Wyrównaj do dołu

Wyrównuje w pionie dolne krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeżeli w programie Impress lub Draw jest zaznaczony tylko jeden obiekt, dolna krawędź tego obiektu wyrównywana jest do dolnego marginesu strony.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wyrównanie - Do dołu (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Wybierz Modyfikuj - Wyrównanie - Do dołu (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw)

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona

Do dołu


Obiekty są wyrównywane do dolnej krawędzi obiektu znajdującego się najniżej w zaznaczonym obszarze. Aby wyrównać poszczególne obiekty grupy, nazwę grupy, a następnie zaznacz obiekty, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz metodę wyrównania.