Makro

Otwiera okno dialogowe umożliwiające zarządzanie makrami.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Narzędzia – Makra – Zarządzaj makrami – LibreOffice Basic lub naciśnij klawisze +F11 (jeżeli nie zostały one przypisane przez system)


Nazwa makra

Wyświetla nazwę zaznaczonego makra. Aby utworzyć lub zmienić nazwę makra, należy wprowadzić nazwę w tym miejscu.

Makro z / Zapisz makro w

Wyświetla biblioteki i moduły, z których można otworzyć lub do których można zapisać makra. Aby zapisać makro z określonym dokumentem, należy otworzyć dokument, a następnie wyświetlić to okno dialogowe.

Uruchom / Zapisz

Uruchamia lub zapisuje bieżące makro.

Przypisz

Otwiera okno dialogowe Dostosuj, które umożliwia przypisanie wybranego makra do polecenia menu, paska lub zdarzenia.

Edycja

Uruchamia edytor LibreOffice Basic i otwiera wybrane makro lub okno dialogowe do edycji.

Nowy / Usuń

Tworzy nowe makro lub usuwa wybrane makro.

Aby utworzyć nowe makro, należy wybrać moduł "Standardowy" na liście Makro z, a następnie kliknąć Nowy.

Aby usunąć makro, należy je zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

Nowa biblioteka

Zapisuje zarejestrowane makro w nowej bibliotece.

Nowy moduł

Zapisuje zarejestrowane makro w nowym module.

Organizator

Otwiera okno dialogowe Menedżer makr umożliwiające dodawanie, edycję i usuwanie istniejących modułów makr, okien dialogowych i bibliotek.

Zakładka Moduły / Okna dialogowe

Umożliwia zarządzanie modułami i oknami dialogowymi.

Moduł / Okno dialogowe

Wyświetla istniejące makra i okna dialogowe bieżącej aplikacji i wszystkich otwartych dokumentów.

Edycja

Otwiera wybrane makro lub okno dialogowe do edycji.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe i zapisuje wszystkie zmiany.

Nowy

Otwiera edytor i tworzy nowy moduł.

Nowy

Otwiera edytor i tworzy nowe okno dialogowe.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.

Zakładka Biblioteki

Umożliwia zarządzanie bibliotekami makr bieżącej aplikacji i wszystkich otwartych dokumentów.

Lokalizacja

Wybierz aplikację lub dokument zawierający biblioteki makr, którymi chcesz zarządzać.

Biblioteka

Wyświetla istniejące biblioteki makr bieżącej aplikacji i wszystkich otwartych dokumentów.

Edycja

Otwiera edytor LibreOffice Basic, umożliwiając modyfikację wybranej biblioteki.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe i zapisuje wszystkie zmiany.

Hasło

Przypisuje lub umożliwia edycję hasła dla wybranej biblioteki.

Nowy

Tworzy nową bibliotekę.

Nazwa

Określa nazwę nowej biblioteki lub modułu.

Importuj

Odszukaj bibliotekę LibreOffice Basic, którą chcesz dodać do bieżącej listy, a następnie kliknij Otwórz.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.

Skrypty

Aby otworzyć okno dialogowe Makra BeanShell, wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - BeanShell. Aby otworzyć okno dialogowe Makra JavaScript, wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - JavaScript.

Eksportuj

Otwiera okno dialogowe eksportu wybranej biblioteki w postaci rozszerzenia lub biblioteki Basic.

Makra

Wybierz makro lub skrypt z listy użytkownika, listy wspólnej lub otwartego dokumentu. Aby wyświetlić dostępne makra i skrypty, kliknij dwukrotnie wpis.

Uruchom

Aby uruchomić skrypt, zaznacz go na liście, a następnie kliknij Uruchom.

Utwórz

Tworzy nowy skrypt. Po wprowadzeniu nazwy skryptu jest uruchamiany domyślny edytor skryptów.

Wprowadź nazwę skryptu.

Edycja

Otwiera domyślny edytor skryptów systemu operacyjnego.

Zmień nazwę

Otwiera okno dialogowe umożliwiające zmianę nazwy wybranego skryptu.

Usuń

Prompts you to delete the selected script.

Okno dialogowe wyboru makr zawiera dwa pola listy: Biblioteka i Nazwa makra.

Biblioteka

Wybierz makro lub skrypt z listy użytkownika, listy wspólnej lub otwartego dokumentu. Kliknij dwukrotnie wpis listy, aby wyświetlić zawartość biblioteki.

Nazwa makra

Kliknij skrypt, a następnie przycisk polecenia.