Gradienty

Umożliwia ustawienie właściwości gradientu lub zapisanie i załadowanie tabel gradientów.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Area - Gradients tab


Typ

Wybierz styl gradientu, który chcesz zastosować.

Środek X

Określa wartość poziomego przesunięcia gradientu. Wartość 0% odpowiada bieżącemu położeniu w poziomie koloru końcowego gradientu. Kolor końcowy to kolor wybrany w polu Do.

Środek Y

Określa wartość pionowego przesunięcia gradientu. Wartość 0% odpowiada bieżącemu położeniu w pionie koloru końcowego gradientu. Kolor końcowy to kolor wybrany w polu Do.

Kąt

Określa kąt obrotu wybranego gradientu.

Krawędź

Określa wartość, o jaką ma zostać zmodyfikowany obszar koloru końcowego w gradiencie. Kolor końcowy to kolor wybrany w polu Do.

Od

Określa kolor dla punktu początkowego gradientu.

Wprowadź natężenie koloru w polu Od. Wartość 0% odpowiada czerni, a 100% odpowiada wybranemu kolorowi.

Do

Określa kolor dla punktu końcowego gradientu.

Wprowadź natężenie koloru w polu Do. Wartość 0% odpowiada czerni, a 100% odpowiada wybranemu kolorowi.

Dodaj

Dodaje niestandardowy gradient do bieżącej listy. Należy określić właściwości gradientu, a następnie kliknąć ten przycisk

Modyfikuj

Stosuje bieżące właściwości gradientu do zaznaczonego gradientu. W razie potrzeby można także zapisać gradient pod inną nazwą.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.