Używanie układu notebook

Układ notebook jest nową formą wyświetlania ikon poleceń do sprawniejszej pracy

Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja jest eksperymentalna i może powodować błędy lub zachowywać się nieoczekiwanie. Aby włączyć mimo to, wybierz - LibreOffice - Zaawansowane i zaznacz pole Włącz eksperymentalne funkcje.


Domyślnie polecenia LibreOffice są pogrupowane w kaskadowych menu i w paskach narzędziowych wypełnionych ikonami.

Układ notebook przedstawia inny sposób organizowania elementów sterujących i ikon niż zbiór prostych wierszy ikon, wyświetlając kontekstowe grupy poleceń i ich zawartość.

W układzie interfejsu notebook, często używane komendy są pogrupowane w układ, który przyspiesza dostęp do narzędzi, unikając przydługich nawigacji menu i przeglądania ikon poleceń pasków narzędzi.

Układ notebook jest dostępny we Writerze, Calcu oraz Impressie i stanowi jeden z wielu wariantów interfejsu. W menu Widok znajdują się wpisy: Układ paska narzędzi oraz Notebook.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz menu Widok - Układ paska narzędzi - Notebook


Układy interfejsu użytkownika

Wpis paska narzędzi definiuje, które elementy interfejsu użytkownika są widoczne. Dostępne układy są następujące:

Gdy użytkownik aktywuje dodatkowe paski narzędzi, zostaną one zapisane w profilu użytkownika. Dlatego po powrocie do trybu paska notebooka, wszystkie widoczne wcześniej paski narzędziowe zostaną ponownie wyświetlone.

Dostępne tryby paska Notebook

Ikona notatki

W trybie zakładek pasek menu jest domyślnie ukryty. Aby wyświetlić pasek menu, wybierz ikonę “≡” w lewym górnym rogu okna i wybierz pasek Menu.


Ikona wskazówki

Rozmiar ikony paska notebooka jest regulowany w polu listy w Narzędzia - Opcje - LibreOffice - Widok - Notebook.


Ikona notatki

Pasek notebooka nie może być dostosowany do potrzeb użytkownika.


Ikona ostrzeżenia

Bieżąca implementacja (LibreOffice 6.1) paska notebooka jest wspólna dla modułów Writer, Calc i Impress. Zmiana paska notebooka w jednym module wpływa na pasek notebooka innych modułów.