Opcje lokalne

Określ opcje autokorekty dotyczące znaków cudzysłowu odnoszące się do języka tekstu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Narzędzia – Autokorekta – Opcje autokorekty - Opcje lokalne.


Zdecyduj, czy tekst ma być zastępowany podczas wpisywania [T] czy podczas modyfikacji istniejącego tekstu [M].

Dodaj spację nierozdzielającą przed określonymi znakami interpunkcyjnymi w tekście francuskim

Wstawia niezrozdzielającą spację przed znakami ";", "!", "?", ":" i "%" w przypadku, gdy język jest ustawiony na francuski (Francja, Belgia, Luksemburg, Monako lub Szwajcaria), a także przed znakiem ":", jeśli chodzi o ustawienie języka na francuski (Kanada).

Formatuj sufiksy liczb porządkowych (1st ... 1st)

Formatuje znaki tekstowe liczb porządkowych, takie jak 1st, 2nd czy 3rd, w postaci indeksu górnego. Na przykład w tekście angielskim wyrażenie 1st jest przekształcane na postać 1st.

Ikona notatki

Należy pamiętać, że dotyczy to tylko języków, które mają konwencję formatowania liczb porządkowych w indeksie górnym.


Apostrofy / cudzysłowy

Określ znaki zastępcze dla apostrofów i cudzysłowów.

Zamień

Automatycznie zastępuje domyślny symbol systemowy apostrofu lub cudzysłowu określonym znakiem specjalnym.

Apostrof / Cudzysłów otwierający

Wybierz znak specjalny, który po wybraniu polecenia Narzędzia - Autokorekta - Zastosuj będzie automatycznie zastępował bieżący otwierający cudzysłów.

Apostrof / Cudzysłów zamykający

Wybierz znak specjalny, który po wybraniu polecenia Narzędzia - Autokorekta - Zastosuj będzie automatycznie zastępował bieżący zamykający cudzysłów.

Domyślnie

Resetuje znaki cudzysłowu do symboli domyślnych.

Przyciski okna dialogowego

Resetuj

Przywraca zmodyfikowane wartości do poprzednich wartości karty.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.