Numeracja i wypunktowanie

Dodaje do bieżącego akapitu numerację lub znaki wypunktowania i umożliwia edycję ich formatu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Numeracja/Wypunktowanie

Na pasku formatowania kliknij

Ikona

Włącz/wyłącz wypunktowanie


Numerowanie i style numerowania

Wyłączanie wypunktowania i numerowania poszczególnych akapitów

Okno dialogowe Wypunktowanie i numeracja zawiera następujące zakładki:

Znaki wypunktowania

Wyświetla dostępne style znaków wypunktowania.

Ikona notatki

Funkcja punktowania i numerowania akapitów jest obsługiwana tylko w programach Writer, Impress i Draw.


Numeracja

Wyświetla dostępne style numerowania.

Konspekt

Wyświetla różne style, które można zastosować do listy hierarchicznej. LibreOffice obsługuje do dziewięciu poziomów konspektu w hierarchii listy.

Obrazy

Wyświetla inny obraz, którego można użyć jako punktora listy.

Pozycja

Ustawia wcięcia, odstępy i opcje wyrównania list numerowanych lub wypunktowanych.

Opcje

Ustawia opcje formatowania dla list numerowanych lub wypunktowanych. W razie potrzeby można zastosować opcje formatowania do poszczególnych poziomów hierarchii listy.