Wyrównaj do góry

Wyrównuje w pionie górne krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeżeli w programie Impress lub Draw jest zaznaczony tylko jeden obiekt, górna krawędź tego obiektu wyrównywana jest do górnego marginesu strony.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wyrównanie - Do góry (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Wybierz Modyfikuj - Wyrównanie - Do góry (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Wyrównanie - Do góry (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona

Do góry


Obiekty są wyrównywane do górnej krawędzi obiektu znajdującego się najwyżej w zaznaczonym obszarze. Aby wyrównać poszczególne obiekty grupy, nazwę grupy, a następnie zaznacz obiekty, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz metodę wyrównania.