Autokorekta

Ustawia opcje automatycznego zastępowania tekstu podczas pisania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty.


Ustawienia funkcji Autokorekty są stosowane po wprowadzeniu wyrazu i naciśnięciu klawisza spacji.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Autokorekty, w programie LibreOffice Calc wybierz polecenie Narzędzia - Autouzupełnianie, a w programie LibreOffice Writer polecenie Narzędzia - Autokorekta - Podczas pisania. Aby ustawienia Autokorekty zastosować do całego dokumentu tekstowego, użyj polecenia Narzędzia- Autokorekta - Zastosuj.

Zamień

Edytuje tabelę zmian stosowaną podczas automatycznej korekty lub zastępowania słów i skrótów w dokumencie.

Wyjątki

Określ skróty lub połączenia liter, które nie mają być automatycznie korygowane przez LibreOffice.

Opcje

Wybierz ustawienia automatycznego poprawiania błędów podczas pisania i kliknij przycisk OK.

Opcje lokalne

Określ opcje autokorekty dotyczące znaków cudzysłowu odnoszące się do języka tekstu.

Przyciski okna dialogowego

Resetuj

Przywraca zmodyfikowane wartości do poprzednich wartości karty.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.