Dane (dla dokumentów formularzy XML)

Karta Dane okna dialogowego Właściwości dla dokumentów formularzy XML pozwala na konfigurację niektórych ustawień formularzy XML.

Aby wykonać tę operację...

Rozwiń menu kontekstowe wybranego formantu w dokumencie formularza XML i wybierzFormant - zakładka Dane

Otwórz pasek narzędzi Formanty dokumentu formularza XML i kliknij ikonę Formant - zakładka Dane


Dostępne ustawienia na karcie Dane zależą od formantu, których one dotyczą. Widoczne są tylko opcje dostępne dla bieżącego formantu i kontekstu. Dostępne są następujące polecenia:

Model danych XML

Pozwala wybrać model z listy wszystkich dostępnych modeli w bieżącym dokumencie.

Powiązanie

Pozwala wybrać lub wprowadzić nazwę powiązania. Wybór nazwy istniejącego powiązania powoduje jego przypisanie do formantu formularza. Wprowadzenie nowej nazwy powoduje utworzenie nowego powiązania i przypisanie go do formantu formularza.

Wyrażenie wiążące

Wprowadzenie węzła DOM powoduje powiązanie go z modelem formantu. Kliknięcie przycisku ... powoduje wyświetlenie okna dialogowego pozwalającego na wprowadzenie wyrażenia XPath.

Wymagane

Określa, czy element musi być włączony do formularza XML.

Związany

Określa element jako związany.

Tylko do odczytu

Określa element jako tylko do odczytu.

Ograniczaj

Określa element jako ograniczenie.

Kalkulacja

Określa, że element jest obliczany.

Typ danych

Określa typ danych, dla których ma być sprawdzony formant.

x

Aby usunąć typ danych zdefiniowany przez użytkownika, należy go zaznaczyć i kliknąć przycisk.

+

Kliknięcie przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogowego pozwalającego wprowadzić nazwę nowego typu danych definiowanych przez użytkownika. Nowy typ danych dziedziczy wszystkie cechy z aktualnie wybranego typu danych.

Ikona notatki

Poniżej przedstawiono wszystkie poprawne cechy dla typów danych. Niektóre z nich są dostępne tylko dla określonych typów danych.


Białe znaki

Określa w jaki sposób będą obsługiwane spacji, gdy przetwarzane są dane aktualnego typu. Możliwe wartości to Zachowaj, Zamień i Zwiń. Semantyka jest zgodna z definicją dostępną pod adresem http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

Deseń

Określa wzorzec wyrażenia regularnego. Aby sprawdzane pod względem typu danych ciągi zostały określone jako poprawne, muszą być zgodne z tym wzorcem. Składnia typu danych XSD dla wyrażeń regularnych jest inna niż składnia wyrażeń regularnych używanych w innych miejscach pakietu LibreOffice (na przykład w oknie dialogowym Znajdź i zamień).

Cyfry (w sumie)

Określa maksymalną liczbę cyfr, jaką mogą mieć wartości typu danych dziesiętnych.

Cyfry (ułamek)

Określa maksymalną liczbę cyfr po przecinku, jaką mogą mieć wartości typu danych dziesiętnych.

Maks. (włączona)

Określa górną włączoną granicę wartości.

Maks. (wyłączona)

Określa górną wyłączoną granicę wartości.

Min. (włączona)

Określa dolną włączoną granicę wartości.

Min. (wyłączona)

Określa dolną wyłączoną granicę wartości.

Długość

Określa liczbę znaków ciągu.

Długość (co najmniej)

Określa minimalną liczbę znaków ciągu.

Długość (najwyżej)

Określa maksymalną liczbę znaków ciągu.