Formanty

Na pasku narzędzi Formanty znajdują się narzędzia niezbędne do stworzenia interaktywnego formularza. Możesz użyć paska narzędzi do dodawania formantów do formularzy w dokumentach tekstowych, arkuszach kalkulacyjnych, prezentacjach lub dokumentach HTML. Możesz na przykład dodać przycisk, który uruchomi makro.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Widok - Paski narzędzi - Formanty.

Ikona na pasku narzędzi Wstaw (może zajść konieczność włączenia tej ikony, która na początku może nie być widoczna):

Ikona

Formanty


Ikona notatki

Dokumenty formularzy XML (XForms) używają tych samych formantów.


Aby utworzyć formularz otwórz dokument i użyj paska Formantów aby wstawić i zdefiniować formanty formularza. Jeżeli chcesz, możesz również połączyć formularz z bazą danych i przy pomocy formantów operować na danych w niej zawartych.

Za pomocą formularza w dokumencie HTML można wysyłać dane przez Internet.

Ikona notatki

Program LibreOffice eksportuje tylko właściwości formularza, które są obsługiwane w wersji języka HTML, do której jest wykonywany eksport. Aby określić wersję języka HTML, wybierz polecenie – Ładuj/Zapisz – Zgodność z formatem HTML.


Aby dodać formanty do dokumentu

  1. Na pasku narzędzi Formanty formularza kliknij ikonę formantu, który chcesz dodać.

  2. W obrębie dokumentu przeciągnij myszką by utworzyć formant.

    Aby utworzyć prostokątne pole formantu, w czasie przeciągania przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift.

Ikona wskazówki

Aby do formularza dodać pole z listy pól tabeli lub kwerendy, przeciągnij komórkę do obszaru formularza. Aby dodać pole do formularza w dokumentach tekstowych, możesz także przeciągać nagłówki kolumn. Aby uwzględnić etykietę pola, w czasie przeciągania nagłówka kolumny przytrzymaj naciśnięte klawisze +Shift.


Edycja formantu

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Formant. Zostanie otwarte okno dialogowe, w którym można zdefiniować właściwości formantu.

  2. Aby określić klawisz skrótu dla formantu, przed odpowiednim znakiem w etykiecie formantu należy dodać tyldę (~).

  3. Formanty można przeciągać między dokumentami. Można je również kopiować i wklejać. Wstawienie formantu z innego dokumentu powoduje, że LibreOffice analizuje źródło danych oraz typ i właściwości zawartości formantu, tak aby formant ten pasował do struktury logicznej dokumentu docelowego. Na przykład formant wyświetlający zawartość książki adresowej wyświetla tę samą zawartość po skopiowaniu do innego dokumentu. Te właściwości można przejrzeć na zakładce Dane okna dialogowego Właściwości formularza.

Wybierz

Ikona

Ta ikona przełącza wskaźnik myszy w tryb wybierania lub powoduje powrót do zwykłego trybu. Tryb wybierania służy do wybierania formantów w bieżącym formularzu.

Włącz/Wyłącz tryb projektu

Włącza lub wyłącza tryb projektu. Za pomocą tej funkcji można szybko przechodzić między trybami projektu i użytkownika. W trybie projektu można edytować formanty formularza; w trybie użytkownika można ich używać.

Ikona

Włącz/Wyłącz tryb projektu

Właściwości formantu

Otwiera okno dialogowe służące do edycji właściwości wybranego formantu.

Ikona

Formant

Właściwości formularza

W tym oknie dialogowym można określić m.in. źródło danych i zdarzenia związane z całym formularzem.

Ikona

Formularz

Pole wyboru

Ikona

Tworzy pole wyboru. Pole wyboru pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję formularza.

Pole tekstowe

Ikona

Tworzy pole tekstowe. Do pól tekstowych użytkownik może wprowadzać tekst. W formularzu pola tekstowe wyświetlają dane lub pozwalają na wprowadzanie nowych danych.

Pole sformatowane

Ikona

Tworzy pole sformatowane. Pole sformatowane jest polem tekstowym, w którym można zdefiniować sposób formatowania danych wejściowych i wyjściowych oraz wartości granicznych.

Z polem sformatowanym wiążą się specjalne właściwości formantu (wybierz Format - Formant).

Przycisk

Ikona

Tworzy przycisk. Za pomocą tej funkcji można określić polecenie, jakie ma zostać wykonane dla zdefiniowanego zdarzenia, np. kliknięcia myszą.

Przycisk może zawierać tekst lub grafikę.

Przycisk opcji

Ikona

Tworzy przycisk opcji. Przyciski opcji umożliwiają wybranie jednej z kilku opcji. Przyciski opcji o takich samych funkcjach noszą taką samą nazwę (właściwość Nazwa ). Zazwyczaj jest im przypisane pole grup.

Pole listy

Ikona

Tworzy pole listy. Pole listy umożliwia wybranie pozycji z listy. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, a połączenie z bazą jest aktywne, po wstawieniu pola listy do dokumentu następuje automatyczne uruchomienie Kreatora pola listy. Kreator ten pomaga utworzyć pole listy.

Pole kombi

Ikona

Tworzy pole kombi. Pole kombi jest polem listy z jedną pozycją oraz listą rozwijaną, z której można wybrać opcję. Polu kombi można nadać właściwość "tylko do odczytu". W takim przypadku użytkownik nie może wprowadzać innych wartości niż te umieszczone na liście. Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych, a połączenie z bazą jest aktywne, po wstawieniu pola kombi do dokumentu następuje uruchomienie Kreatora pola kombi.

Pole etykiety

Ikona

Tworzy pole wyświetlające tekst. Etykiety mogą wyłącznie wyświetlać predefiniowany tekst, do pól tego typu nie można wprowadzać danych.

Więcej formantów

Otwiera pasek narzędzi Więcej formantów.

Projekt formularza

Otwiera pasek narzędzi Projekt formularza.

Włącz/wyłącz kreatory

Ikona

Włącza i wyłącza automatyczne kreatory formantów formularza.

Kreatory pomagają określać właściwości pól list, formantów tabel i innych formantów.

Polecenia menu kontekstowego