Właściwości formantu

Otwiera okno dialogowe służące do edycji właściwości wybranego formantu.

Aby wykonać tę operację...

Rozwiń menu kontekstowe wybranego elementu formularza i wybierz Formant

Ikona

Formant


Ikona notatki

Okno dialogowe Właściwości można wywołać tylko w trybie projektowania, przy wybranym formancie.


W niektórych rozwijanych polach kombi w oknie dialogowym Właściwości możliwe jest wielowierszowe wprowadzanie danych. Dotyczy to wszystkich pól, w których można wprowadzać instrukcje SQL, jak również właściwości pól tekstowych i etykiet. Pola te można otwierać i na otwartych listach wprowadzać tekst. Obsługiwane są następujące klawisze skrótów:

Klucze

Efekty

+strzałka w dół

Otwiera pole kombi

+strzałka w górę

Zamyka pole kombi

Shift+Enter

Wstawia nową linię.

Strzałka w górę

Ustawia kursor w poprzednim wierszu.

Strzałka w dół

Ustawia kursor w następnym wierszu.

Enter

Zamyka bieżące pole wprowadzania i ustawia kursor w następnym polu.


Podobnie jak w przypadku pól list lub kombi, listę można otworzyć lub zamknąć, klikając strzałkę z prawej strony pola. Jednak tutaj dane można wprowadzać w otwartej liście lub górnym polu tekstowym. Wyjątkiem są właściwości mające postać listy, na przykład właściwość Pozycje listy, którą można ustawić dla pól formantów Pole listy i Pole kombi. W przypadku takich właściwości pozycje można edytować tylko wtedy, gdy pole jest otwarte.

Ogólne

Na zakładce Ogólne można zdefiniować ogólne właściwości formantu formularza. Dostępne właściwości zależą od typu formantu. Nie wszystkie następujące właściwości są dostępne w przypadku każdego formantu.

Dane

Za pomocą zakładki Dane do wybranego formantu można przypisać źródło danych.

Zdarzenia

Na zakładce Zdarzenia można określić powiązania makr ze zdarzeniami dotyczącymi pól formantów formularza.

Dane (dla dokumentów formularzy XML)

Karta Dane okna dialogowego Właściwości dla dokumentów formularzy XML pozwala na konfigurację niektórych ustawień formularzy XML.