Opcje

Ustawia opcje formatowania dla list numerowanych lub wypunktowanych. W razie potrzeby można zastosować opcje formatowania do poszczególnych poziomów hierarchii listy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Numeracja/Wypunktowanie Przejdź na zakładkę Opcje


Format

Wybierz poziomy, który chcesz modyfikować, a następnie określ żądane formatowanie.

Poziom

Wybierz poziomy, dla których chcesz określić opcje formatowania. Zaznaczony poziom zostanie wyróżniony w podglądzie.

Numeracja

Określa styl numerowania dla zaznaczonych poziomów.

Wybór

Opis

1, 2, 3, ...

Cyfry arabskie

A, B, C, ...

Wersaliki

a, b, c, ...

Małe litery

I, II, III, ...

Cyfry rzymskie (wielkie litery)

i, ii, iii, ...

Cyfry rzymskie (małe litery)

A,... AA,... AAA,...

Numerowanie alfabetyczne z użyciem wielkich liter

a,... aa,... aaa,...

Numerowanie alfabetyczne z użyciem małych liter

Znak wypunktowania

Dodaje znak wypunktowania na początku wiersza. Aby wybrać styl znaku wypunktowania, należy zaznaczyć te opcję, a następnie kliknąć przycisk Znak.

Obraz

Wyświetla obraz w roli punktora. Aby wskazać plik obrazu, którego chcesz użyć, wybierz tę opcję i kliknij przycisk Wybierz. Obraz zostanie osadzony w dokumencie.

Dołączone grafiki

Wyświetla obraz w roli punktora. Aby wskazać plik obrazu, którego chcesz użyć, wybierz tę opcję i kliknij przycisk Wybierz. Obraz zostanie wstawiony jako łącze do pliku obrazu.

Brak

Nie stosuje żadnego stylu numeracji.


Dostępność kolejnych pól zależy od stylu wybranego w polu Numeracja.

Przed

Określa znak lub tekst, który ma być wyświetlany przed numerem na liście.

Po

Określa znak lub tekst, który ma być wyświetlany za numerem na liście. Aby utworzyć listę numerowaną, która używa stylu "1.)", należy wprowadzić w tym polu znaki ".)".

Zacznij od

Określa nowy numer początkowy dla bieżącego poziomu.

Znak

Otwiera okno dialogowe Znaki specjalne, które umożliwia wybranie symbolu wypunktowania.

Opcje grafiki:

Wybierz...

Wybierz obraz lub zlokalizuj plik grafiki, której chcesz użyć jako znaku wypunktowania.

Szerokość

Określa szerokość grafiki.

Wysokość

Określa wysokość grafiki.

Zachowaj proporcje

Zachowuje proporcje wymiarów grafiki.

Wyrównanie

Określa sposób wyrównania grafiki.