Wskazówki dotyczące formantów tabeli

Formant tabeli można zdefiniować tak, aby prezentował rekordy w dowolny sposób. Możliwe jest zatem zdefiniowanie pól danych, za pomocą których dane są wyświetlane lub edytowane tak, jak w formularzu bazy danych.

W formancie tabeli można zdefiniować następujące pola: tekst, data, godzina, waluta, pole numeryczne, pole wzorca, pole wyboru oraz pole kombi. W przypadku połączonych pól data/czas automatycznie są tworzone dwie kolumny.

Jeśli wybrano wiersze, ich liczba jest wyświetlana w nawiasach po całkowitej liczbie rekordów.

Aby wstawić informacje o kolumnach do formantu tabeli, należy kliknąć nagłówki tych kolumn, aby wywołać menu kontekstowe. Menu zawiera następujące polecenia:

Wstaw kolumnę

Wywołuje podmenu, za pomocą którego można wybrać pole danych, które ma zostać przeniesione do formantu tabeli.

Formant tabeli można konfigurować, korzystając z funkcji przeciągania i upuszczania: Otwórz przeglądarkę źródła danych i przeciągnij żądane pola z przeglądarki do nagłówków kolumn w formancie tabeli. Zostanie utworzona wstępnie skonfigurowana kolumna.

Zamień na

Otwiera podmenu, za pomocą którego można zastąpić pole danych zaznaczone w formancie tabeli.

Usuń kolumnę

Usuwa zaznaczone kolumny.

Kolumna

Otwiera okno dialogowe właściwości dla zaznaczonej kolumny.

Ukryj kolumny

Ukrywa wybraną kolumnę. Właściwości kolumny nie ulegają zmianie.

Pokaż kolumny

Wywołuje podmenu, za pomocą którego można ponownie wyświetlić ukryte kolumny. Aby wyświetlić tylko jedną kolumnę, należy kliknąć jej nazwę. Widoczne jest tylko pierwsze 16 ukrytych kolumn. Jeśli ukrytych kolumn jest więcej, należy kliknąć polecenie Więcej. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Pokaż kolumny.

Więcej

Otwiera okno dialogowe Pokaż kolumny.

Polecenie Pokaż kolumny umożliwia wybór kolumn do pokazania. Naciśnij klawisz Shift lub , aby zaznaczyć wiele pozycji.

Wszystkie

Kliknij przycisk Wszystkie , jeśli mają być wyświetlane wszystkie kolumny.

Sterowanie formantami tabeli za pomocą klawiatury

Jeżeli używasz klawiatury tylko do przechodzenia między formantami umieszczonymi w dokumencie, zauważysz jedną różnicę względem innych typów formantów: klawisz Tab nie przemieszcza kursora do następnego formantu, tylko do kolejnej kolumny w formancie tabeli. Naciśnij klawisze + Tab, aby przejść do kolejnego formantu, albo Shift + + Tab, aby przejść do poprzedniego formantu.

Aby przejść do specjalnego trybu edycji formantu tabeli tylko za pomocą klawiatury:

Dokument formularza musi znajdować się w trybie projektowania.

  1. Naciśnij klawisze + F6, aby zaznaczyć dokument.

  2. Wybierz pierwszy formant, naciskając kombinację klawiszy Shift+F4. Jeśli formant tabeli nie jest pierwszym formantem, naciskaj klawisz Tab aż zostanie wybrany formant tabeli.

  3. Aby przejść do trybu edycji, naciśnij klawisz Enter. Na zewnątrz obramowania formantu pojawiają się uchwyty.

  4. Aby w trybie edycji otworzyć menu kontekstowe trybu edycji, naciśnij kombinację klawiszy Shift+F10.

  5. Jeżeli chcesz dokonać edycji kolumn, naciśnij klawisze Shift + spacja. Spowoduje to przejście do trybu edycji kolumny. Możesz teraz zmienić kolejność kolumn, naciskając klawisz i klawisze strzałek. Za pomocą klawisza Delete usuwana jest bieżąca kolumna.

  6. Aby opuścić tryb edycji, naciśnij klawisz Escape.