę można odwołać się do pola formantu z makra. Nazwa jest domyślnie wprowadzona. Pole formantu jest definiowane przez nazwę, która składa się z etykiety pola i numeru.

Ikona notatki

W przypadku pracy z makrami należy upewnić się, że nazwy formantów są unikatowe.


Przez nazwę można również grupować różne formanty realizujące jedną funkcję, na przykład przyciski opcji. W tym celu należy nadać tę samą nazwę wszystkim elementom grupy: formanty o identycznych nazwach tworzą grupę. Grupę formantów można przedstawić wizualnie za pomocą Pola grupy.

Opóźnienie

Określa opóźnienie w milisekundach między kolejnymi powtórzeniami zdarzenia. Powtórzenia zdarzeń występują w przypadku kliknięcia i przytrzymania przycisku strzałki lub tła paska przewijania albo jednego z przycisków do nawigacji po rekordach na pasku nawigacyjnym. Można wprowadzić wartość z podaniem jednej z prawidłowych jednostek czasu, np. 2 s lub 500 ms.

Orientacja

Określa, czy pasek przewijania lub pole pokrętła jest ustawione w kierunku poziomym, czy pionowym.

Pasek nawigacji

Określa, czy w dolnej części ramki formantu tabeli ma być wyświetlany pasek nawigacji.

Pasek przewijania

Dodaje do pola tekstowego pasek przewijania określonego typu.

Podział słowa

Wyświetla tekst w więcej niż jednym wierszu. Umożliwia użycie podziałów wierszy w polu tekstowym, co pozwala wprowadzić więcej niż jeden wiersz tekstu. Aby ręcznie wprowadzić podział wiersza, naciśnij klawisz Enter.

Pole etykiety

Określa źródło etykiety formantu. Tekst pola etykiety jest wykorzystywany zamiast nazwy pola w bazie danych, na przykład w oknie dialogowym Nawigator filtru, oknie dialogowym Szukaj oraz jako nazwa kolumny w widoku tabeli.

Aby zdefiniować jeden znak w tabeli jako klawisz skrótu, tak aby użytkownik mógł przejść do wybranego formantu, naciskając odpowiedni klawisz, przed jednym ze znaków etykiety należy wpisać znak tyldy (~).

W przypadku przycisków opcji jako pole etykiety można wykorzystać tylko tekst ramki grupy. Ten tekst ma zastosowanie do wszystkich przycisków opcji grupy.

Kliknięcie przycisku ... obok pola tekstowego powoduje wyświetlenie okna dialogowego Wybór pola etykiety. Należy wybrać etykietę z listy.

Aby usunąć powiązanie między formantem a polem przypisanej etykiety, należy zaznaczyć pole wyboru Bez przypisywania.

Potrójny stan

Określa, czy oprócz wartości PRAWDA i FAŁSZ z powiązanej bazy danych, pole wyboru może także reprezentować wartość ZERO. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy baza danych obsługuje trzy stany: PRAWDA, FAŁSZ i ZERO.

Ikona notatki

Właściwość Trzy stany jest definiowana tylko dla formularzy bazy danych, a nie formularzy HTML.


Powtórz

Określa, czy akcja przypisana formantowi - np. przyciskowi pokrętła lub paskowi przewijania - powtarza się z chwilą kliknięcia formantu i przytrzymania przycisku myszy.

PozycjaX

Określa pozycję X formantu względem zakotwiczenia.

PozycjaY

Określa pozycję Y formantu względem zakotwiczenia.

Pozycje listy

Przeczytaj wskazówki dotyczące obsługi pozycji i klawiatury.

Zdefiniowana domyślna pozycja listy jest wyświetlana w polu kombi Wybór domyślny.

Ikona notatki

Należy zwrócić uwagę, że wprowadzone tutaj pozycje listy są uwzględniane w formularzu tylko wtedy, gdy na karcie Dane w części Typ zawartości listy wybrano opcję "Lista wartości".


Jeśli pozycje listy nie mają być zapisywane w bazie danych lub przesyłane do odbiorcy formularza internetowego, lecz wiązane z wartościami niewidocznymi na formularzu, pozycje listy można przypisać innym wartościom na liście wartości. Listę wartości określa się na zakładce Dane. W części Typ zawartości listy wybierz opcję "Lista wartości", a następnie w polu Zawartość listy wprowadź wartości, które mają być przypisane odpowiednim pozycjom listy widocznym w formularzu. Dla prawidłowego przypisania wymagane jest uwzględnienie kolejności wartości na liście.

Ikona notatki

W przypadku dokumentów HTML pozycja listy wprowadzona na zakładce Ogólne odpowiada znacznikowi HTML <OPTION>; pozycja listy wartości wprowadzona na zakładce Dane w części Zawartość listy odpowiada znacznikowi <OPTION VALUE=...>.


Pozycjonowanie

Określa, czy w przypadku wybranego formantu paska nawigacyjnego elementy pozycjonujące mają być widoczne, czy ukryte. Dostępne są następujące elementy pozycjonujące: Etykieta rekordu, Pozycja rekordu, Etykieta liczby rekordów, Liczba rekordów.

Przełącz

Określa, czy przycisk ma działać jak przełącznik. Ustawienie wartości "Tak" powoduje, że kliknięcie przycisku lub naciśnięcie spacji przy aktywnym formancie powoduje przełączenie między stanami "wybrany" i "niewybrany". "Wybrany" przycisk wygląda jak "wciśnięty".

Przycisk domyślny

Właściwość Przycisk domyślny służy do określania przycisku, który zostanie naciśnięty z chwilą naciśnięcia przez użytkownika klawisza Enter. W przypadku otwarcia okna dialogowego lub formularza i niewykonania żadnych innych czynności domyślnym przyciskiem jest przycisk z wybraną tą właściwością.

Ikona notatki

Tę właściwość należy zdefiniować tylko dla jednego przycisku w dokumencie.


W przypadku formularzy internetowych ta właściwość może występować w maskach wyszukiwania. Maska wyszukiwania jest maską edycji zawierającą pole tekstowe i przycisk typu Prześlij. W polu tekstowym użytkownik wprowadza szukaną frazę, a następnie przyciskiem uruchamia wyszukiwanie. Jeśli przycisk jest zdefiniowany jako domyślny, aby rozpocząć wyszukiwanie, po wpisaniu szukanej frazy wystarczy nacisnąć klawisz Enter.

Przycisk pokrętła

Na przycisk pokrętła w formularzu można przekształcić pole numeryczne, pole waluty oraz pole danych.

Ramka

Można także określić ramkę docelową, w której zostanie wyświetlony dokument spod adresu URL otwartego po kliknięciu przycisku, któremu przypisano akcję Otwórz dokument / stronę internetową.

Po kliknięciu takiego pola można wybrać z listy ramkę, do której ma zostać załadowany następny dokument. Dostępne są następujące opcje:

Wpis

Znaczenie

_blank

Następny dokument jest tworzony w nowej, pustej ramce.

_parent

Następny dokument jest tworzony w ramce nadrzędnej. Jeśli ramka nadrzędna nie istnieje, dokument jest tworzony w tej samej ramce.

_self

Następny dokument jest tworzony w tej samej ramce.

_top

Dokument jest tworzony w oknie najwyższego poziomu, tzn. w ramce znajdującej się najwyżej w hierarchii. Jeśli jest to ramka bieżąca, dokument jest tworzony w ramce bieżącej.


Ikona notatki

Właściwość Ramka ma zastosowanie do formularzy HTML, ale nie do formularzy bazy danych.


Rozmiar ikony

Określa, czy ikony w wybranym pasku nawigacyjnym są małe, czy duże.

Rozwijane

W polu formantu o właściwości "Rozwijane" widoczny jest dodatkowy przycisk strzałki, którego kliknięcie powoduje otworzenie listy istniejących pozycji formularza. Parametr Liczba wierszy określa, ile linijek (wierszy) ma być widocznych po rozwinięciu listy. Właściwość "Rozwijane" jest dostępna w polach kombi.

Pola kombi wstawione do tabeli jako kolumny mają zawsze domyślnie ustawioną wartość "Rozwijane".

Separator tysięcy

W przypadku wartości numerycznych i walutowych można określić, czy mają być stosowane separatory tysięcy.

Skala

Dopasowuje rozmiar obrazu do rozmiaru formantu.

Stan domyślny

Określa, czy opcja lub pole wyboru jest domyślnie wybrane.

W przypadku przycisku typu Resetuj można zdefiniować status formantu po uaktywnieniu przycisku resetowania.

W przypadku zgrupowanych pól opcji stan grupy odpowiadający ustawieniu domyślnemu jest definiowany za pomocą właściwości Stan domyślny.

Styl

Określa, czy pola wyboru i opcji mają wygląd przestrzenny (ustawienie domyślne), czy płaski.

Symbol waluty

W przypadku pól waluty można zdefiniować symbol waluty; w tym celu należy określić właściwość Symbol waluty.

Symbol z przodu

Określa, czy symbol waluty jest wyświetlany przed wartością w polu waluty, czy po niej. W ustawieniu domyślnym symbole waluty nie są wstawiane przed wartością.

Szerokość

Określa szerokość kolumny w polu formantu tabeli w jednostkach określonych w opcjach modułu LibreOffice. W razie potrzeby można wprowadzić wartość z podaniem jednej z prawidłowych jednostek miary, np. 2 cm.

Szerokość

Określa szerokość formantu.

Tabulator

Właściwość Tabulatorokreśla, czy pole formantu można wybrać, naciskając klawisz tabulatora. Dostępne są następujące opcje:

Nie

Podczas naciskania klawisza Tab fokus omija ten formant.

Tak

Formant można wybrać za pomocą klawisza Tab.


Tekst domyślny

Określa domyślny tekst, jaki ma się znajdować w polu tekstowym lub kombi.

Tekst pomocy

Umożliwia wprowadzenie tekstu pomocy, który jest wyświetlany jako wskazówka dla formantu. Wskazówka jest wyświetlana w trybie użytkownika po umieszczeniu wskaźnika myszy na formancie.

W przypadku przycisków typu URL tekst pomocy jest wyświetlany jako wskazówka rozszerzona zamiast adresu wprowadzonego w polu URL.

Tekst pomocy

Dla każdego pola formantu można określić dodatkowe informacje lub wprowadzić opis. Dodatkowe informacje zawarte w tej właściwości mogą zostać wykorzystane przez programistę w kodzie programu. W polu tym można na przykład umieścić zmienne lub inne parametry ewaluacyjne.

Tylko do odczytu

Właściwość Tylko do odczytu można przypisać wszystkim formantom, w których użytkownik może wprowadzać tekst. Przypisanie właściwości "Tylko do odczytu" polu, które pobiera element graficzny z bazy danych, oznacza, że użytkownik nie może wstawić do bazy danych nowego elementu graficznego.

Typ tekstu

Umożliwia wstawianie podziałów wiersza i stosowanie formatowania w polu formantu, takim jak pole tekstowe lub etykieta. Aby ręcznie wstawić podział wiersza, należy nacisnąć klawisz Enter. Aby wprowadzić tekst sformatowany, należy wybrać opcję "Wiele linii z formatowaniem".

Ikona ostrzeżenia

Wybranie opcji "Wiele linii z formatowaniem" uniemożliwia powiązanie formantu z polem bazy danych.


Ikona notatki

W przypadku kolumny tekstu wewnątrz formantu tabeli formant nosi nazwę "Wielowierszowy".


URL

W polu URL należy umieścić adres dla przycisku typu Otwórz dokument / stronę internetową. Kliknięcie przycisku powoduje otwarcie zdefiniowanego adresu.

Jeśli w trybie użytkownika wskaźnik myszy znajdzie się nad takim przyciskiem, adres URL jest wyświetlany w postaci wskazówki rozszerzonej, o ile nie wprowadzono innego Tekstu pomocy.

Ukryj zaznaczenie

Określa, czy tekst pozostaje zaznaczony w formancie, gdy fokus jest przenoszony na inny formant. Ustawienie opcji Ukryj zaznaczenie na wartość "Nie" powoduje, że tekst pozostaje zaznaczony nawet po przeniesieniu fokusu na inny formant.

Uzyskaj fokus po kliknięciu

Ustawienie wartości "Tak" powoduje, że kliknięcie przycisku powoduje jego uaktywnienie (przekazanie fokusu).

Wartość

W przypadku ukrytego formantu w polu Wartość można wprowadzić dane dziedziczone przez ukryty formant. Dane są wysyłane podczas przesyłania formularza.

Wartość domyślna

Ustawia domyślną wartość pola formantu. Wartość domyślna może być wprowadzana na przykład z chwilą otwarcia formularza.

W przypadku przycisku typu Resetuj pozycja Wartość domyślna określa stan formantu po uaktywnieniu przycisku resetowania przez użytkownika.

Widoczne

Określa, czy formant będzie widoczny w trybie "na żywo". W trybie projektowania formant jest zawsze widoczny.

Uwaga: jeśli właściwość jest ustawiona na "Tak" (ustawienie domyślne), nie musi to oznaczać, że formant będzie rzeczywiście widoczny na ekranie. Podczas obliczania faktycznej widoczności formantu brane są pod uwagę dodatkowe ograniczenia. Na przykład formant umieszczony w programie Writer w ukrytej sekcji nie będzie w ogóle widoczny, o ile sama sekcja nie stanie się widoczna.

Jeśli właściwość jest ustawiona na "Nie", w trybie "na żywo" formant będzie zawsze ukryty.

Podczas odczytu dokumentów, które wykorzystują tę właściwość, starsze wersje programu OpenOffice.org (do 3.1) zignorują ją bez wyświetlania żadnych informacji.

Widoczny rozmiar

Określa rozmiar przycisku przewijania w "jednostkach wartości". Wartość ("Maks. wartość przewijania" minus "Min. wartość przewijania") / 2 oznacza, że przycisk przewijania zajmuje połowę tła.

Wartość 0 oznacza, że przycisk ma szerokość równą wysokości.

Wybór domyślny

Określa pozycję w polu listy, która ma zostać zaznaczona jako domyślna.

W przypadku przycisku typu Resetuj opcja Wybór domyślny określa stan pola listy po uaktywnieniu przycisku resetowania przez użytkownika.

W przypadku pola listy zawierającego listę wartości dostępny jest przycisk ..., którego naciśnięcie powoduje otwarcie okna dialogowego Wybór domyślny.

W oknie dialogowym Wybór domyślny należy wybrać pozycje, które mają być zaznaczone z chwilą otwarcia formularza zawierającego to pole listy.

Wybór wielokrotny

Umożliwia wybranie więcej niż jednego elementu w polu listy.

Wyrównanie / Wyrównanie grafiki

Dostępne są następujące opcje wyrównania: do lewej, do prawej oraz wyśrodkowane. Opcje te można określić w przypadku następujących elementów:

  1. Tytuły pól etykiet

  2. Zawartość pól tekstowych

  3. Zawartość pól tabeli w kolumnach formantu tabeli

  4. Grafika lub tekst wykorzystywane w przyciskach

    Ikona notatki

    W przypadku przycisków opcja Wyrównanie nosi nazwę Wyrównanie grafiki.


Wysokość

Określa wysokość formantu.

Wysokość wierszy

Wprowadzona wartość określa wysokość wierszy w formancie tabeli. W razie potrzeby można wprowadzić wartość z podaniem jednej z prawidłowych jednostek miary, np. 2 cm.

Włączone

Jeśli pole formantu ma właściwość "Włączone" (Tak), użytkownik formularza może korzystania z tego pola. Właściwość wyłączona (Nie) jest wyświetlana w szarym kolorze.

Zakotwiczenie

Określa miejsce zakotwiczenia formantu.

Znacznik rekordów

Określa, czy pierwsza kolumna jest wyświetlana z etykietami wierszy; w kolumnie takiej bieżący rekord jest oznaczony strzałką.

Znaki ukrywania hasła

Jeśli użytkownik ma wprowadzić hasło, można określić znak, który będzie wyświetlany zamiast znaków wpisywanych przez użytkownika. W polu Znak ukrywania hasła należy wprowadzić kod ASCII żądanego znaku. Dozwolone są wartości z zakresu 0-255.

Ikona wskazówki

Znaki odpowiadające niektórym kodom ASCII można przejrzeć w oknie dialogowym Znak specjalny (Wklej - Znak specjalny).


Zwiększ/zmniejsz wartość

Określa przedział, o jaki wartość ma się zwiększać lub zmniejszać za każdym uaktywnieniem formantu typu "przycisk pokrętła".

Ścisły format

Możliwe jest przeprowadzanie sprawdzania formatu pól, dla których wymagany jest specjalny format (data, godzina itp.). Uaktywnienie funkcji ścisłego formatu (Tak) powoduje, że akceptowane są tylko dozwolone znaki. Na przykład w polu daty akceptowane są tylko cyfry i separatory; znaki alfabetyczne wpisywane z klawiatury są ignorowane.