Właściwości specyficzne dla pola sformatowanego

Formatowanie: Aby ustawić właściwość Formatowanie, można kliknąć przycisk ... w wierszu Formatowanie okna dialogowego Właściwości: Pole sformatowane. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Format liczb.

Jeśli pole sformatowane jest powiązane z polem tekstowym bazy danych, wpisy tego pola są traktowane jak tekst. Jeśli pole sformatowane jest powiązane z polem bazy danych, które może zostać wyświetlone w postaci liczby, dane są traktowane jak liczby. Data i godzina są wewnętrznie także traktowane jak liczby.

Min. wartość i Maks. wartość: Dla pola sformatowanego można określić minimalną i maksymalną wartość numeryczną. Od wartości minimalnych i maksymalnych zależy sposób prezentacji istniejących danych. Na przykład jeśli wartość minimalna wynosi 5, a w polu dowiązanej bazy danych znajduje się wartość całkowita 3, wartość prezentowana wynosi 5, jednak sama wartość w bazie danych nie zostaje zmodyfikowana. Od wartości minimalnych i maksymalnych zależy również sposób wprowadzania nowych danych. Na przykład, jeśli wartość maksymalna wynosi 10, a użytkownik wprowadza 20, wprowadzana wartość zostaje skorygowana, a do bazy danych zostaje wprowadzona wartość 10. Limity nie obowiązują, jeśli pola Min. wartość i Maks. wartość są puste. Te dwie wartości oraz Wartość domyślna nie dotyczą pól sformatowanych powiązanych z polem tekstowym bazy danych.

Wartość domyślna: Ta wartość jest ustawiana jako domyślna w nowych rekordach.