Eksportuj jako PDF

Zapisuje bieżący plik w wersji 1.4 formatu PDF (Portable Document Format). Plik PDF można oglądać i drukować na każdej platformie przy zachowaniu pierwotnego formatowania pod warunkiem, że zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Eksportuj jako PDF

Ikona

Eksportuj bezpośrednio jako PDF


Karta Ogólne

Zakres

Ustawia opcje eksportu dla stron zawartych w pliku PDF.

Wszystko

Eksportuje wszystkie określone zakresy wydruku. W przypadku braku zdefiniowanych zakresów jest eksportowany cały dokument.

Strony

Eksportuje zakres stron podany w polu.

Aby wyeksportować zakres stron, użyj formatu "3-6". Aby wyeksportować pojedyncze strony, użyj formatu "7;9;11". Można także eksportować łącznie zakresy i pojedyncze strony, stosując zapis "3-6;8;10;12".

Wybór

Eksportuje bieżące zaznaczenie.

Obrazy

Ustawia opcje eksportu do formatu PDF dla obrazów znajdujących się w dokumencie.

Ikona notatki

Obrazy EPS z osadzonymi podglądami są eksportowane tylko w postaci podglądów. Obrazy EPS bez osadzonych podglądów są eksportowane jako puste symbole zastępcze.


Kompresja bezstratna

Wybiera bezstratną kompresję obrazów. Wszystkie piksele są zachowywane.

Kompresja JPEG

Wybiera kompresję JPEG obrazów. Ustawienie wysokiego poziomu jakości powoduje zachowanie niemal wszystkich pikseli. Przy niskim poziomie część pikseli jest tracona i na obrazie pojawiają się zakłócenia, ale zmniejsza się rozmiar pliku.

Jakość

Ustawia poziom jakości dla kompresji JPEG.

Zmniejsz rozdzielczość obrazów

Powoduje przepróbkowanie lub zmniejszenie obrazów w celu uzyskania mniejszej liczby pikseli na cal.

Wybierz docelową rozdzielczość obrazów.

Ogólne

Ustawia ogólne opcje eksportu do formatu PDF.

Hybrydowy PDF (osadzony plik ODF)

Te ustawienia umożliwia wyeksportowanie dokumentu w postaci pliku .pdf, zawierającego dwa formaty plików: PDF oraz ODF. W przeglądarkach plików PDF taki plik zachowuje się jak zwykły plik PDF, a zarazem pozostaje w pełni edytowalny w LibreOffice.

Archiwum PDF/A-1a (ISO 19005-1)

Konwersja do formatu PDF/A-1a. Definiuje się go jako format pliku dokumentu elektronicznego do przechowywania długotrwałego. Wszystkie czcionki wykorzystane w dokumencie źródłowym zostaną osadzone w utworzonym pliku PDF. Znaczniki PDF zostaną zapisane.

Tagowany PDF (dodaj strukturę dokumentu)

Włącza umieszczanie specjalnych znaczników w odpowiadających znacznikach PDF. Wybranie tej opcji może spowodować znaczne zwiększenie rozmiarów plików.

Niektóre z eksportowanych znaczników to spisy treści, hiperłącza i formanty.

Eksportuj zakładki

Select to export bookmarks of Writer documents as PDF bookmarks. Bookmarks are created for all outline paragraphs (Tools - Chapter Numbering) and for all table of contents entries for which you did assign hyperlinks in the source document.

Eksportuj komentarze

Włącza eksportowanie komentarzy dokumentów programów Writer i Calc jako notatek PDF.

To export comments of Writer documents as they are shown in LibreOffice, choose - LibreOffice Writer - Print and select the In margins option in the Comments area. The exported pages will be scaled down and the comments will be placed into their margins.

Utwórz formularz PDF

Wybierz, aby utworzyć formularz PDF.

Prześlij format

Wybierz format przesyłania formularzy umieszczonych w plikach PDF.

Wybierz format danych, które otrzymasz od nadawcy: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML lub XML.

To ustawienie zastępuje właściwości adresu URL formantu, które zostały ustawione w dokumencie.

Zezwalaj na powielanie nazw pól

Pozwala na użycie tej samej nazwy dla wielu pól w wygenerowanym pliku PDF. Po wyłączeniu opcji nazwy pól będą eksportowane z użyciem wygenerowanych jednoznacznych nazw.

Eksportuj automatycznie wstawione puste strony

Włączenie tej funkcji powoduje eksportowanie automatycznie wstawionych pustych stron do pliku PDF. Jest to bardzo użyteczna funkcja w przypadku dwustronnego drukowania pliku pdf. Przykład: Styl akapitu rozdziału w książce zdefiniowano tak, aby zawsze rozpoczynał się od nieparzystej numerowanej strony. Jeśli poprzedni rozdział kończy się na stronie nieparzystej, LibreOffice wstawia parzystą numerowaną pustą stronę. Ta opcja pozwala zdecydować, czy parzysta numerowana strona ma zostać wyeksportowana.

Użyj referencyjnych XObjectów

Ta opcja wpływa na sposób eksportowania obrazów PDF z powrotem do pliku PDF. Gdy ta opcja jest wyłączona, pierwsza strona danych PDF znajduje się w danych wyjściowych. Eksport PDF scala używane obrazy, czcionki i inne zasoby podczas eksportu. Jest to złożona operacja, ale wynik można wyświetlić w różnych przeglądarkach. Gdy opcja jest włączona, używany jest referencyjny znacznik XObject: jest to prosta operacja, ale widzowie muszą obsługiwać ten znacznik, aby wyświetlać obrazy wektorowe. W przeciwnym razie w przeglądarce wyświetlana jest mapa bitowa zastępcza.

Karta Widok początkowy

Ramki

Tylko strona

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF zawierającego wyłącznie treść strony.

Zakładki i strona

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF zawierającego zakładki i treść strony.

Miniatury i strona

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF zawierającego miniatury i treść strony.

Otwórz na stronie

Zaznacz, aby po otwarciu pliku PDF przez czytnik wyświetlić daną stronę dokumentu.

Powiększenie

Domyślnie

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF zawierającego treść strony bez powiększenia. Jeśli w programie czytnika zostało ustawione korzystanie z domyślnej wartości powiększenia, strona zostanie wyświetlona w tym powiększeniu.

Dopasuj do okna

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF zawierającego treść strony w powiększeniu wypełniającym całe okno czytnika.

Cała strona

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF zawierającego treść strony w powiększeniu dopasowanym do szerokości okna czytnika.

Dopasuj widoczne

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF zawierającego tekst i grafikę w powiększeniu dopasowanym do szerokości okna czytnika.

Powiększenie

Wybierz żądane powiększenie, które ma być ustawione po otwarciu pliku PDF przez czytnik.

Układ strony

Domyślnie

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF przedstawiającego strony zgodnie z ustawieniem układu czytnika.

Pojedyncza strona

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF wyświetlającego jednocześnie jedną stronę.

Ciągły

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF wyświetlającego strony w postaci ciągłej pionowej kolumny.

Ciągłe sąsiadujące

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF wyświetlającego kolejne strony w postaci ciągłej kolumny. W przypadku ponad dwóch stron pierwsza strona jest wyświetlana po prawej.

Pierwsza strona jest po lewej

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF wyświetlającego kolejne strony w postaci ciągłej kolumny. W przypadku większej liczby stron niż dwie pierwsza strona jest wyświetlana po lewej. Należy włączyć obsługę złożonego układu tekstu. W tym celu należy wybrać pozycje Ustawienia językowe – Języki w oknie dialogowym Opcje.

Karta Interfejs użytkownika

Opcje okna

Zmień rozmiar okna do strony początkowej

Wybierz tę opcję, aby utworzyć plik PDF, który będzie wyświetlany tak, że w oknie będzie widać całą pierwszą stronę.

Wycentruj okno na ekranie

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF wyświetlanego w oknie czytnika wycentrowanym na ekranie.

Otwórz w trybie pełnoekranowym

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF wyświetlanego w pełnoekranowym oknie czytnika przed wszystkimi pozostałymi oknami.

Wyświetlaj tytuł dokumentu

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF, którego tytuł będzie wyświetlany na pasku tytułu czytnika.

Opcje interfejsu użytkownika

Ukryj pasek menu

Wybór tej opcji powoduje ukrycie paska menu czytnika po uaktywnieniu dokumentu.

Ukryj pasek narzędzi

Wybór tej opcji powoduje ukrycie paska narzędzi czytnika po uaktywnieniu dokumentu.

Ukryj elementy sterujące okna

Wybór tej opcji powoduje ukrycie elementów sterujących czytnika po uaktywnieniu dokumentu.

Przenikanie

Użyj efektów przenikania

Włącza eksport efektów przejścia slajdów programu Impress do odpowiednich efektów w plikach PDF.

Zakładki

Wszystkie poziomy zakładek

Zaznacz, aby po otwarciu pliku PDF przez czytnik wyświetlić wszystkie poziomy zakładek.

Widoczne poziomy zakładek

Zaznacz, aby po otwarciu pliku PDF przez czytnik wyświetlić poziomy zakładek w dół do zaznaczonego poziomu.

Karta Łącza

Określ sposób eksportowania zakładek i hiperłączy w dokumencie.

Eksportuj zakładki jako nazwane miejsca docelowe

Zakładki (cele odniesień) w plikach PDF można definiować jako obszary prostokątne. Ponadto zakładki do obiektów posiadających nazwy można definiować wg tych nazw. Zaznacz to pole wyboru, aby eksportować nazwy obiektów z dokumentu jako poprawne cele zakładek. Umożliwia to połączenie tych obiektów z nazwami w innych dokumentach.

Konwertuj odwołania dokumentu do docelowych plików PDF

Zaznacz to pole wyboru, aby przetworzyć adresy URL odnoszące się do innych plików ODF na pliki PDF o takiej samej nazwie. W adresach URL odnośników rozszerzenia .ort, .odp, .ods, .odg i .odm są przekształcane na rozszerzenie .pdf.

Eksportuj względne adresy URL do systemu plików

Zaznacz to pole wyboru, aby wyeksportować adresy URL do innych dokumentów jako względne adresy URL systemu plików. Patrz "hiperłącza względne" w Pomocy.

Łącza krzyżowe dokumentów

Określ sposób obsługi hiperłączy z pliku PDF do innych plików.

Tryb domyślny

Łącza z dokumentu PDF do innych dokumentów będą obsługiwane w sposób określony dla danego systemu operacyjnego.

Otwórz w aplikacji czytnika PDF

Łącza krzyżowe dokumentów są otwierane w programie do przeglądania dokumentów PDF, w którym jest wyświetlony obecnie dokument. Przeglądarka PDF musi obsługiwać typ pliku określony w hiperłączu.

Otwórz w przegądarce internetowej

Łącza krzyżowe dokumentów są otwierane w przeglądarce internetowej. Przeglądarka musi obsługiwać typ pliku określony w hiperłączu.

Karta Bezpieczeństwo

Ustaw hasła

Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie hasła.

Określ hasło potrzebne do wyświetlenia dokumentu PDF. Możliwe jest także wprowadzenie dodatkowego hasła, które umożliwi edycję i/lub wydruk dokumentu PDF.

Drukowanie

Niedozwolony

Drukowanie dokumentu nie jest dozwolone.

Niska rozdzielczość (150 dpi)

Dokument może być wydrukowany tylko w niskiej rozdzielczości (150 dpi). Nie wszystkie czytniki PDF uwzględniają to ustawienie.

Wysoka rozdzielczość

Dokument może być wydrukowany w wysokiej rozdzielczości.

Zmiany

Niedozwolony

Żadne zmiany zawartości nie są dozwolone.

Wstawianie, usuwanie i obracanie stron

Dozwolone jest tylko wstawianie, usuwanie i obracanie stron.

Wypełnianie w polach formularzy

Dozwolone jest tylko wypełnianie w polach formularzy.

Komentowanie, wypełnianie w polach formularzy

Dozwolone jest tylko komentowanie i wypełnianie w polach formularzy.

Dowolny z wyjątkiem rozpakowywania stron

Wszystkie zmiany są dozwolone z wyjątkiem rozpakowywania stron.

Zezwól na kopiowanie zawartości

Zaznacz, aby umożliwić kopiowanie zaznaczonej zawartości do schowka.

Włącz dostęp tekstowy dla funkcji ułatwień dostępu

Zaznacz, aby włączyć dostęp tekstowy dla funkcji ułatwień dostępu

Karta podpisy cyfrowe

Karta ta zawiera opcje związane z eksportem do plików PDF podpisanych cyfrowo.

Podpisy cyfrowe są wykorzystywane w celu zapewnienia, że PDF faktycznie został stworzony przez oryginalnego autora (czyli Ciebie), oraz, że dokument nie został zmodyfikowany od czasu jego podpisania.

Eksport podpisanego pliku PDF używa kluczy i certyfikatów X.509 już zapisanych w domyślnej lokalizacji kluczy lub na karcie elektronicznej.

W przypadku korzystania z karty elektronicznej, musi być skonfigurowana do użycia przez magazyn kluczy. Odbywa się to zazwyczaj podczas instalacji oprogramowania karty elektronicznej.

Użyj tego certyfikatu, aby podpisać cyfrowo dokumenty PDF

Eksport umożliwia wybranie certyfikatu, który zostanie użyty do podpisania PDF.

Wybierz

Otwiera okno dialogowe Wybierz certyfikat.

Wyświetlane są wszystkie certyfikaty znajdujące się w wybranym magazynie kluczy. Jeśli magazyn kluczy jest zabezpieczony hasłem, pojawi się monit o jego wpisanie. W przypadku korzystania z karty elektronicznej, która jest chroniona kodem PIN, również pojawi się monit o jego wpisanie.

Wybierz certyfikat do użycia dla cyfrowego podpisywania eksportowanych plików PDF, klikając w odpowiedni wiersz, a następnie kliknij przycisk OK.

Wszystkie pozostałe pola w karcie Podpisy cyfrowe będą dostępne dopiero po wybraniu certyfikatu.

Hasło certyfikatu

Wpisz hasło używane do ochrony klucza prywatnego związanego z wybranym certyfikatem. Zazwyczaj jest to hasło magazynu kluczy.

Ikona notatki

Jeśli hasło magazynu kluczy zostało już wprowadzone w oknie dialogowym Wybierz certyfikat, magazyn kluczy może być już odblokowany i nie wymagać ponownego wpisania hasła. Ale żeby być po bezpiecznej stronie, wprowadź go jednak.


Ikona ostrzeżenia

W przypadku korzystania z karty elektronicznej, wprowadź kod PIN. Niektóre oprogramowania kart elektronicznych proszą o ponowne wpisanie kodu PIN przed podpisaniem. Jest to uciążliwe, ale tak działają karty elektroniczne.


Lokalizacja, Informacje kontaktowe, Przyczyna

Te trzy opcjonalne pola pozwalają wprowadzić dodatkowe informacje o podpisie cyfrowym, które będą zastosowane do PDF (gdzie, przez kogo i dlaczego podpisano). To będzie osadzone w odpowiednich polach PDF i będzie widoczne dla każdego, kto otworzy PDF. Jedno lub wszystkie trzy pola mogą być puste.

Organ znacznika czasu

Umożliwia opcjonalne wybranie adresu URL Organu Znacznika Czasu (TSA).

Podczas procesu podpisywania pliku PDF TSA będzie wykorzystane w celu uzyskania podpisanego cyfrowo znacznika czasowego, który zostanie osadzony w podpisie. Znacznik czasu (RFC 3161) pozwala każdemu na przeglądanie plików PDF i sprawdzenie, kiedy dokument został podpisany.

Lista adresów URL TSA, którą można wybrać jest w - LibreOffice - Bezpieczeństwo - TSA.

Jeśli nie wybrano adresu URL TSA (domyślnie), podpis nie będzie miał znacznika czasowego, zamiast niego użyty zostanie aktualny czas z komputera lokalnego.

Przycisk eksport

Eksportuje bieżący plik do formatu PDF.