Wyrównaj do prawej

Wyrównuje prawe krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeżeli w programie Impress lub Draw zaznaczony jest tylko jeden obiekt, prawa krawędź tego obiektu wyrównywana jest do prawego marginesu strony.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wyrównanie - Do prawej

Wybierz Modyfikuj - Wyrównanie - Do prawej (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw)

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona

Do prawej


Obiekty są wyrównywane do prawej krawędzi obiektu znajdującego się najbardziej z prawej strony zaznaczonego obszaru.

Aby wyrównać poszczególne obiekty grupy, nazwę grupy, a następnie zaznacz obiekty, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz metodę wyrównania.