Wyjątki

Określ skróty lub połączenia liter, które nie mają być automatycznie korygowane przez LibreOffice.

Zdefiniowane wyjątki odnoszą się do bieżących ustawień językowych. Ustawienia języka można zmienić, wybierając inny język w polu Zamiany i wyjątki dla języka.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Narzędzia – Autokorekta – Opcje autokorekty - Wyjątki.


Zamiany i wyjątki dla języka:

Wybierz język, dla którego chcesz utworzyć lub edytować zasady zamiany. LibreOffice najpierw szuka wyjątków zdefiniowanych dla języka ustawionego w bieżącej pozycji kursora, a w następnej kolejności szuka pozostałych języków.

Skróty, po których nie występują wersaliki

Wpisz skrót z następującą po nim kropką, a następnie kliknij przycisk Nowy. Zapobiegnie to automatycznemu zamienianiu przez LibreOffice na wielką pierwszej litery słowa następującego po tym skrócie.

Wyświetla listę skrótów, które nie są automatycznie poprawiane. Aby usunąć wpis z tej listy, należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

Wyrazy zaczynające się DWiema WErsalikami

Wpisz wyraz lub skrót rozpoczynający się dwiema wersalikami, którego pisownia nie ma być zmieniana przez LibreOffice. Na przykład wprowadzenie skrótu PC zapobiega jego zamianie przez LibreOffice na Pc.

Wyświetla listę wyrazów i skrótów rozpoczynających się dwiema wersalikami, które nie są automatycznie poprawiane. To pole zawiera spis wszystkich wyrazów, które rozpoczynają się dwiema wersalikami. Aby usunąć wpis z listy, należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

Nowy

Dodaje bieżący wpis do listy wyjątków.

Usuń

Usuwa zaznaczone elementy bez konieczności potwierdzenia operacji.

Autodołączanie

Automatycznie dodaje skróty lub wyrazy rozpoczynające się dwiema wersalikami do odpowiedniej listy wyjątków. Ta funkcja działa tylko w przypadku zaznaczenia opcji Poprawiaj DWie POczątkowe WErsaliki lub Początek każdego zdania wielką literą w kolumnie [W] zakładki Opcje w tym oknie dialogowym.

Przyciski okna dialogowego

Resetuj

Przywraca zmodyfikowane wartości do poprzednich wartości karty.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.